Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Relaţii Internaţionale
 
Centrul de Relaţii Internaţionale
Mobilităţi personal didactic şi nedidactic

Mobilitatea personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic – cu scop de formare sprijină dezvoltarea profesională a personalului didactic şi nedidactic din instituţiile de învăţămănt superior, sub forma unor evenimente de formare în străinătate (cu excepţia conferinţelor) şi a unor perioade de observare directă la locul de muncă/formare într-o instituţie de învăţămănt superior parteneră sau într-o altă organizaţie relevantă din străinătate.

Mobilitatea personalului didactic pentru perioade de predare permite cadrelor didactice din instituţiile de învăţămănt superior sau personalului din întreprinderi să predea la o instituţie de învăţămănt superior parteneră din străinătate. Mobilitatea personalului în scopul predării poate avea loc în orice domeniu/disciplină academică.

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

Personalul angajat într-o instituţie de învăţămănt superior sau în orice organizaţie publică sau privată pe piaţa forţei de muncă sau în domeniile educaţiei, formării şi tineretului (inclusiv doctoranzi angajaţi).

Se acordă prioritate cadrelor care pleacă pentru prima dată în cadrul acestui program precum şi acelor mobilităţi care contribuie la consolidarea şi extinderea legăturilor între departamente, centre/birouri şi facultăţi şi vor pregăti noi proiecte de cooperare. Conform regulilor impuse de Agenţia Naţională, un cadru didactic sau nedidactic poate beneficia de maxim 2 stagii de mobilitate în fiecare an universitar. Candidaţii, studenţi sau cadre, care îşi retrag candidatura după ce au fost acceptaţi pentru o acţiune de mobilitate Erasmus + îşi pierd prioritatea la selecţia din următorii trei ani universitari.

 

SELECŢIA CANDIDAŢILOR:

Selecţia studenţilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic se va desfăşura în mod centralizat la nivelul Universităţii, cu implicarea reprezentanţilor conducerii fiecărei Facultăţi (Decan, Director de Departament), în cazul selecţiei candidaţilor pentru acţiuni de mobilitate a personalului în scopuri didactice.

În cazul acţiunilor de mobilitate a personalului în scopuri didactice, Biroul de Programe Comunitare alocă un anumit număr de mobilităţi fiecărei Facultăţi, proporţional cu numărul de cadre didactice titulare angajate pentru anul academic 2015-2016, iar începănd cu anul universitar 2016, alocarea mobilităţilor ser va face şi în funcţie de past performance (numărul de mobilităţi efectuate cu succes în anul academic anterior), în limita fondurilor alocate acestei acţiuni de către ANPCDEFP.

 

Comisia de selecţie: pentru selecţia personalul didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic în scopuri de formare, la nivel central, Comisia de selecţie va fi formată din Prorectorul cu Cercetarea Ştiinţifică, Relaţiile Internaţionale, Finanţarea şi Investiţiile - în calitate de preşedinte –, Coordonatorul Instituţional Erasmus, reprezentanţi din minimum trei Facultăţi diferite (dintre coordonatorii Erasmus), un reprezentant al Departamentului de Filologie, în calitate de membri. Un angajat al Biroului de Programe Comunitare şi Acorduri Internaţionale va îndeplini funcţia de secretar. Fiecare membru al Comisiei va semna o declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în situaţia de conflict de interese.

În cazul selecţiei candidaţilor pentru acţiuni de mobilitate a personalului în scopuri didactice, comisia va include obligatoriu reprezentanţii conducerii fiecărei facultăţi (Decan, Director de Departament, sau în caz de incompatibilitate, un reprezentant desemnat de Consiliul Facultăţii).

Dosarul de candidatură al cadrelor didactice pentru mobilităţi ERASMUS+ sau SEE de predare conţine:

·         formular de candidatură în care să se precizeze maxim 3 opţiuni pentru acelaşi spaţiu lingvistic;

·         curriculum vitae format Europass, redactat în limba în care se va desfăşura stagiul, semnat şi datat;

·         o scrisoare de motivare redactată în limba în care se va desfăşura stagiul;

·         invitaţie pentru efectuarea mobilităţii în scop de predare de la instituţia gazdă (pentru cel puţin una dintre cele 3 opţiuni);

·         scrisoare de recomandare din partea conducătorului direct;

·         atestat de cunoaştere a limbii străine eliberat de instituţii specializate autorizate (opţional);

·         fotocopii ale diplomelor şi atestatelor profesionale obţinute de candidat, considerate utile în susţinerea candidaturii (opţional);

·         copie document de identitate şi permis de şedere (dacă este cazul);

·         propunere program de predare la instituţia gazdă, în limbă străină;

·         scorul anual privind activitatea de cercetare ştiinţifică extras din Baza de date a cercetării, cu descrierea sintetică a activităţii.

·         lista nominală cursurilor predate studenţilor incoming Erasmus pe parcursul ultimilor doi ani academici;

·         plan de valorificare a stagiului de predare.

 

Dosarul de candidatură pentru mobilităţi de formare a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic pentru ERASMU+ sau SEE, conţine:

·         formular de candidatură în care să se precizeze maxim 3 opţiuni pentru acelaşi spaţiu lingvistic;

·         Curriculum Vitae format Europass, redactat în limba în care se va desfăşura stagiul, semnat şi datat;

·         o scrisoare de motivare redactată în limba în care se va desfăşura stagiul;

·         scrisoare de recomandare din partea conducătorului direct;

·         fotocopii ale diplomelor şi atestatelor profesionale obţinute de candidat, considerate utile în susţinerea candidaturii (opţional);

·         copie document de identitate şi permis de şedere (dacă este cazul);

·         propunere program iniţial de formare;

·         plan de valorificare a stagiului de formare.

 

Depunerea unor dosare incomplete sau după expirarea termenului limită stabilit determină eliminarea candidatului!

 

Departajarea cadrelor didactice pentru mobilităţi de predare se va face pe baza unui punctaj, calculat astfel:

a. Depunerea unui plan prin care se vor valorifica rezultatele stagiului de predare – 10 puncte;

b. Activitate de coordonare sau de tutoriat a studenţilor Erasmus incoming sau outgoing -10 puncte;

d. Punctajul privind activitatea de cercetare ştiinţifică extras din Baza de date a cercetării, cu descrierea sintetică a activităţii, astfel: pentru un scor al activităţii de cercetare ştiinţifică pentru anul anterior de 1-50 se acordă 4 puncte; 51-100 se acordă 5 puncte; 101-150 se acordă 6 puncte; 151-200 se acordă 7 puncte; 201-250 se acordă 8 puncte; 251-400 se acordă 9 puncte; peste 401 se acordă 10 puncte.

e. Recomandare din partea Directorului de Departament - 5 puncte.

f. Conţinutul dosarului de candidatură – se pot obţine maxim 5 puncte pentru formularea clară a obiectivelor în planul de predare, descrierea modului de valorificare a predării şi descrierea contribuţiilor activităţii profesionale şi ştiinţifice.

g. Aprecierea competenţelor lingvistice ale candidatului în cadrul interviului care va urmări evaluarea capacităţii de exprimare orală în limba străină, motivarea, interesul profesional dar şi cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii.


Departajarea candidaţilor – personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic - pentru mobilităţi de formare se va face pe baza unui punctaj, calculat astfel:

1. Proiect de valorificare a stagiului – 10 puncte;

2. Recomandarea directorului de centru/ şef birou -10 puncte;

3. Conţinutul dosarului de candidatură – se pot obţine maxim 5 puncte pentru formularea clară a obiectivelor în planul de predare, descrierea modului de valorificare a predării şi descrierea contribuţiilor activităţii profesionale şi ştiinţifice.

4. Aprecierea competenţelor lingvistice ale candidatului în cadrul interviului care va urmări evaluarea capacităţii de exprimare orală în limba străină, motivarea, interesul profesional dar şi cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii

 

Selectie Erasmus+/ICM pentru predare si formare

Centrul de Relatii Internationale a deschis a doua etapă a competiţiei pentru granturile de predare a cadrelor didactice şi formare pentru cadrele didactice si personal administrativ. Dosarele pot fi depuse în perioada 15 noiembrie 2016 - 08 decembrie 2016, selecţia urmând a avea loc în data de 13 decembrie 2016.

 

Componenţa comisiilor de selecţie

 

Listă conţinut dosar

 

Extras regulament - mobilităţi pentru predare

 

Extras regulament - mobilităţi pentru formare

 

Formular candidatură pentru mobilităţi de predare

 

Formular candidatură pentru mobilităţi de formare

 

Program de predare

 

Program de formare

 

Listă acorduri bilaterale disponibile pentru mobilităţi de predare

 

Listă acorduri bilaterale disponibile pentru mobilităţi de formare