Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Relaţii Internaţionale
 
Centrul de Relaţii Internaţionale
Mobilităţi personal didactic şi nedidactic

Regulamentul mobilităţilor Erasmus - aprobat Senat 28 iunie 2018


Extrase din Regulament:


Mobilitatea personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic – cu scop de formare sprijină dezvoltarea profesională a personalului didactic şi nedidactic din instituţiile de învăţămănt superior, sub forma unor evenimente de formare în străinătate (cu excepţia conferinţelor) şi a unor perioade de observare directă la locul de muncă/formare într-o instituţie de învăţămănt superior parteneră sau într-o altă organizaţie relevantă din străinătate.

Mobilitatea personalului didactic pentru perioade de predare permite cadrelor didactice din instituţiile de învăţămănt superior sau personalului din întreprinderi să predea la o instituţie de învăţămănt superior parteneră din străinătate. Mobilitatea personalului în scopul predării poate avea loc în orice domeniu/disciplină academică.

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Art. 3. Conform Ghidului programului Erasmus +, studenţii depun cererea de participare la propriile instituţii de învăţământ superior care efectuează selecţia participanţilor la acţiunea de mobilitate. În cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, selecţia studenţilor pentru o acţiune de mobilitate pentru studii şi/sau stagii se realizează ţinând cont de următoarele criterii de eligibilitate:

a.       Studenţii sunt înscrişi într-o instituţie de învăţământ superior şi la programe de studii care conduc la obţinerea unei diplome sau a unei alte calificări recunoscute la nivel terţiar (până la nivelul doctoratului inclusiv). În cazul activităţilor de mobilitate pentru studii, studenţii trebuie să fie înscrişi cel puţin în al doilea an de studii universitare de licenţă. Pentru stagii, această condiţie nu se aplică.

b.      Proaspeţii absolvenţi de învăţământ superior pot participa la stagii. Proaspeţii absolvenţi pot să fie selectaţi de către instituţia de învăţământ superior din care fac parte în timpul ultimului an de studiu şi trebuie să efectueze şi să finalizeze stagiul în străinătate în termen de un an de la absolvire.

c.       Acelaşi student poate beneficia de granturi de mobilitate de până la 12 luni pentru fiecare ciclu de studii, indiferent de numărul şi tipul activităţilor de mobilitate (experienţa anterioară în cadrul programului Erasmus – LLP se ia în considerare la calcularea perioadei de 12 luni pentru fiecare ciclu de studii). Durata unui stagiu pentru noii absolvenţi se ia în considerare la calcularea perioadei maxime de 12 luni a ciclului în care se depune cererea de participare la stagiu.

 

Art. 4. Conform instrucţiunilor Programului SEE, studenţii depun cererea de participare la propriile instituţii de învăţământ superior care efectuează selecţia participanţilor la acţiunea de mobilitate. În cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, selecţia studenţilor pentru o acţiune de mobilitate pentru studii şi/sau stagii se realizează ţinând cont de următoarele criterii de eligibilitate:

a)      Mobilitatea studenţilor pentru studii şi a personalului pentru predare se bazează pe acordurile bilaterale (interinstituţionale) dintre instituţiile de învăţământ superior participante, ambele trebuind să deţină o Cartă Erasmus.

b)      Pentru studenti, instituţia de origine trebuie sa asigure recunoaşterea totală a perioadei de mobilitate,  folosind creditele ECTS. Recunoaşterea se va face pe baza Contractului de studiu/de formare care trebuie aprobat de toate pârţile înaintea începerii perioadei de mobilitate. În cazul special al unei perioade de plasament care nu este inclusă în curriculum-ul studentului, instituţia care îl trimite trebuie să recunoască acest plasament cel puţin prin intermediul Suplimentului la diplomă. Se încurajează folosirea documentelor Europass pentru mobilitate.

c)      Studentul trebuie să fie înscris într-o instituţie de învăţământ superior care deţine o Cartă Erasmus (extinsă, pentru plasamente) şi să fie înscris la studii universitare care se încheie cu o diplomă recunoscută sau cu o altă calificare recunoscută de nivel  superior (ciclurile de licenţă, masterat şi doctorat).

d)      Studentul trebuie să fie înscris cel puţin în al doilea an de studii – ciclul I. Pentru plasamente, aceasta condiţie nu se aplică.

e)      Studenţii beneficiari ai unui grant de mobilitate în cadrul Apelului curent al ANPCDEFP, nu sunt eligibili pentru obţinerea unui nou grant finanţat prin Mecanismul financiar SEE;

f)       Mobilităţile finanţate prin Mecanismul financiar SEE pentru cadrele didactice, didactice auxiliare sau personal nedidactic pot fi efectuate doar o singură dată pe perioada de implementare a programului în România, astfel o persoană care a primit un grant în cadrul Apelului ANPCDEFP curent nu mai poate beneficia de un alt grant în cadrul aceluiaşi program.

 

Art. 5. 1) La acţiunile de mobilitate a personalului pentru predare poate participa personalul angajat într-o instituţie de învăţământ superior sau în orice organizaţie publică sau privată pe piaţa forţei de muncă sau în domeniile educaţiei, formării şi tineretului (inclusiv doctoranzi angajaţi).

(2) Se acordă prioritate cadrelor care pleacă pentru prima dată în cadrul acestui program în condiţiile îndeplinirii criteriilor de limbă conform Cadrului European de Referinţă, nivel minim B1 (în conformitate cu acordurile bilaterale Erasmus+ încheiate cu partenerii internaţionali) precum şi acelor mobilităţi care contribuie la consolidarea şi extinderea legăturilor între departamente, centre/birouri şi facultăţi şi vor pregăti noi proiecte de cooperare. Conform recomandărilor Ghidului Erasmus+ şi celor ale ANPCDEFP, un cadru didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic poate beneficia de maxim 2 stagii de mobilitate în fiecare an universitar.

 Cel puţin unul dintre stagiile Erasmus + efectuate de către cadrele didactice trebuie să fie acţiuni de mobilitate pentru predare.

Candidaţii, studenţi sau personal angajat, care îşi retrag candidatura după ce au fost acceptaţi pentru o acţiune de mobilitate Erasmus + îşi pierd prioritatea la selecţia din următorii trei ani universitari.

 

SELECŢIA CANDIDAŢILOR

 

Art. 6. (1) În cazul mobilităţilor de formare selecţia personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic se va desfăşura în mod centralizat la nivelul Universităţii, pentru acţiunile cheie KA103 (Erasmus+ cu ţările Programului) şi KA107 (Erasmus+ cu ţările Partenere). În cazul selecţiei candidaţilor pentru acţiuni de mobilitate a personalului în scopuri didactice şi a studenţilor pentru acţiuni de mobilitate pentru studii sau stagii de practică, în cadrul acţiunii cheie KA103, comisiile de selecţie sunt organizate la nivelul fiecărei Facultăţi, cu implicarea conducerii acestora (Decan, Prodecan, Director de Departament, Coordonator Erasmus pe Facultate sau reprezentanţii acestora).

(2) La înscrierea în concurs, fiecare candidat la mobilitate va putea exprima maximum 3 opţiuni, pentru acelaşi spaţiu lingvistic, chiar dacă universităţile de destinaţie sunt partenere în cadrul unor acorduri iniţiate de facultăţi diferite. În acest sens el va depune un singur dosar, la prima opţiune. Opţiunile şi listele cu rezultatele parţiale vor fi centralizate la nivelul Biroului Erasmus+ şi Acorduri Internaţionale.

(3) În cazul acţiunilor de mobilitate a personalului în scopuri didactice şi a studenţilor pentru acţiuni de mobilitate pentru studii sau stagii de practică în cadrul acţiunii cheie KA103 (cu ţările programului), Biroul Erasmus+ prin intermediul Comisiei de Management Erasmus alocă un anumit număr de mobilităţi fiecărei Facultăţi, proporţional cu numărul de cadre didactice titulare angajate şi a studenţilor înmatriculaţi (în funcţie de fiecare acţiune), alocarea mobilităţilor având în vedere şi criteriul past performance (numărul de mobilităţi efectuate cu succes în anul academic anterior), în limita fondurilor alocate acestei acţiuni de către ANPCDEFP.

(4) În cazul acţiunilor de mobilitate a personalului în scopuri de formare, Biroul Erasmus+ prin intermediul Comisiei de Management Erasmus alocă granturile pentru acţiuni de mobilitate de formare între cadrele didactice interesate şi personalul administrativ direct proporţional cu numărul de candidaţi în cadrul fiecărui proces de selecţie realizat pe durata contractelor instituţionale Erasmus cu ANPCDEFP.

(5) Prevederile alineatelor 1, 2 şi 3 se aplică corespunzător pentru procesul de selecţie a candidaţilor la obţinerea granturilor finanţate prin Mecanismul financiar SEE, ţinându-se cont de tipul mobilităţilor finanţate prin contractul instituţional, dar şi de domeniile ştiinţifice prevăzute în acordurile bilaterale cu instituţiile partenere SEE. Acţiunile de mobilitate în cadrul Mecanismului Financiar SEE şi Mecanismului Financiar Norvegian se pot implementa doar în domeniile stabilite în cadrul acordurilor bilaterale.

Art. 7. (1) Comisia de selecţie este numită prin decizia Rectorului Universităţii şi este aprobată de către Consiliul de Administraţie.

(2) Pentru selecţia studenţilor, Comisia de selecţie va fi propusă de către Decanul fiecărei facultăţi, fiind alcătuită din minim patru persoane: Coordonator Erasmus pe facultate/departament/specializare – în calitate de preşedinte, un cadru didactic din cadrul facultăţii, un cadru didactic de specialitate pentru evaluarea capacităţii de exprimare în limba străină şi un reprezentant al studenţilor; fiecare membru al comisie de selecţie va da o declaraţie privind evitarea conflictului de interese; un angajat al Biroului Erasmus+ şi Acorduri Internaţionale va îndeplini funcţia de secretar. Comisia se numeşte pe o perioadă de maxim 1 an.

(3) Pentru selecţia personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic în scopuri de formare, la nivel central, Comisia de selecţie va fi formată din Prorector I - în calitate de preşedinte, Coordonatorul Instituţional Erasmus, Coordonator Erasmus pe Facultate, reprezentanţi din minimum trei Facultăţi diferite (dintre coordonatorii Erasmus departamentali), un reprezentant al Departamentului de Filologie, în calitate de membri. Un angajat al Biroului Erasmus+ şi Acorduri Internaţionale va îndeplini funcţia de secretar. Fiecare membru al Comisiei va semna o declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în situaţia de conflict de interese.

(4) În cazul selecţiei candidaţilor pentru acţiuni de mobilitate a personalului în scopuri didactice, comisia va include obligatoriu reprezentanţii conducerii fiecărei facultăţi (Decan, Prodecan, Director de Departament, Coordonator Erasmus pe Facultate sau în caz de incompatibilitate, un reprezentant desemnat de Consiliul Facultăţii).

(5) Prevederile alineatelor 1, 2 şi 3 se aplică corespunzător pentru procesul de selecţie a candidaţilor la obţinerea granturilor finanţate prin Mecanismul financiar SEE.

            (6) Comisiile au următoarele atribuţii:

- primesc, înregistrează şi verifică dosarele candidaţilor, prin intermediul unui secretar numit din partea Biroului Erasmus+ şi Acorduri Internaţionale;

- verifică eligibilitatea acestora;

- realizează selecţia, ierarhizează candidaţii;

- întocmesc listele cu admişi, rezerve şi respinşi;

- comunică rezultatele candidaţilor, primesc şi rezolvă contestaţiile.

 

VI. – CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ

 

Art. 11. (1) Dosarul de candidatură al cadrelor didactice pentru mobilităţi Erasmus+ sau SEE de predare conţine formularul de candidatură în care candidaţii precizează: universitatea parteneră aleasă ca destinaţie, motivaţia, modul de valorificare a rezultatelor stagiilor anterioare Erasmus+ cât şi a stagiului ales, scorul anual de cercetare, descrierea activităţilor efectuate în ultimele 12 luni pentru internaţionalizarea UAB, activităţile de coordonare sau de tutoriat a studenţilor Erasmus+ incoming sau outgoing pe parcursul ultimului an academic, propunere program de predare (Staff mobility agreement for teaching).

 

Art. 12. (1) Dosarul de candidatură pentru mobilităţi Erasmus+ sau SEE de formare a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic, conţine formularul de candidatură în care candidaţii precizează: universitatea parteneră aleasă ca destinaţie, motivaţia, modul de valorificare a rezultatelor stagiilor anterioare Erasmus+ şi a stagiului ales, descrierea activităţilor efectuate în ultimele 12 luni pentru internaţionalizarea UAB, propunere program de formare (Staff mobility agreement for training).

 

VII. CRITERIILE DE SELECŢIE

 

Art. 14. (1) Interviul de selecţie va fi organizat centralizat la nivelul universităţii pentru activităţile de mobilitate a personalului angajat pentru activităţi de mobilitate în scop de formare în cadrul acţiunilor KA103 şi KA107. Pentru activităţile de mobilitate pentru predare şi a activităţile de mobilitate pentru studii şi stagii de practică pentru studenţi, interviul de selecţie este organizat de către comisii formate din reprezentanţii conducerii fiecărei Facultăţi (Decan, Prodecan, Director de Departament, Coordonator Erasmus pe Facultate, Coordonatori Departamentali), pentru acţiunea KA103 (Erasmus+ cu ţările Programului). În cazul activităţilor de mobilitate pentru predare şi a activităţile de mobilitate pentru studii şi stagii de practică pentru studenţi în cadrul acţiunii KA107 (Erasmus+ cu ţările Partenere), interviul de selecţie este organizat centralizat la nivelul universităţii.

Lista candidaţilor şi data, ora şi locul unde se vor desfăşura interviurile vor fi afişate la avizierul Centrului de Relaţii Internaţionale, la avizierele facultăţilor şi pe site-ul UAB.

Interviul va urmări evaluarea capacităţii de exprimare orală în limba străină, motivarea, interesul profesional dar şi cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii. În situaţia în care, din motive obiective, un candidat nu poate participa la interviu, se va organiza interviu online, la o data şi oră convenite de comisie împreună cu acesta.

(2) În cazul mobilităţilor implementate în cadrul Mecanismului Financiar European SEE şi a Mecanismului Financiar Norvegian, comisiile de selecţie vor implementa principiul discriminării pozitive, sub forma acordării unui punctaj suplimentar pentru candidaţii proveniţi din medii defavorizate, cu nevoie speciale sau de etnie rromă.

(3) În conformitate cu prevederile Ghidului de implementare a proiectelor de mobilitate finanţate prin Mecanismului Financiar European SEE şi a Mecanismului Financiar Norvegian, Biroul Erasmus+ va asigura publicarea pe site-ul instituţiei şi diseminarea în cadrul Facultăţilor şi a organizaţiilor studenţeşti, în mediile online a procedurii de selecţie, criteriilor specifice, incluzând prioritatea acordată persoanelor provenite din medii defavorizate, numărul de mobilităţi disponibile pe ţări şi instituţii partenere, etapele procesului de selecţie, procedura de contestaţii şi valoarea granturilor.

 

Art. 16. Departajarea cadrelor didactice pentru mobilităţi de predare se va face pe baza unui punctaj, calculat astfel:

a. Depunerea unui plan în care se specifică modul de valorificare a rezultatelor stagiilor de predare anterioare (dacă este cazul), cât şi a stagiului propus – 10 puncte, având în vedere următoarele criterii: până la 2 puncte pentru dobândirea unor noi metode de predare/formare/bune practici şi implementarea lor în cadrul UAB; până la 2 puncte pentru consolidarea cooperării cu organizaţia parteneră; până la 2 puncte pentru crearea efectelor de multiplicare, cum ar fi dezvoltarea de curriculum, cursuri comune, reţele academice, proiecte de cercetare; până la 2 puncte pentru contribuţia la creşterea calitativă şi cantitativă a fluxurilor de mobilităţi pentru studenţi şi angajaţi către instituţia parteneră; până la 2 puncte pentru contribuţia la internaţionalizarea UAB.

b. Activitate de coordonare sau de tutoriat a studenţilor Erasmus incoming sau outgoing pe parcursul ultimului an academic -10 puncte, distribuite astfel: 4 puncte pentru coordonarea/activităţile de predare (tutoriat) pentru 1-2 studenţi incoming/outgoing; 5 puncte pentru coordonarea/ activităţile de predare (tutoriat) pentru 3 studenţi incoming/outgoing; 6 puncte pentru coordonarea/ activităţile de predare (tutoriat) pentru 4 studenţi incoming/outgoing; 7 puncte pentru coordonarea/ activităţile de predare (tutoriat) pentru 5 studenţi incoming/outgoing; 8 puncte pentru coordonarea/ activităţile de predare (tutoriat) pentru 6 studenţi incoming/outgoing; 9 puncte pentru coordonarea/ activităţile de predare (tutoriat) pentru 7-10 studenţi incoming/outgoing; 10 puncte pentru coordonarea/ activităţile de predare (tutoriat) pentru mai mult de 10 studenţi incoming/outgoing.

d. Punctajul privind activitatea de cercetare ştiinţifică extras din Baza de date a cercetării pentru anul anterior, cu descrierea sintetică a activităţii, astfel: pentru un scor al activităţii de cercetare ştiinţifică de 1-50 se acordă 4 puncte; 51-100 se acordă 5 puncte; 101-150 se acordă 6 puncte; 151-200 se acordă 7 puncte; 201-250 se acordă 8 puncte; 251-400 se acordă 9 puncte; peste 401 se acordă 10 puncte.

e. Descrierea activităţilor efectuate în ultimele 12 luni pentru internaţionalizarea UAB - 10 puncte, având în vedere următoarele criterii: până la 2 puncte pentru crearea de noi parteneriate în domeniul educaţiei şi cercetării, până la 2 puncte pentru impactul asupra activităţii de cercetare (organizarea de conferinţe, proiecte de cercetare comune, etc.), până la 2 puncte pentru promovarea vizibilităţii internaţionale a UAB; până la 2 puncte pentru crearea de parteneriate strategice internaţionale; până la 2 puncte pentru dezvoltarea unor proiecte comune cu finanţare internaţională în domeniul educaţional şi de cercetare.

f. Aprecierea competenţelor lingvistice ale candidatului în cadrul interviului care va urmări evaluarea capacităţii de înţelegere şi exprimare orală în limba străină, motivarea, interesul profesional dar şi cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii (cunoaşterea unor informaţii de bază despre instituţia gazdă, a activităţilor de cooperare dintre cele două instituţii partenere, etc.). Pentru nota de la interviul de selecţie se va face media aritmetică dintre punctajele obţinute pentru următoarele criterii: se pot obţine maxim 10 puncte pentru aprecierea competenţelor lingvistice, maxim 10 puncte pentru motivarea şi interesul profesional în desfăşurarea acţiunii de mobilitate, maxim 10 puncte pentru cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii.

Art. 17. Departajarea candidaţilor – personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic - pentru mobilităţi de formare se va face pe baza unui punctaj, calculat astfel:

1. Proiect de valorificare a stagiului – 10 puncte, până la 2 puncte pentru dobândirea unor noi metode desfăşurare a activităţilor manageriale şi/sau administrative, bune practici şi implementarea lor în cadrul UAB; până la 2 puncte pentru consolidarea cooperării cu organizaţia parteneră; până la 2 puncte pentru crearea efectelor de multiplicare, reţele academice, contribuţia la proiecte de cercetare; până la 2 puncte pentru contribuţia la creşterea calitativă şi cantitativă a fluxurilor de mobilităţi pentru studenţi şi angajaţi către instituţia parteneră; până la 2 puncte pentru contribuţia la internaţionalizarea UAB.

2. Descrierea activităţilor efectuate în ultimele 12 luni pentru internaţionalizarea UAB - 10 puncte, având în vedere următoarele criterii: până la 2 puncte pentru implicarea în parteneriate din domeniul educaţiei şi cercetării (acorduri de parteneriat în domeniul schimbului inter bibliotecar, acorduri bilaterale Erasmus în vederea promovării mobilităţilor incoming şi outgoing etc.), până la 4 puncte pentru impactul asupra activităţii administrative şi de management la nivelul UAB, până la 2 puncte pentru promovarea vizibilităţii internaţionale a UAB; până la 2 puncte pentru dezvoltarea unor proiecte comune cu finanţare internaţională în domeniul educaţional şi de cercetare (aplicaţii în cadrul acţiunilor KA103, KA107, KA2, etc.).

3. Aprecierea competenţelor lingvistice ale candidatului în cadrul interviului care va urmări evaluarea capacităţii de înţelegere şi exprimare orală în limba străină, motivarea, interesul profesional dar şi cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii (cunoaşterea unor informaţii de bază despre instituţia gazdă, a activităţilor de cooperare dintre cele două instituţii partenere, etc.). Pentru nota de la interviul de selecţie se va face media aritmetică dintre punctajele obţinute pentru următoarele criterii: se pot obţine maxim 10 puncte pentru aprecierea competenţelor lingvistice, maxim 10 puncte pentru motivarea şi interesul profesional în desfăşurarea acţiunii de mobilitate, maxim 10 puncte pentru cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii.

Art. 18. Comisia de selecţie va proceda la ierarhizarea candidaţilor în funcţie de îndeplinirea criteriilor anunţate. Listele afişate vor cuprinde candidaţii admişi (în funcţie de rezultatele obţinute şi de ordinea preferinţelor exprimate în scrisoarea de motivare), candidaţii aflaţi pe lista de rezerve, candidaţii respinşi, având termen pentru contestaţie de 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor. Contestaţia se soluţionează în două etape, în termen de 15 zile de la depunerea contestaţiei, astfel: în prima etapă comisia contestaţia este soluţionată de către o comisie desemnată de către Rectorul Universităţii şi formată dintr-un coordonator Erasmus şi un reprezentant al Centrului de Relaţii Internaţionale, altul decât cel care a avut calitatea de secretar. În cazul respingerii contestaţiei de către comisie, în prima etapă, aceasta este transmisă unei comisii desemnată de către Rectorul Universităţii şi formată din Prorectorul II al Universităţii şi decanii celor cinci Facultăţi existente în structura Universităţii. Dacă şi în această etapă contestaţia este respinsă, această decizie este finală. Admiterea contestaţiei în oricare dintre cele două etape, este considerată decizia finală prin acordarea grantului de mobilitate participantului. Comisia de selecţie va întocmi un proces-verbal al concursului de selecţie, la care vor fi anexate cele trei liste (admişi, rezerve, respinşi). În cazul în care unul dintre titulari renunţă la locul ocupat prin concurs, acesta va depune o cerere scrisă în acest sens. Locul său poate fi ocupat doar de către un candidat aflat pe lista de rezervă.  În cazul în care nu au fost ocupate toate locurile scoase la concurs, se va organiza o altă selecţie.

Art. 19. Priorităţile în selectarea candidaţilor pot fi stabilite anual prin hotărâre a Consiliului de Administraţie, în funcţie de recomandările ANPCDEFP, precum şi de către Consiliile Facultăţilor în baza criteriilor proprii.

 

ÎNTOARCEREA DIN MOBILITATE

(2) La întoarcerea din mobilitate, cadrele didactice, didactice auxiliare, de cercetare şi personalul nedidactic au obligaţia ca, în 30 de zile, să disemineze rezultatele mobilităţii în cadrul departamentului din care fac parte (în cadrul unei şedinţe de departament, întâlniri de lucru ş.a.).

 

 

INFORMAŢII IMPORTANTE PENTRU PARTICIPANŢI


Rezultate selecţii cadre didactice


Rezultate comisia centrală 08.02.2018- cadre didactice, mobilităţi ICM de predare

 

Rezultate comisia centrală 08.02.2018- cadre didactice, mobilităţi KA103 de formare contract financiar 2017-2019


Rezultate comisia centrală 08.02.2018- cadre didactice, mobilităţi KA103 de formare contract financiar 2018-2020

 

Rezultate comisia Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti 04.02.2019

 

Rezultate comisia Facultăţii de Istorie şi Filologie 06.02.2019


Rezultate comisia Facultăţii de Ştiinţe Economice 06.02.2019

 

Rezultate selecţii cercetători, personal didactic auxiliar şi personal administrativ

 


Rezultate comisia centrală 08.02.2018- cercetători, cadre didactice auxiliare şi personal administrativ, mobilităţi KA103 de formare contract financiar 2017-2019

 


ANUNŢ SELECŢIE MOBILITĂŢI PREDARE ŞI FORMARE

În baza acordurilor bilaterale ERASMUS+ încheiate de către Universitatea noastră cu instituţii partenere din UE şi din afara UE (ICM), vă informăm că am deschis a doua competiţie pentru granturile de predare a cadrelor didactice şi formare pentru cadrele didactice şi personal administrativ.

Pentru contractul financiar Erasmus+ 2017 KA103 UE (mobilităţi care se pot efectua până la data de 31 mai 2019), UAB a solicitat şi a primit finanţare suplimentară pentru mobilităţi de predare şi formare, respectiv 15 granturi pentru acţiuni de mobilitate de predare (STA) şi 20 granturi pentru acţiuni de mobilitate de formare (STT).          

Pentru contractul financiar ERASMUS+ International Credit Mobility – ICM 2018 KA107 (mobilităţi care se pot efectua până la data de 31 iulie 2020), mai sunt disponibile 2 mobilităţi de predare (1 mobilitate Kazakhstan şi 1 mobilitate Serbia).

De asemenea, pentru contractul financiar Erasmus+ 2018 KA103 UE (mobilităţi care se pot efectua până la data de 31 mai 2020), mai sunt disponibile 6 mobilităţi de predare şi 1 mobilitate de formare.

Dosarele pot fi depuse în perioada 21 ianuarie 2019 – 1 februarie 2019, interviurile pentru selecţie urmând a avea loc în perioada 4-8 februarie 2019.

Vă reamintim că dosarul de candidatură este compus din formularul de aplicaţie care se completează online, accesând contul personal la linkul   http://erasmus.uab.ro/ (formular care, după completare, se printează, semnează şi se predă la Biroul Erasmus).


Rezultate selecţii personal didactic auxiliar şi administrativ


Rezultate selecţie personal didactic auxiliar şi administrativ Mobilităţi Erasmus+ UE


Rezultate selecţie personal didactic auxiliar şi administrativ Mobilităţi ICM

 


 

Rezultate selecţii cadre didactice - comisiile facultăţilor:


Facultatea de Istorie şi Filologie


Facultatea de Ştiinţe Economice


Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti


Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale


Facultatea de Teologie Ortodoxă

 

Rezultate selecţii cadre didactice - comisia centrală:


Rezultate selecţie cadre didactice - mobilităţi de predare ICM


Rezultate selecţie cadre didactice - mobilităţi de formare ICM


Rezultate selecţie cadre didactice - mobilităţi de formare Erasmus+ UE


Notă: Participanţii care au depus mai mult de 2 aplicaţii, se vor regăsi admişi pe maxim 2 liste. De asemenea, participanţii care au mobilităţi de realizat de la selecţiile anterioare, se vor regăsi admişi pe maxim o listă (în cazul în care au o mobilitate de realizat) sau rezervă pe listele pe care mobilitatea ar putea fi eligibilă. Conform regulamentului mobilităţilor pe care îl regăsiţi pe această pagină mai sus, angajaţii au dreptul la maxim 2 mobilităţi pe an universitar, iar din acestea 2, pentru cadrele didactice, cel puţin una trebuie să fie de predare.

ANUNŢ SELECŢIE ERASMUS+ PREDARE ŞI FORMARE SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE 2018

 


Accesează aici linkul pentru a completa formularul de aplicaţie online


Program de predare - Staff mobility agreement for teaching


Program de formare - Staff mobility agreement for training


Listă acorduri bilaterale pentru mobilităţi de predare - actualizat 21.01.2019


Listă acorduri bilaterale pentru mobilităţi de formare - actualizat 21.01.2019


Listă mobilităţi de predare şi formare ICM 2018-2019

 


Componenţa comisiilor de selecţie