Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Relaţii Internaţionale
 
Centrul de Relaţii Internaţionale
Mobilităţi studenţi

Programul Erasmus +, Acţiunea-cheie 1 – Proiecte de mobilitate pentru studenţii şi personalul din învăţămăntul superior este un program finanţat de Comisia Europeană, gestionat în Romănia de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, care are drept obiectiv să contribuie prin învăţarea de-a lungul vieţii la dezvoltarea Uniunii Europene ca o societate avansată bazată pe cunoaştere, capabilă de o creştere economică durabilă însoţită de o creştere cantitativă şi calitativă a numărului locurilor de muncă şi de o mai mare coeziune socială, asigurănd în acelaşi timp o bună protecţie a mediului pentru generaţiile viitoare. În special, programul are ca scop favorizarea schimburilor reciproce, cooperarea şi mobilitatea între sistemele de educaţie şi de formare profesională din cadrul Uniunii Europene, astfel încăt acestea să devină un model de calitate la nivel mondial.

 

Programul ERASMUS + se adresează învăţămăntului superior şi cuprinde următoarele tipuri de acţiuni:

a)      Acţiuni de mobilitate a studenţilor pentru studii;

b)      Acţiuni de mobilitate a studenţilor pentru stagii;

c)      Acţiuni de mobilitate a personalului în scopuri didactice;

d)     Acţiuni de mobilitate a personalului pentru formare.

 

Acţiunile de mobilitate a studenţilor pentru studii reprezintă perioada de studiu în străinătate la o instituţie de învăţămănt superior (IIS) parteneră. Aceasta poate să includă, de asemenea, o perioadă de stagiu.

 

Acţiunile de mobilitate a studenţilor pentru stagii pot fi desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţămănt superior partenere din străinătate sau la un loc de muncă în străinătate, fiind sprijinite pe durata ciclului scurt, primului ciclu, a celui de-al doilea şi a celui de-al treilea ciclu şi în termen de maxim un an de la absolvire.

 

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

Conform Ghidului programului Erasmus +, studenţii depun cererea de participare la propriile instituţii de învăţămănt superior care efectuează selecţia participanţilor la acţiunea de mobilitate. În cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, selecţia studenţilor pentru o acţiune de mobilitate pentru studii şi/sau stagii se realizează ţinănd cont de următoarele criterii de eligibilitate:

a.       Studenţii sunt înscrişi într-o instituţie de învăţămănt superior şi la programe de studii care conduc la obţinerea unei diplome sau a unei alte calificări recunoscute la nivel terţiar (pănă la nivelul doctoratului inclusiv). În cazul activităţilor de mobilitate pentru studii, studenţii trebuie să fie înscrişi cel puţin în al doilea an de studii universitare. Pentru stagii, această condiţie nu se aplică.

b.      Proaspeţii absolvenţi de învăţămănt superior pot participa la stagii. Proaspeţii absolvenţi pot să fie selectaţi de către instituţia de învăţămănt superior din care fac parte în timpul ultimului an de studiu şi trebuie să efectueze şi să finalizeze stagiul în străinătate în termen de un an de la absolvire.

Acelaşi student poate beneficia de granturi de mobilitate de pănă la 12 luni pentru fiecare ciclu de studii, indiferent de numărul şi tipul activităţilor de mobilitate (experienţa anterioară în cadrul programului Erasmus – LLP se ia în considerare la calcularea perioadei de 12 luni pentru fiecare ciclu de studii). Durata unui stagiu pentru noii absolvenţi se ia în considerare la calcularea perioadei maxime de 12 luni a ciclului în care se depune cererea de participare la stagiu.

 

SELECŢIA CANDIDAŢILOR:

Selecţia studenţilor se va desfăşoară în mod centralizat la nivelul Universităţii pentru toţi candidaţii. Comisia de selecţie este numită prin decizia Rectorului Universităţii şi este aprobată de către Consiliul de Administraţie.

Pentru selecţia studenţilor, Comisia de selecţie va fi formată din Prorectorul pentru cercetare şi relaţii internaţionale - în calitate de preşedinte – Coordonatorul Instituţional Erasmus, reprezentanţi din minimum trei Facultăţi diferite (dintre coordonatorii sau tutorii Erasmus), un reprezentant al studenţilor universităţii, membru în Senat – în calitate de membri. Un angajat al Biroului de Programe Comunitare şi Acorduri Internaţionale va îndeplini funcţia de secretar. Fiecare membru al Comisiei va semna o declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în situaţia de conflict de interese.

 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:

În vederea evaluării îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate, dosarul de candidatură al studenţilor va cuprinde:

formular de candidatură, în care se precizeze maxim 3 opţiuni pentru acelaşi spaţiu lingvistic;

b. curriculum vitae format Europass, redactat în limba în care se va desfăşura stagiul, semnat şi datat;

c. scrisoare de intenţie, în limba în care se va desfăşura stagiul, care precizeze obiectivele concrete urmărite de candidat şi rezultatele aşteptate (1-2 pagini);

d. recomandare din partea unui cadru didactic, în care fie evaluate competenţele candidatului;

e. 2 fotografii color tip buletin;

f. copie document de identitate şi permis de şedere (dacă este cazul);

g. adeverinţă de la secretariatul facultăţii cu media anului universitar precedent ( media de admitere sau a semestrului încheiat pentru studenţii din anul I, după caz) cu menţiunea „integralist”;

h. adeverinţă de la secretariatul facultăţii care demonstrează că studentul este beneficiar al unei burse sociale (dacă este cazul)

i. adeverinţă medicală cu menţiunea – „Clinic sănătos. Apt pentru studii/practică în străinătate.”

j. atestat de cunoaştere a limbii străine eliberat de instituţii specializate autorizate – tip Cambridge, TOEFL, GMAT, IELTS - pentru limba engleză, DALF - pentru limba franceză, Deutschessprachdiplom pentru limba germană, diplomele de absolvire a unei specializări de licenţă/masterat în limbi străine şi certificatele de competentă lingvistică eliberate cel mult în urmă cu doi ani de Universitatea noastră sau de o Universitate din Romănia, pentru limba de studiu în Universitatea gazdă (document opţional);

k. copii ale diplomelor şi certificatelor obţinute de candidat în învăţămăntul superior, considerate utile în susţinerea candidaturii (documente opţionale, de ex. diplome de participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice, la concursuri şi competiţii, certificate care sa ateste participarea la activităţi de cercetare sau servicii sociale/voluntariat etc.);

l. declaraţie pe propria răspundere cu privire la stagiile Erasmus efectuate în ciclul de studii corespunzător opţiunii prezente;

k.  un dosar cu şină.

Pentru studenţii care s-au transferat la Universitatea noastră de la alte Universităţi şi care nu au media anului universitar precedent încheiată, dar au media ultimului semestru încheiat, se va lua în calcul aceasta din urmă, aşa cum prevede Regulamentul de selecţie al mobilităţilor pentru studenţii de anul I. De asemenea pentru studenţii aflaţi la continuare de studii, sau a studenţilor din primul an şi care participă la o selecţie înainte de încheierea primului semestru, se va lua în calcul media de admitere.

Depunerea unor dosare incomplete sau după expirarea termenului limită stabilit determină eliminarea candidatului!

 

CRITERIILE DE SELECŢIE:

Interviul de selecţie va fi organizat centralizat la nivelul universităţii pentru activităţile de mobilitate a studenţilor şi personalului angajat pentru activităţi de mobilitate în scop de formare, cu implicarea reprezentanţilor conducerii fiecărei Facultăţi (Decan, Director de Departament), în cazul selecţiei candidaţilor pentru acţiuni de mobilitate a personalului în scopuri didactice.

Lista candidaţilor şi data, ora şi locul unde se vor desfăşura interviurile vor fi afişate la avizierul Centrului de Relaţii Internaţionale, la avizierele facultăţilor şi pe site-ul UAB.

Interviul va urmări evaluarea capacităţii de exprimare orală în limba străină, motivarea, interesul profesional dar şi cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii.

În situaţia în care, din motive obiective, un candidat nu poate participa la interviu, se va organiza interviu online, la o data şi oră convenite de comisie împreună cu acesta.

Departajarea studenţilor se va face pe baza unui punctaj, calculat astfel:

a.       Media ponderată a anului universitar precedent (sau a semestrului încheiat pentru studenţii din anul I):

Între 9,50 şi 10: 10 puncte

Între 9 şi 9,49 : 9 puncte

Între 8,50 şi 8,99: 8 puncte

Între 8 şi 8,49: 7 puncte

Între 7,50 şi 7,99: 6 puncte

Între 7 şi 7,49: 5 puncte

Între 6,50 şi 6,99: 4 puncte

Între 6 şi 6,49: 3 puncte

Între 5,50 şi 5,99: 2 puncte

Între 5 şi 5,49 : 1 punct

b.       Nota la interviul de selecţie, unde se analizează şi conţinutul dosarului de candidatură. Astfel, se pot obţine maxim 10 puncte pentru formularea clară a obiectivelor în proiectul de studiu, descrierea modului de valorificare a cunoştinţelor şi competenţelor dobăndite în urma mobilităţii.

Între 9,50 şi 10: 10 puncte

Între 9 şi 9,49 : 9 puncte

Între 8,50 şi 8,99: 8 puncte

Între 8 şi 8,49: 7 puncte

Între 7,50 şi 7,99: 6 puncte

Între 7 şi 7,49: 5 puncte

Între 6,50 şi 6,99: 4 puncte

Între 6 şi 6,49: 3 puncte

Între 5,50 şi 5,99: 2 puncte

Între 5 şi 5,49 : 1 punct

c.       Se mai acordă puncte pentru: Diplome, certificate, distincţii obţinute în învăţămăntul superior (ex. Diplome de participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice, la concursuri şi competiţii, certificate care să ateste participarea la activităţi de cercetare sau servicii sociale/voluntariat etc.) – 1 punct pentru fiecare diplomă/certificat.


Ofertă practică pentru studenţii UAB la Ankara University, Turcia:

- grantul lunar Erasmus+ este de 700 euro/luna, universitatea partenera ofera cazare si mese gratuite. Detalii aici

 

 

Rezultate selecţie mobilităţi pentru studiu Erasmus+ KA103 lista admişi- 29.03.2018

 

Rezultate selecţie mobilităţi pentru studiu Erasmus+ ICM lista admişi - 29.03.2018


Rezultate selecţie mobilităţi pentru plasament Erasmus+ lista admişi - 28.03.2018

 

Rezultate selecţie mobilităţi pentru plasament Erasmus+ lista respinşi- 28.03.2018

 

Stimaţi studenţi, candidaţii declaraţi admişi în urma interviurilor desfăşurate în datele de 28 şi 29 martie 2018, sunt rugaţi să participe la o sesiune de informare cu privire la următoarele etape de pregătire a mobilităţilor Erasmus+ în data de 4 aprilie 2018, începând cu ora 12 în sala A4, corp C, etaj 1. Vă aşteptăm!

 

Learning Agreement for Traineeship

 

Learning Agreement for Studies

 

Acord de recunoaştere a stagiului Erasmus+ de practică

 

Acord de recunoaştere a stagiului Erasmus+ de studiu

 

Rezultate selecţie mobilităţi pentru studiu Erasmus+ - 27.10.2016

 

Componenţa comisiei de selecţie pentru anul academic 2015/2016


Declaraţie mobilitate studenţi

 

Lista coordonatori Erasmus+  - Departamente Academice

 

Link aplicaţie Erasmus+

 

Lista acorduri studiu Erasmus+ -lista actualizata 03.10.2018

 

Lista locuri studiu Erasmus+ International Credit Mobility

 

Lista locuri plasament 2018 - lista actualizata 03.10.2018

 

Rezultate selecţie mobilităţi Erasmus+ de studiu 2017-2018

 

Rezultate selecţie mobilităţi Erasmus+ de plasament 2016-2017

 

Listă rezerve mobilităţi Erasmus+ de plasament 2016-2017

 

Rezultate selecţie mobilităţi Erasmus+ de studiu 2017-2018 - selectie 31 mai 2017

 

Rezultate selecţie mobilităţi Erasmus+ de plasament 2016-2017 - selectie 31 mai 2017

 

Rezultate selecţie mobilităţi Erasmus+ de studiu ICM 2017-2018 - selectie 31 mai 2017

 

Listă granturi acordate în funcţie de destinaţie (menţiuni: 1. La PWSZ Pila vor fi nominalizaţi primii 63 de studenţi din listă. 2. Dacă opţiunile din listă nu corespund cu destinaţia dorită, trebuie să completaţi la Biroul Erasmus+, cererea privind schimbarea instituţiei în care vă veţi desfăşura stagiul)