Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Relaţii Internaţionale
 
Centrul de Relaţii Internaţionale
Admitere Români de pretutindeni

 

REGULAMENTUL DE ADMITERE ŞI ŞCOLARIZARE A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA,

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

 

 

Preambul

 

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, este o instituţie de învăţământ superior de stat, înfiinţată în anul 1991, prin Hotărârea Guvernului României nr. 474/1991.

În anul 2020, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a primit cel mai înalt calificativ acordat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior ARACIS - „GRAD DE INCREDERE RIDICAT pentru perioada 2020-2025", în urma evaluării periodice a calităţii tuturor activităţilor instituţionale.

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are în structura sa programe de studii universitare de licenţă acreditate/autorizate provizoriu de ARACIS, programe de studii universitare de masterat şi programe de studii universitare de doctorat.

În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, denumită în continuare UAB,  organizează concurs de admitere pentru fiecare program şi ciclu de studii universitare, în vederea testării cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, respectiv artistice sau sportive ale candidaţilor pentru:

Ciclul I de studii universitare de licenţă, care corespunde unui număr cuprins între minimum 180 şi maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, în funcţie de domeniu. Potrivit reglementărilor legale, studiile universitare de licenţă se pot organiza la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) şi învăţământ la distanţă ID

Ciclul II - studii universitare de master corespunzând unui număr de 60, 90 sau 120 credite (ECTS/SECT) în funcţie de programele de studii.

Ciclul III - studii universitare de doctorat în domeniile Istorie, Filologie, Contabilitate şi Teologie, organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă.

 

CAPITOLUL I

PREVEDERI GENERALE PRIVIND ADMITEREA ŞI

ŞCOLARIZAREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI

 

Art. 1. Prevederi generale

(1) Admiterea în UAB a românilor de pretutindeni se organizează pentru fiecare ciclu de studii universitare în conformitate cu prevederile: 

-       Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018, aprobată prin  Ordinul comun MEN nr. 3900/16.05.2017, MAE nr. A10/2046/26.05.207 şi MRP nr. C/129/07.06.2017;

- Ordinul MEC Nr. 4205/2020 din 6 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016, publicat în MO nr. 372 din 8 mai 2020;

- Ordinului comun MEC şi MS nr. 4.266/840/2020, pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, publicat în MO nr. 417 din 19 mai 2020;

- Ordinului comun MEC şi MS  nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicat în MO nr. 417 din 19 mai 2020;

-   Regulamentului UAB de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2021-2022;

Regulamentului UAB de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2021-2022;

 (2) Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

a) Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus;

b) Românii emigraţi, fie că au păstrat sau nu cetăţenia română, descendenţii acestora, precum şi cetăţeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

 

Art. 2. Şcolarizarea românilor de pretutindeni pe tipuri de locuri de studii

(1) Şcolarizarea românilor de pretutindeni, la programe de studii acreditate şi autorizate să funcţioneze provizoriu, se realizează astfel:

a) pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri alocate de minister prin cifra de şcolarizare aprobată, la programe de studii desfăşurate exclusiv în limba română;

b) pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă,  în baza ofertei de locuri alocate de minister prin cifra de şcolarizare aprobată, la programe de studii desfăşurate exclusiv în limba română;

c) pe locuri de studii cu plata taxei de şcolarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetăţenii români, în limita cifrei de şcolarizare aprobate de senatul universitar, cu încadrarea în capacitatea de şcolarizare aprobată, pentru toate programele de studii.

 

Art. 3. Anul pregătitor

(1) Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, declaraţi admişi la studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat vor frecventa anul pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Pentru anul universitar 2021-2022, UAB organizează anul pregătitor de limba română, conform Anexei nr. 1. la Metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare dar fără bursă, începând cu anul universitar 2021-2022.

(3) Românii de pretutindeni care au dobândit competenţe de limba română în contexte non-formale sau informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare (nivel minim B1), definită conform Cadrului european comun de referinţă pentru învăţarea limbilor. Evaluarea şi atestarea se poate organiza, în cadrul UAB, sau în străinătate, prin lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român.

(4) Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta rezultatul evaluării competenţelor de limba română, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, persoanele care prezintă acte de studii româneşti aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome şi certificate) sau acte de studii, situaţii şcolare atestând cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi în limba română, într-o unitate/instituţie de învăţământ din sistemul naţional din România sau străinătate, precum şi certificate sau atestate de competenţă lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române.

(5) Finalizarea studiilor absolvite în anul pregătitor de învăţare a limbii române se finalizează cu un examen de absolvire organizat conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare  a examenului de finalizare a Anului pregătitor.

 

CAPITOLUL II

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

A.                     REPUBLICA MOLDOVA

Art. 4.

(1)      Oferta locurilor alocate cetăţenilor din Republica Moldova, fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă, respectiv a locurilor fără plata taxelor de şcolarizare şi fără bursă, este aprobată anual prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, în conformitate cu reglementările legislative în vigoare.

Art. 5.

(1) 

Admiterea cetăţenilor din Republica Moldova se desfăşoară conform Calendarului de desfăşurare a admiterii cetăţenilor din Republica Moldova în anul universitar 2021-2022, prevăzut în ANEXA 2A la prezentul Regulament.

Art. 6.

(1)    Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face online prin intermediul platformei admitererdp.uab.ro-LICENŢĂ 2021:

a) Procesul de admitere în sistem on-line presupune accesarea din partea candidaţilor a platformei de Admitere on-line: admitererdp.uab.ro. Comisiile de admitere organizate la nivelul fiecărei structuri implicate în procesul de admitere vor oferi consultanţă continuă candidaţilor care solicită acest lucru la telefoane special alocate modulului de admitere on-line. Numerele de telefon pentru consultanţă directă din partea comisiilor de admitere vor fi afişate pe site-ul universităţii. Dotarea tehnică a comisiilor de admitere este asigurată de Biroul IT.

(b) Modulul de Admitere on-line poate fi accesat de pe orice dispozitiv de tip calculator desktop/laptop/tabletă/telefon mobil care are acces la reţeaua Internet şi la browserul de navigare updatat (recomandat Google Chrome)

(c) Securitatea conexiunii este asigurată de un sistem de criptare de tip SSL. Pentru a beneficia de securitate extinsă se recomandă:

- utilizarea conexiunilor sigure la reţeaua Internet, evitând conexiunile wireless de tip public

- utilizarea unui program antivirus actualizat

- utilizarea unui sistem de operare licenţiat şi a unor programe software licenţiate

- tastarea adresei platformei (modulului) direct în câmpul adresă de la browser, evitând accesarea de pagini afişate de motoare de căutare

- verificarea existenţei particulei https imediat după intrarea pe site: https:// admitererdp.uab.ro/.

(2) Comisia de admitere a cetăţenilor străini va coordona organizarea şi desfăşurarea întregului proces de admitere a candidaţilor.

(3) Procedura de înscriere on-line cuprinde următorii paşi:

I. Crearea unui cont de acces în aplicaţie prin introducerea elementelor de autentificare personală (nume, prenume şi adresă de email validă şi transcrierea codului Captcha, variantă alfanumerică pentru a se evita crearea automată de conturi în scop maliţios. Pe adresa de email introdusa candidatul va primi un link din partea aplicaţiei care validează accesul la cont. Pe această adresă de e-mail candidatul va primi ulterior alte informaţii privind status-ul dosarului.

Numai utilizatorii care şi-au creat un cont la nivelul platformei de admitere online vor putea accesa şi depune dosare online.

II. După activarea contului se accesează platforma de admitere on-line admitererdp.uab.ro, pentru depunerea dosarelor de concurs, completând credenţialele declarate în momentul creării contului. (adresă de email şi parola declarată)

III. Completarea fişei de înscriere online. După alegerea ciclului de studiu pentru care se depune dosar de candidatură, se completează următoarele seturi de date:

a)       Datele personale de tip nume, prenume, prenumele tatălui/mamei, număr de telefon, CNP, dată de naştere, ţara de naştere, localitatea de naştere.

b)      Datele personale referitoare la actul de identitate străinătate: serie şi număr, eliberat de, eliberat la data, valabil până la data.

c)       Datele personale referitoare la paşaport: serie şi număr, eliberat de, eliberat la data, valabil până la data.

d)      Domiciliu actual străinătate: ţara de domiciliu, localitate, strada, număr, apartament.

e)       Datele personale privind starea civilă şi informaţii despre situaţii speciale (orfan de un părinte, de ambii părinţi, provenit din aşezăminte sociale, familie monoparentală, persoană cu dizabilităţi).

f)       Introducerea informaţiilor despre studiile liceale absolvite şi după caz, alte studii universitare absolvite cu sau fără diplomă de licenţă sau/şi alte studii universitare nefinalizate.

g)      Alegerea opţiunilor. Candidatul va trebui să selecteze programul(ele) de studiu la care doreşte să se înscrie, proba de concurs (dacă este cazul) şi tipul de loc pentru care candidează (bursier/bugetat), stabilind ierarhia opţiunilor pentru diferitele programe de studiu.

h)      Încărcarea documentelor specifice. La acest pas se încarcă la nivelul platformei actele în format electronic (.pdf; .jpeg) cu o dimensiune de maxim 10 Mb/document.

i)     Completarea declaraţiilor pe propria răspundere asumate de candidat prin bifare individuală şi trimiterea dosarului spre validare de către comisia de admitere.

 

Candidatul îşi asumă declaraţiile pe proprie răspundere privind datele completate în platformă. Se vizualizează şi bifează declaraţiile prin care candidatul îşi asumă corectitudinea, completitudinea şi conformitatea informaţiilor declarate online pe platformă, plus condiţiile impuse prin Metodologia admiterii. Este un pas obligatoriu, fără de care nu se poate continua înscrierea. Aceste declaraţii vor fi asociate  dosarului/cererii de înscriere. 

IV. Statusul dosarului din acest moment, este Dosar în aşteptare, din punct de vedere financiar al documentelor ataşate. În această etapă:

- candidatul va putea vizualiza, salva şi lista fişa de înscriere on-line, direct din contul său, creat pe platforma de înscriere on-line la admitere;

- candidatul va primi pe adresa de email, declarată la crearea contului, confirmarea automată din partea sistemului privind preluarea dosarului, precum şi fişa de înscriere on-line, generată conform formatului utilizat la nivelul aplicaţiei.

- din momentul în care candidatul a trimis dosarul electronic către validare, Universitatea, prin comisiile de admitere are acces la datele declarate pentru a efectua verificările necesare în vederea înscrierii. Universitatea va avea acces la Sistemul informatic integrat al Învăţământului din România pentru validarea celor declarate de candidat.

V. Validarea dosarului. Candidatul va fi notificat atât prin emailul declarat cât şi prin contul din aplicaţie referitor la starea dosarului:

- dacă dosarul necesită modificări (ex. un document nu este lizibil) candidatul va primi un mesaj în care se menţionează motivul invalidării;

- dacă totul este corespunzător iar dosarul a fost validat din punct de vedere al documentelor încărcate, candidatul va putea vizualiza, salva şi lista legitimaţia de concurs, direct din contul creat pe platforma de admitere on-line sau din emailul primit pe adresa declarată.

(6) Persoanele care au parcurs procedura de înscriere dobândesc calitatea de candidaţi la admitere. Calitatea de admis, respectiv cea ulterioară de student, se dobândeşte pe baza procedurilor de selecţie, departajare, respectiv înmatriculare specificate în prezentul Regulament, în limita numărului de locuri disponibile pentru fiecare specializare şi formă de învăţământ.

(7) Completarea Fişei de înscriere la concursul de admitere echivalează cu recunoaşterea, de către candidaţi, a faptului că au cunoştinţă despre prevederile prezentului Regulament şi se obligă să le respecte. Orice contestaţie ulterioară nu se poate raporta decât la aceste prevederi sau la criteriile generale specifice reglementărilor legale.   

 

Art. 7.

(1)                     PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE ŞI PENTRU ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA, LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, NU SE PERCEP TAXE, INDIFERENT DE NUMĂRUL DE OPŢIUNI ALE CANDIDATULUI.

(2)  Art. 8. Dosarul de concurs pentru admiterea candidatului va conţine următoarele documente (transmise în format pdf sau jpeg ):

a)    Fişa de înscriere (se generează din aplicaţia de înscriere on-line);

b)   Certificatul de naştere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, dacă e cazul;

c)    Paşaportul, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

d)   Certificatul de căsătorie, dacă e cazul;

e)    Diploma de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverinţa de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului liceal, în cazul absolvenţilor din anul curent;

f)     Foaia matricolă pentru studiile liceale absolvite;

g)     Certificatul de botez în cazul candidaţilor la specializările teologice;

h)    Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat - conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament.

(3)     Verificarea diplomelor de bacalaureat prezentate de absolvenţii din Republica Moldova se realizează accesând http://www.edu.gov.md şi, ulterior, pagina pentru verificarea actelor de studii;

(4)     În situaţia în care, în cadrul procedurii de înmatriculare, există suspiciuni referitoare la legalitatea unui document prezentat de către un candidat admis, preşedintele comisiei va anunţa de urgenţă conducerea universităţii în vederea luării măsurilor prevăzute de lege.

 

Art. 9.

(1) CRITERIILE DE SELECŢIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare LICENŢĂ în anul universitar 2021-2022 sunt prevăzute în ANEXA 6 A la prezentul Regulament.

 

Art. 10.

(1)      Admiterea candidaţilor se face în funcţie de:

a.    Opţiunile candidaţilor, în ordinea menţionată în Fişa de înscriere on-line. Pentru fiecare opţiune sunt specificate specializarea şi categoria de finanţare (cu bursă sau fără bursă);

b.    Media de admitere.

(2)      Media de admitere este media obţinută la examenul de Bacalaureat. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

(3)      Candidatul care nu a fost admis la prima opţiune din cauza mediei insuficiente va concura la a doua opţiune, iar dacă este admis nici la aceasta va concura la a treia opţiune şi acest algoritm continuă în funcţie de numărul de opţiuni ale candidatului. În toate cazurile, pe listele de admitere, candidaţii sunt ierarhizaţi strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

(4)      Universitatea nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole etc.) şi nici de erorile de completare a Fişei de înscriere on-line comise de către candidaţi.

(5)      După încheierea perioadei de înscriere nu este permisă modificarea opţiunilor consemnate de candidaţi în Fişa de înscriere on-line. 

 

Art. 11

(1)  Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere, în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studiu, fără a depăşi capacitatea de şcolarizare aprobată de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi implicit fără a depăşi numărul de locuri bugetate alocate prin cifra de şcolarizare. Mediile generale/punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, conform prezentului Regulament. Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, cu bursă şi fără bursă.

(2) În cazul în care numărul alocat de locuri este depăşit prin existenţa, pe ultimul sau ultimele locuri, a mai multor candidaţi cu aceeaşi medie de admitere, departajarea se face prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii:

PROFIL REAL

 a) nota de la disciplina limba română; 

b) nota de la disciplina limba străină;

c) nota de la disciplina matematică.

 PROFIL UMANIST

 a) nota de la disciplina limba română;

b) nota de la disciplina limba străină;

c) nota de la disciplina istorie.

PROFIL ARTE

 a) nota de la disciplina limba română; 

b) nota de la disciplina limba străină;

c) nota de la disciplina arte.

PROFIL SPORT

 a) nota de la disciplina limba română; 

b) nota de la disciplina limba străină;

c) nota de la disciplina sport.

 

(3) Prin excepţie de la alin (2), în cadrul examenului de admitere pentru specializările din cadrul  Facultăţii de Teologie Ortodoxă, criteriile de departajare sunt:

a) nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba şi literatura română;

b) nota de la disciplina limba străină;

c) nota de la disciplina vocaţională.

 

Art. 12. Afişarea rezultatelor. Contestaţii

(1)      Stabilirea şi comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe specializări/programe de studiu şi  categoria de locuri (cu bursă şi fără bursă).

(2)      Rezultatele admiterii se fac publice prin afişarea listelor la sediul Universităţii/ şi pe pagina WEB a Universităţii, la adresa: www.uab.ro, secţiunea .Admitere 2021 - Români de pretutindeni

(3)      Candidaţii au obligaţia să consulte personal listele cu rezultatele admiterii.

(4)      Având în vedere natura întregului proces de admitere în sistem on-line, care ia în considerare ca şi criteriu de admitere cvasigeneral media de la examenul de bacalaureat în pondere de 100%, eventualele sesizări se soluţionează în ziua afişării rezultatelor de către Comisia centrală de admitere.

(5)      Nu se admit contestaţii la probele orale.

 

Art. 13.

a)    Pentru confirmarea locului obţinut în urma admiterii, fiecare candidat declarat admis va completa formularul din ANEXA NR. 7 la prezentul Regulament, pentru un singur loc. Formularul de confirmare a locului va fi predat comisiei de admitere împreună cu toate documentele necesare înmatriculării.

 

Art.14. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi

(1)     Listele candidaţilor care au confirmat locul obţinut în urma concursului de admitere vor fi înaintate de universitate către Ministerul Educaţiei şi Cercetării-Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene, în vederea emiterii aprobărilor de şcolarizare pentru fiecare student admis, în concordanţă cu opţiunile exprimate, pe baza confirmării locului de studii, Anexa 7.

(2)   Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget cu bursă sau fără bursă  pe listele de admitere din data de 17 iulie au obligaţia ca până la data de 21 iulie 2021, potrivit calendarului admiterii, să depună la comisia de admitere din cadrul Bibliotecii Alba Iulia din Chişinău, documentele de studii în original, alături de  Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7.

(3)   Candidaţii care au fost admişi pe locurile finanţate de la buget cu bursă sau fără bursă,  pe listele de admitere afişate în data de 17 iulie şi care nu au transmis confirmarea locului de studiu în perioada 19-21 iulie, vor pierde locurile bugetate. Locurile astfel vacantate vor fi redistribuite candidaţilor înscrişi la concursul de admitere, aflaţi pe lista de aşteptare, în ordinea descrescătoare  a mediilor de admitere, conform opţiunii lor din fişa de înscriere.

(4)   Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget cu bursă sau fără bursă pe listele de admitere din data de 22 iulie au obligaţia ca până la data de 25 iulie 2021, potrivit calendarului admiterii, să depună la comisia de admitere din cadrul Bibliotecii Alba Iulia din Chişinău, documentele de studii în original, alături de  Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7.

(5)   În perioada 23-25 iulie se va desfăşura a doua etapă de confirmare a locului de studiu. Iar în data de 26 iulie 2021 se vor afişa rezultatele finale ale admiterii.

(6)    Candidaţii care au confirmat locul de studiu vor fi comunicaţi la MEC în vederea emiterii aprobărilor de şcolarizare.

(7)   La data de 26 iulie 2021 inclusiv, prima sesiune a concursului de admitere din sesiunea iulie se consideră încheiată.

(8)   Locurile finanţate de la buget cu bursă sau fără bursă rămase neocupate în sesiunea iulie 2021 vor fi scoase la concurs în sesiunea septembrie 2021.

(9)   În cazul în care în cea de a doua sesiune de admitere, septembrie 2021, vor mai fi disponibile locuri finanţate de la buget cu bursă sau fără bursă, în vederea ocupării acestora, candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate în cea de a doua sesiune de admitere (pe listele de admitere din data de 7 septembrie 2021), au obligaţia de a confirma locul de studiu până la data de 10 septembrie şi de a depune, în original, actele de studii până la data de 10 septembrie 2021, la sediul UAB,  Str. Gabriel Bethlen nr. 5 - Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, Centrul de Relaţii Internaţionale (parter) sau la comisia de admitere din cadrul Bibliotecii Alba Iulia din Chişinău.

(10)  La data de 11 septembrie 2021 inclusiv, a doua sesiune a concursului de admitere se consideră încheiată. La data de 30 septembrie 2021 facultăţile vor actualiza listele cu candidaţii admişi şi înmatriculaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat cu bursă şi fără bursă şi pe locuri cu taxă.

(11)  Pentru înmatriculare, dosarul trebuie să conţină:

1.      Diploma de Bacalaureat sau echivalentă, în original sau, după caz, adeverinţa de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului liceal în original (pentru absolvenţii anului curent cărora nu le-a fost eliberată diploma până la data înmatriculării);

2.      Foaia matricolă, în original, pentru studiile liceale absolvite;

3.      Paşaportul, în copie, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

4.      Certificatul de naştere, în copie, (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

5.      Certificatul de căsătorie, dacă e cazul, , în copie, (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

6.      Actul de identitate emis în Republica Moldova, în copie, (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

7.      Carte de identitate provizorie pentru candidaţii care deţin documentul, în copie,  originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere

8.      Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh, în original, pentru candidaţii la specializările teologice;

9.      Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat - conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament, în original;

10.  Formularul de confirmare a locului de studii, prevăzut în Anexa 7, în original,

11.  Pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale - conform ANEXEI 5 la prezentul Regulament, în original.

12.  Adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie,

13.  2 fotografii color, dimensiune 3/4;

14.  Certificatele de deces ale părinţilor, în copie, în cazul în care candidaţii menţionează situaţia specială : orfani de unul sau de ambii părinţi şi nu au depăşit 26 de ani; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere).

(12)  Din componenţa dosarului de concurs, conform OUG 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-se cu certificarea conformităţii cu originalul, de către comisia de admitere/persoana care are atribuţii în acest sens în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

(13)  Certificarea în conformitate cu originalul a documentelor se face de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere a cetăţenilor străini, în baza prezentării originalului. 

(15)  Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizia Rectorului Universităţii, în baza aprobării de şcolarizare emisă de MEC.

(16)  Studenţii înmatriculaţi sunt înscrişi în Registru matricol unic RMU sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/programul de studii la care au fost admişi.

 

 

B.                      ADMITEREA PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI DIN DIASPORA

 

Art. 15.

 (1)   Dosarul de concurs pentru  admiterea candidatului va conţine următoarele documente (transmise în format pdf sau jpeg):

a)      Fişa de înscriere (se generează din aplicaţia de înscriere on-line).

b)      Certificatul de naştere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;

c)       Paşaportul, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

d)      Certificatul de căsătorie, tradus în limba română sau într-o o limbă de circulaţie internaţională, după caz;

e)       Declaraţie pe proprie răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, de asumare a identităţii culturale române, potrivit legislaţiei în vigoare, conform ANEXEI  9;

f)       Diploma de bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverinţa (pentru absolvenţi anului curent) de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului liceal, inclusiv pentru absolvenţi ai şcolilor care desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară acreditat Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP- tradusă în limba română sau altă limbă de circulaţie internaţională;

g)      Foile matricole pentru nivelul de învăţământ absolvit - traduse în limba română sau altă limbă de circulaţie internaţională;

h)      Certificatul de botez sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidaţii la admiterea în învăţământul superior teologic, după caz;

i)        Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat - conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament;

(2)    PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE ŞI PENTRU ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR DIN DIASPORA, LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, NU SE PERCEP TAXE, INDIFERENT DE NUMĂRUL DE OPŢIUNI ALE CANDIDATULUI.

 

Art. 16.

 Procedura de admitere include următoarele etape:

(1) Publicarea ofertei de locuri la studii universitare de licenţă şi a condiţiilor de admitere pe site-ul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia www.uab.ro - Admitere 2021;

  (2) Admiterea se desfăşoară conform Calendarului admiterii la studii universitare de licenţă şi master pentru cetăţeni români de pretutindeni din Republica Moldova, Ungaria, Ucraina, Albania şi Diaspora, în anul universitar 2021-2022, prevăzut în ANEXA 2A la prezentul Regulament.
Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face online prin intermediul platformei admitererdp.uab.ro - SESIUNEA LICENŢĂ 2021. Procesul de înscriere este detaliat la Art. 6. al prezentului regulament.

.

(3)    Comisia de admitere a cetăţenilor străini va coordona organizarea şi desfăşurarea întregului proces de admitere a candidaţilor.

(4)    Diplomele care dau accesul la studii de licenţă sunt menţionate în ANEXA NR. 10

(5)    Candidaţii din diaspora, inclusiv absolvenţii şcolilor care desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară acreditat ARACIP, vor fi admişi pe bază de concurs de dosar, conform criteriilor de selecţie prevăzute la ANEXA 6A.

(6)    MAE poate emite recomandări în cazul candidaţilor a căror şcolarizare în România este considerată oportună din perspectiva politicii externe şi a relaţiilor cu românii de pretutindeni;

 

Art. 17

(1)    Admiterea candidaţilor se face în funcţie de:

a.       Opţiunile candidaţilor, în ordinea menţionată în cererea de înscriere. Pentru fiecare opţiune sunt specificate specializare şi categoria de finanţare (cu bursă sau fără bursă);

b.      Media de admitere.

(2)  Media de admitere este media obţinută la examenul de Bacalaureat. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

(3)  Candidatul care nu a reuşit la prima opţiune din cauza mediei insuficiente va concura la a doua opţiune, iar dacă nu reuşeşte nici la aceasta, va concura la a treia opţiune şi acest algoritm continuă în funcţie de numărul de opţiuni ale candidatului. În toate cazurile, pe listele de admitere, candidaţii sunt ierarhizaţi strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi funcţie de opţiunile candidatului din Fişa de înscriere on-line.

(4)  Universitatea nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole etc.) şi nici de erorile de completare a Fişei de înscriere on-line comise de către candidaţi.

(5)  După încheierea perioadei de înscriere nu este permisă modificarea opţiunilor consemnate de candidaţi în Fişa de înscriere on-line. 

(6)  Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere, în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studiu, fără a depăşi capacitatea de şcolarizare aprobată de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi implicit fără a depăşi numărul de locuri bugetate alocate prin cifra de şcolarizare. Mediile generale/punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, conform prezentului Regulament. Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, cu bursă şi fără bursă.

(7)  În cazul în care numărul alocat de locuri este depăşit prin existenţa, pe ultimul sau ultimele locuri, a mai multor candidaţi cu aceeaşi medie de admitere, departajarea se face prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii:

a.       nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b.       nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c.       nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

(8) Prin excepţie de la alin (2), în cadrul examenului de admitere pentru specializările din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, criteriile de departajare sunt:

 

a) nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba şi literatura română;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

(9)  Stabilirea şi comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe specializări/programe de studiu şi  categoria de locuri (cu bursă şi fără bursă).

(10)  Rezultatele admiterii se fac publice prin afişarea listelor la sediul Universităţii/ şi pe pagina WEB a Universităţii, la adresa: www.uab.ro, secţiunea Admitere 2021.

(11)  Candidaţii au obligaţia să consulte personal listele cu rezultatele admiterii.

(12)  Având în vedere natura întregului proces de admitere în sistem on-line, care ia în considerare ca şi criteriu de admitere cvasigeneral media de la examenul de bacalaureat în pondere de 100%, eventualele sesizări se soluţionează în ziua afişării rezultatelor de către Comisia centrală de admitere.

(13)  Nu se admit contestaţii la probele orale.

 

Art. 18.

(1)      Pentru confirmarea locului obţinut în urma admiterii, fiecare candidat declarat admis va completa formularul din ANEXA NR. 7 la prezentul Regulament, pentru un singur loc. Formularul de confirmare a locului va fi predat comisiei de admitere împreună cu toate documentele necesare înmatriculării.

a.     Formularul de confirmare a locului trebuie transmis universităţii, prin e-mail, la adresa: relint@uab.ro

(2) Listele candidaţilor admişi vor fi înaintate de universitate către Ministerul Educaţiei şi Cercetării-Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene, în vederea emiterii aprobărilor de şcolarizare pentru fiecare student admis, în concordanţă cu opţiunile acestora.

(3)      Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget cu bursă sau fără pe listele de admitere din data de 17 iulie au obligaţia ca până la data de 21 iulie 2021, potrivit calendarului admiterii, să completeze, să semneze şi să transmită la adresa relint@uab.ro, Formularul de confirmare a locului, ANEXA NR. 7 la prezentul Regulament.

(4)      În data de 22 iulie se vor afişa rezultatele admiterii după prima etapă de confirmare a locului de studiu, iar în perioada de 23-25 iulie se va desfăşura a doua etapă de confirmare a locului de studiu. Iar în data de 26 iulie 2021 se vor afişa rezultatele finale ale admiterii în urma etapei de confirmare a locului desfăşurată în perioada 23-25 iulie.

(5)      Locurile bugetate rămase neocupate în sesiunea iulie 2021 vor fi scoase la concurs în sesiunea septembrie 2021.

(6)      În cazul în care în cea de a doua sesiune de admitere, septembrie 2021, vor mai fi disponibile locuri finanţate de la buget cu bursă şi fără bursă, în vederea ocupării acestora, candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate în cea de a doua sesiune de admitere (pe listele de admitere din data de 7 septembrie), au obligaţia de a se înmatricula până la data de 30 septembrie 2021, iar în caz contrar vor pierde locul de studiu bugetat.

(7)      La data de 11 septembrie 2021 inclusiv, a doua sesiune a concursului de admitere se consideră încheiată. La data de 30 septembrie 2021 facultăţile vor actualiza listele cu candidaţii admişi şi înmatriculaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii şi pe locuri cu taxă.

(8)      Din componenţa dosarului de concurs, conform OUG 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-se cu certificarea conformităţii cu originalul, de către comisia de admitere/persoana care are atribuţii în acest sens în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

(9) Pentru înmatriculare, dosarul trebuie să conţină:

a)   Certificatul de naştere, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

b)   Paşaportul în copie, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

c)    Certificatul de căsătorie, în copie, (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

d)   Actul de identitate emis în ţara de domiciliu (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

e)    Originalul Diplomei de Bacalaureat sau echivalentă, sau, după caz, adeverinţa în original de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului liceal (pentru absolvenţii anului curent cărora nu le-a fost eliberată diploma până la data înmatriculării);

f)    Originalul Foii matricole pentru studiile liceale absolvite;

g)   Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh, în original, pentru candidaţii la specializările teologice;

h)   Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat - conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament, în original

i)     Pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale - conform ANEXEI 5 la prezentul Regulament, în original.

j)    Adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

k)   2 fotografii color, dimensiune 3/4;

l)     Certificatele de deces ale părinţilor, în copie, în cazul în care candidaţii menţionează situaţia specială : orfani de unul sau de ambii părinţi şi nu au depăşit 26 de ani; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere).

(10)  Certificarea în conformitate cu originalul a documentelor se face de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere a cetăţenilor străini, în baza prezentării originalului.

(11)  Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizia Rectorului Universităţii, în baza ordinului MEC.

(12)  Studenţii înmatriculaţi sunt înscrişi în Registru matricol unic RMU sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/programul de studii la care au fost admişi.

 

C.                 ADMITEREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI

CU DOMICILIUL STABIL ÎN ALBANIA

Art. 19.

(1)    Dosarul de concurs pentru admiterea candidatului va conţine următoarele documente (transmise în format pdf sau jpeg ):

a)    Fişa de înscriere (se generează din aplicaţia de înscriere on-line);

b)   Certificatul de naştere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;

c)    Paşaportul, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

d)   Certificatul de căsătorie tradus în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;

e)    Declaraţie pe proprie răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, de asumare a identităţii culturale române, potrivit legislaţiei în vigoare, conform ANEXEI 9;

f)     Copia  diplomei  de  bacalaureat  sau  echivalentă: Deftese Pjekuriesaudupă  caz, adeverinţa (pentru absolvenţi anului curent) de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului liceal-tradusă în limba română sau altă limbă de circulaţie internaţională;

g)    Foile matricole pentru nivelul de învăţământ absolvit - traduse în limba română sau altă limbă de circulaţie internaţională;

, h) Certificatul de botez, pentru candidaţii la admiterea în învăţământul superior teologic, după caz;

i)     Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat - conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament.

(2)    PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE ŞI PENTRU ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR DIN SERBIA, LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, NU SE PERCEP TAXE, INDIFERENT DE NUMĂRUL DE OPŢIUNI ALE CANDIDATULUI.

 

Art. 20.

Procedura de admitere include următoarele etape:

(1) Publicarea ofertei de locuri la studii universitare de licenţă şi a condiţiilor de admitere pe site-ul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia www.uab.ro - Admitere 2021;

(2)  Admiterea se desfăşoară conform Calendarul admiterii la studii universitare de licenţă şi master pentru cetăţeni români de pretutindeni din Republica Moldova, Ungaria, Ucraina,  Albania şi Diaspora, în anul universitar 2021-2022, prevăzut în ANEXA 2A la prezentul Regulament.

(3) Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face online prin intermediul platformei admitererdp.uab.ro - SESIUNEA LICENŢĂ 2021. Procesul de înscriere este detaliat la Art. 6. al prezentului regulament;

(4) Candidaţii vor fi admişi pe bază de concurs de dosar, conform criteriilor de selecţie prevăzute la ANEXA 6A.

 

Art. 21.

(1)      Admiterea candidaţilor se face în funcţie de:

a. Opţiunile candidaţilor, în ordinea menţionată în cererea de înscriere. Pentru fiecare opţiune sunt specificate specializare şi categoria de finanţare (cu bursă sau fără bursă);

b. Media de admitere.

(2)      Media de admitere este media obţinută la examenul de Bacalaureat. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

(3) Candidatul care nu a reuşit la prima opţiune din cauza mediei insuficiente va concura la a doua opţiune, iar dacă nu reuşeşte nici la aceasta, va concura la a treia opţiune şi acest algoritm continuă în funcţie de numărul de opţiuni ale candidatului. În toate cazurile, pe listele de admitere, candidaţii sunt ierarhizaţi strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi funcţie de opţiunile candidatului din Fişa de înscriere on-line.

(4)    Universitatea nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole etc.) şi nici de erorile de completare a Fişei de înscriere on-line comise de către candidaţi.

(5)    După încheierea perioadei de înscriere nu este permisă modificarea opţiunilor consemnate de candidaţi în Fişa de înscriere on-line. 

Art. 22.

(1)      Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere, în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studiu, fără a depăşi capacitatea de şcolarizare aprobată de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi implicit fără a depăşi numărul de locuri bugetate alocate prin cifra de şcolarizare. Mediile generale/punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, conform prezentului Regulament. Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, cu bursă şi fără bursă.

(2)      În cazul în care numărul alocat de locuri este depăşit prin existenţa, pe ultimul sau ultimele locuri, a mai multor candidaţi cu aceeaşi medie de admitere, departajarea se face prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii:

a.     nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b.    nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c.     nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

(3)      Prin excepţie de la alin (2), în cadrul examenului de admitere pentru specializările din cadrul

Facultăţii de Teologie Ortodoxă, criteriile de departajare sunt:

a) nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba şi literatura română;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

(4)  Stabilirea şi comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe specializări/programe de studiu şi  categoria de locuri (cu bursă şi fără bursă).

(5)  Rezultatele admiterii se fac publice prin afişarea listelor la sediul Universităţii/ şi pe pagina WEB a Universităţii, la adresa: www.uab.ro, secţiunea Admitere 2021.

(6)  Candidaţii au obligaţia să consulte personal listele cu rezultatele admiterii.

(8) Nu se admit contestaţii la probele orale.

fiecare candidat declarat admis va completa formularul din ANEXA NR. 7 la prezentul Regulament, pentru un singur loc. Formularul de confirmare a locului va fi predat comisiei de admitere împreună cu toate documentele necesare înmatriculării.

a.       Formularul de confirmare a locului trebuie transmis universităţii, prin e-mail, la adresa: relint@uab.ro

(10)  Listele candidaţilor admişi vor fi înaintate de universitate către Ministerul Educaţiei şi Cercetării-Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene, în vederea emiterii aprobărilor de şcolarizare pentru fiecare student admis, în concordanţă cu opţiunile acestora.

(11)  Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget cu bursă sau fără pe listele de admitere din data de 17 iulie au obligaţia ca până la data de 21 iulie 2021, potrivit calendarului admiterii, să completeze, să semneze şi să transmită la adresa relint@uab.ro, Formularul de confirmare a locului, ANEXA NR. 7 la prezentul Regulament.

(12)          În data de 22 iulie se vor afişa rezultatele admiterii după prima etapă de confirmare a locului de studiu, iar în perioada de 23-25 iulie se va desfăşura a doua etapă de confirmare a locului de studiu. Iar în data de 26 iulie 2021 se vor afişa rezultatele finale ale admiterii în urma etapei de confirmare a locului desfăşurată în perioada 23-25 iulie.

(13)         Locurile bugetate rămase neocupate în sesiunea iulie 2021 vor fi scoase la concurs în sesiunea septembrie 2021.

(14)   În cazul în care în cea de a doua sesiune de admitere, septembrie 2021, vor mai fi disponibile locuri finanţate de la buget cu bursă şi fără bursă, în vederea ocupării acestora, candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate în cea de a doua sesiune de admitere (pe listele de admitere din data de 7 septembrie), au obligaţia de a se înmatricula până la data de 30 septembrie 2021, iar în caz contrar vor pierde locul de studiu bugetat.

(15)  La data de 11 septembrie 2021 inclusiv, a doua sesiune a concursului de admitere se consideră încheiată. La data de 30 septembrie 2021 facultăţile vor actualiza listele cu candidaţii admişi şi înmatriculaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii şi1pe locuri cu taxă.

(16)  Din componenţa dosarului de concurs, conform OUG 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-se cu certificarea conformităţii cu originalul, de către comisia de admitere/persoana care are atribuţii în acest sens în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

(17)                Pentru înmatriculare, dosarul trebuie să conţină:

a)    Certificatul de naştere, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

b)   Paşaportul, în copie, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

c)    Certificatul de căsătorie, dacă e cazul, (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

d)   Actul de identitate emis în Serbia, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

e)    Originalul Diplomei de Bacalaureat sau echivalentă, sau, după caz, adeverinţa în original, de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului liceal (pentru absolvenţi anului curent cărora nu le-a fost eliberată diploma până la data înmatriculării);

f)     Originalul Foii matricole pentru studiile liceale absolvite;

g)    Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh, în original, pentru candidaţii la admiterea în învăţământul superior teologic, după caz;

h)   Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat - conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament, în original

i)       Pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale - conform ANEXEI 5 la prezentul Regulament, în original.

j)     Adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

k)   2 fotografii color, dimensiune 3/4;

Certificarea în conformitate cu originalul a documentelor se face de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere a cetăţenilor străini, în baza prezentării originalului.

 

UCRAINA

Art. 23.

(1) Dosarul de concurs pentru admiterea candidatului va conţine următoarele documente (transmise în format pdf sau jpeg ):

a)    Fişa de înscriere (se generează din aplicaţia de înscriere on-line);

b)   Certificatul de naştere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;

c)    Paşaportul, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

d)   Certificatul de căsătorie tradus în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;

e)    Declaraţie pe proprie răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, de asumare a identităţii culturale române, potrivit legislaţiei în vigoare, conform ANEXEI 9 la prezentul Regulament;

f)     Diploma de bacalaureat sau echivalentă atestat,  sau după caz, adeverinţa (pentru absolvenţi anului curent) de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului liceal - tradusă în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, după caz;

g)    Foile matricole pentru nivelul de învăţământ absolvit - tradusă în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, după caz;

h)   Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat - conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament.

i)     Certificatul de botez pentru candidaţii la admiterea în învăţământul superior teologic;

(2) PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE ŞI PENTRU ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR DIN UCRAINA, LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, NU SE PERCEP TAXE, INDIFERENT DE NUMĂRUL DE OPŢIUNI ALE CANDIDATULUI.

 

Art. 24. Procedura de admitere include următoarele etape:

(1)       Publicarea ofertei de locuri la studii şi a condiţiilor de admitere pe site-ul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia www.uab.ro - Admitere 2021.

(3) Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face online prin intermediul platformei admitererdp.uab.ro - LICENŢĂ 2021. Procesul de înscriere este detaliat la Art. 6. al prezentului regulament.

(4)    Candidaţii vor fi admişi pe bază de concurs de dosar, conform criteriilor de selecţie prevăzute la ANEXA 6A.

 

Art. 25.

(1)    Admiterea candidaţilor se face în funcţie de:

a.       opţiunile candidaţilor, în ordinea menţionată în cererea de înscriere. Pentru fiecare opţiune sunt specificate specializare şi categoria de finanţare (cu bursă sau fără bursă);

b.      media de admitere.

(2)      Media de admitere este media obţinută la examenul de Bacalaureat. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

(3)      Candidatul care nu a reuşit la prima opţiune din cauza mediei insuficiente va concura la a doua opţiune, iar dacă nu reuşeşte nici la aceasta, va concura la a treia opţiune şi acest algoritm continuă în funcţie de numărul de opţiuni ale candidatului. În toate cazurile, pe listele de admitere, candidaţii sunt ierarhizaţi strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi funcţie de opţiunile candidatului din Fişa de înscriere on-line.

(4)       Universitatea nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole etc.) şi nici de erorile de completare a Fişei de înscriere on-line comise de către candidaţi.

(5)             După încheierea perioadei de înscriere nu este permisă modificarea opţiunilor consemnate de candidaţi în Fişa de înscriere on-line. 

 

Art. 26.

(1)      Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere, în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studiu, fără a depăşi capacitatea de şcolarizare aprobată de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi implicit fără a depăşi numărul de locuri bugetate alocate prin cifra de şcolarizare. Mediile generale/punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, conform prezentului Regulament. Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, cu bursă şi fără bursă.

(2)      În cazul în care numărul planificat de locuri este depăşit prin existenţa, pe ultimul sau ultimele locuri, a mai multor candidaţi cu aceeaşi medie de admitere, departajarea se face prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii:

a)    nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b)    nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c)    nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

(3)    Prin excepţie de la alin (2), în cadrul examenului de admitere pentru specializările din cadrul

Facultăţii de Teologie Ortodoxă, criteriile de departajare sunt:

a) nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba şi literatura română;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

(4)    Stabilirea şi comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe specializări/programe de studiu şi  categoria de locuri (cu bursă şi fără bursă).

(5)      Rezultatele admiterii se fac publice prin afişarea listelor la sediul Universităţii/ şi pe pagina WEB a Universităţii, la adresa: www.uab.ro, secţiunea Admitere 2021.

(6)      Candidaţii au obligaţia să consulte personal listele cu rezultatele admiterii.

(7)    Având în vedere natura întregului proces de admitere în sistem on-line, care ia în considerare ca şi criteriu de admitere cvasigeneral media de la examenul de bacalaureat în pondere de 100%, eventualele sesizări se soluţionează în ziua afişării rezultatelor de către Comisia centrală de admitere.

(8)    Nu se admit contestaţii la probele orale.

(9)                    Comunicarea rezultatelor se va realiza prin intermediul site-ului universităţii, www.uab.ro - Admitere 2021 - Români de pretutindeni.

(10)  Pentru confirmarea locului obţinut în urma admiterii, fiecare candidat declarat admis va completa formularul din ANEXA NR. 7 la prezentul Regulament, pentru un singur loc.

a)       Formularul de confirmare a locului trebuie transmis universităţii, prin e-mail, la adresa: relint@uab.ro

(11)  Listele candidaţilor admişi vor fi înaintate de universitate către Ministerul Educaţiei şi Cercetării-Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene, în vederea emiterii aprobărilor de şcolarizare pentru fiecare student admis, în concordanţă cu opţiunile acestora.

(12)  Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget cu bursă sau fără pe listele de admitere din data de 17 iulie au obligaţia ca până la data de 21 iulie 2021, potrivit calendarului admiterii, să completeze, să semneze şi să transmită la adresa relint@uab.ro, Formularul de confirmare a locului, ANEXA NR. 7 la prezentul Regulament.

(13)          În data de 22 iulie se vor afişa rezultatele admiterii după prima etapă de confirmare a locului de studiu, iar în perioada de 23-25 iulie se va desfăşura a doua etapă de confirmare a locului de studiu. Iar în data de 26 iulie 2021 se vor afişa rezultatele finale ale admiterii în urma etapei de confirmare a locului desfăşurată în perioada 23-25 iulie.

(14)         Locurile bugetate rămase neocupate în sesiunea iulie 2021 vor fi scoase la concurs în sesiunea septembrie 2021.

(15)  În cazul în care în cea de a doua sesiune de admitere, septembrie 2021, vor mai fi disponibile locuri finanţate de la buget cu bursă şi fără bursă, în vederea ocupării acestora, candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate în cea de a doua sesiune de admitere (pe listele de admitere din data de 7 septembrie), au obligaţia de a se înmatricula până la data de 30 septembrie 2021, iar în caz contrar vor pierde locul de studiu bugetat.

(16)  La data de 11 septembrie 2021 inclusiv, a doua sesiune a concursului de admitere se consideră încheiată. La data de 30 septembrie 2021 facultăţile vor actualiza listele cu candidaţii admişi şi înmatriculaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii şi pe locuri cu taxă.

(17)  Din componenţa dosarului de concurs, conform OUG 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-se cu certificarea conformităţii cu originalul, de către comisia de admitere/persoana care are atribuţii în acest sens în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

(18)                Pentru înmatriculare, dosarul trebuie să conţină:

a)    Certificatul de naştere, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

b)   Paşaportul, în copie, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

c)    Certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

d)   Actul de identitate emis în Ucraina, în copie; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

e)    Originalul Diplomei de Bacalaureat sau echivalentă, sau, după caz, adeverinţa în original, de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului liceal (pentru absolvenţi anului curent cărora nu le-a fost eliberată diploma până la data înmatriculării);

f)     Originalul Foii matricole pentru studiile liceale absolvite;

g)    Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh, în original, pentru candidaţii la admiterea în învăţământul superior teologic, după caz;

h)   Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat - conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament, în original

i)     Pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale - conform ANEXEI 5 la prezentul Regulament, în original.

j)     Adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

k)   2 fotografii color, dimensiune 3/4;

(19)  Certificarea în conformitate cu originalul a documentelor se face de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere a cetăţenilor străini, în baza prezentării originalului.

 

 

E.       ADMITEREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI CU DOMICILIUL STABIL ÎN

UNGARIA

 

Art. 27. (1) Dosarul de concurs pentru admiterea candidatului va conţine următoarele documente (transmise în format pdf sau jpeg ):

a)   Fişa de înscriere (se generează din aplicaţia de înscriere on-line);

b)   Certificatul de naştere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;

c)    Paşaportul, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

d)   Certificatul de căsătorie tradus în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;

e)    Declaraţie pe proprie răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, de asumare a identităţii culturale române, potrivit legislaţiei în vigoare, conform ANEXEI 9 la prezentul Regulament;

f)    Diploma de bacalaureat Gimnazium Errettsegi Bizonyitvany sau echivalentă,  sau după caz, adeverinţa (pentru absolvenţi anului curent) de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului liceal - tradusă în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;

g)   Foile matricole pentru nivelul de învăţământ absolvit - tradusă în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, după caz;

h)   Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat - conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament.

i)     Certificat de botez pentru candidaţii la admiterea în învăţământul superior teologic.

 

(2) PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE ŞI PENTRU ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR DIN UNGARIA, LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, NU SE PERCEP TAXE, INDIFERENT DE NUMĂRUL DE OPŢIUNI ALE CANDIDATULUI.

Art. 28. Procedura de admitere include următoarele etape:

(1) Publicarea ofertei de locuri la studii şi a condiţiilor de admitere pe site-ul Universităţii 11 Decembrie 1918" din Alba Iulia www.uab.ro - Admitere 2021.

(2) Admiterea se desfăşoară conform Calendarul admiterii la studii universitare de licenţă şi master pentru cetăţeni români de pretutindeni din Republica Moldova, Ungaria, Ucraina,  Serbia şi Diaspora, în anul universitar 2021-2022, prevăzut în ANEXA 2Ala prezentul Regulament.

(3)      Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face online prin intermediul platformei admitererdp.uab.ro - SESIUNEA LICENŢĂ 2021. Procesul de înscriere este detaliat la Art. 6. al prezentului regulament;

(4) CRITERIILE DE SELECŢIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare LICENŢĂ în anul universitar 2021-2022 sunt prevăzute în ANEXA 6 A la prezentul Regulament.

 

Art. 29.

(1) Admiterea candidaţilor se face în funcţie de:

a.    Opţiunile candidaţilor, în ordinea menţionată în cererea de înscriere. Pentru fiecare opţiune sunt specificate specializare şi categoria de finanţare (cu bursă sau fără bursă);

b.    Media de admitere.

(2) Media de admitere este media obţinută la examenul de Bacalaureat. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

(3) Candidatul care nu a reuşit la prima opţiune din cauza mediei insuficiente va concura la a doua opţiune, iar dacă nu reuşeşte nici la aceasta, va concura la a treia opţiune şi acest algoritm continuă în funcţie de numărul de opţiuni ale candidatului. În toate cazurile, pe listele de admitere, candidaţii sunt ierarhizaţi strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi funcţie de opţiunile candidatului din Fişa de înscriere on-line.

(4) Universitatea nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole etc.) şi nici de erorile de completare a Fişei de înscriere on-line comise de către candidaţi.

(5) După încheierea perioadei de înscriere nu este permisă modificarea opţiunilor consemnate de candidaţi în Fişa de înscriere on-line. 

 

Art. 30

(1) Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere, în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studiu, fără a depăşi capacitatea de şcolarizare aprobată de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi implicit fără a depăşi numărul de locuri bugetate alocate prin cifra de şcolarizare. Mediile generale/punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, conform prezentului Regulament. Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, cu bursă şi fără bursă.

(2) În cazul în care numărul planificat de locuri este depăşit prin existenţa, pe ultimul sau ultimele locuri, a mai multor candidaţi cu aceeaşi medie de admitere, departajarea se face prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii:

                            a.              nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

                            b.              nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

                            c.              nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

(3)    Prin excepţie de la alin (2), în cadrul examenului de admitere pentru specializările din cadrul

Facultăţii de Teologie Ortodoxă, criteriile de departajare sunt:

a) nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba şi literatura română;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

 

Art. 31. Afişarea rezultatelor. Contestaţii

(1) Stabilirea şi comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe specializări/programe de studiu şi  categoria de locuri (cu bursă şi fără bursă).

(2) Rezultatele admiterii se fac publice prin afişarea listelor la sediul Universităţii/ şi pe pagina WEB a Universităţii, la adresa: www.uab.ro, secţiunea Admitere 2021.

(3)      Candidaţii au obligaţia să consulte personal listele cu rezultatele admiterii.

(4)      Având în vedere natura întregului proces de admitere în sistem on-line, care ia în considerare ca şi criteriu de admitere cvasigeneral media de la examenul de bacalaureat în pondere de 100%, eventualele sesizări se soluţionează în ziua afişării rezultatelor de către Comisia centrală de admitere.

(5)      Nu se admit contestaţii la probele orale.

(6)      Pentru confirmarea locului obţinut în urma admiterii, fiecare candidat declarat admis va completa formularul din ANEXA NR. 7 la prezentul Regulament, pentru un singur loc.

a.       Formularul de confirmare a locului trebuie transmis universităţii, prin e-mail, la adresa: relint@uab.ro

(7)      Listele candidaţilor admişi vor fi înaintate de universitate către Ministerul Educaţiei şi Cercetării-Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene, în vederea emiterii aprobărilor de şcolarizare pentru fiecare student admis, în concordanţă cu opţiunile acestora.

(8)      Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget cu bursă sau fără pe listele de admitere din data de 17 iulie au obligaţia ca până la data de 21 iulie 2021, potrivit calendarului admiterii, să completeze, să semneze şi să transmită la adresa relint@uab.ro, Formularul de confirmare a locului, ANEXA NR. 7 la prezentul Regulament.

(9)              În data de 22 iulie se vor afişa rezultatele admiterii după prima etapă de confirmare a locului de studiu, iar în perioada de 23-25 iulie se va desfăşura a doua etapă de confirmare a locului de studiu. Iar în data de 26 iulie 2021 se vor afişa rezultatele finale ale admiterii în urma etapei de confirmare a locului desfăşurată în perioada 23-25 iulie.

(10)         Locurile bugetate rămase neocupate în sesiunea iulie 2021 vor fi scoase la concurs în sesiunea septembrie 2021.

(11)  În cazul în care în cea de a doua sesiune de admitere, septembrie 2021, vor mai fi disponibile locuri finanţate de la buget cu bursă şi fără bursă, în vederea ocupării acestora, candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate în cea de a doua sesiune de admitere (pe listele de admitere din data de 7 septembrie), au obligaţia de a se înmatricula până la data de 30 septembrie 2021, iar în caz contrar vor pierde locul de studiu bugetat.

(12)  La data de 11 septembrie 2021 inclusiv, a doua sesiune a concursului de admitere se consideră încheiată. La data de 30 septembrie 2021 facultăţile vor actualiza listele cu candidaţii admişi şi înmatriculaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii şi pe locuri cu taxă.

(13)  Din componenţa dosarului de concurs, conform OUG 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-se cu certificarea conformităţii cu originalul, de către comisia de admitere/persoana care are atribuţii în acest sens în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

(14)  Din componenţa dosarului de concurs, conform OUG 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-se cu certificarea conformităţii cu originalul, de către comisia de admitere/persoana care are atribuţii în acest sens în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

 

Art. 32. Pentru înmatriculare, dosarul trebuie să conţină:

a)    Certificatul de naştere, în copie; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

b)   Paşaportul, în copie, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

c)    Certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

d)   Actul de identitate emis în Ungaria, în copie; (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

e)    Originalul Diplomei de Bacalaureat sau echivalentă, sau, după caz, adeverinţa în original, de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului liceal (pentru absolvenţi anului curent cărora nu le-a fost eliberată diploma până la data înmatriculării);

f)     Originalul Foii matricole pentru studiile liceale absolvite;

g)    Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh, în original, pentru candidaţii la admiterea în învăţământul superior teologic, după caz;

h)   Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat - conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament, în original

i)     Pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale - conform ANEXEI 5 la prezentul Regulament, în original.

j)     Adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

k)   2 fotografii color, dimensiune 3/4;

Certificarea în conformitate cu originalul a documentelor se face de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere a cetăţenilor străini, în baza prezentării originalului.

 

 

CAPITOLUL III

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER, PE LOCURI FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE ŞI CU BURSĂ ŞI PE LOCURILOR FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE ŞI FĂRĂ BURSĂ, A ROMANILOR DE PRETUTINDENI CU DOMICILIUL STABIL ÎN REPUBLICA MOLDOVA, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

 

Art. 33.

(1)   Sunt eligibili pentru înscriere la concurs românii de pretutindeni care au absolvit programe de studii universitare de licenţă acreditate/autorizate provizoriu.

(2) Verificarea diplomelor de licenţă obţinute în Republica Moldova se va face  accesând pagina de web: http://www.anacip.md.

 

Art. 34.

(1)   Oferta locurilor fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi a locurilor fără plata taxelor de şcolarizare şi fără bursă, alocate cetăţenilor din Republica Moldova, este prevăzută în ANEXA 1 B la prezentul Regulament.

(2) Admiterea cetăţenilor din Republica Moldova se desfăşoară conform Calendarului de desfăşurare a admiterii cetăţenilor din Republica Moldova în anul universitar 2021-2022, prevăzut în ANEXA 2A la prezentul Regulament.

(3) PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE ŞI PENTRU ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR, ROMÂNI DE PRETUTINDENI, LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER, NU SE PERCEP TAXE, INDIFERENT DE NUMĂRUL DE OPŢIUNI ALE CANDIDATULUI.

 

Art. 35.

 (1) Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face online prin intermediul platformei admitererdp.uab.ro - SESIUNEA MASTERAT 2021. Procesul de înscriere este detaliat la  Art. 6. al prezentului regulament.

 

(2) Comisia de admitere a cetăţenilor străini va coordona organizarea şi desfăşurarea întregului proces de admitere a candidaţilor.

(3)

a)      Fişa de înscriere (se generează din aplicaţia de înscriere on-line;

b)     Certificatul de naştere, tradus în limba română, engleză sau franceză, dacă e cazul;

c)      Paşaportul, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

d)     Certificatul de căsătorie, după caz;

e)      Diploma de Bacalaureat,

f)       Diplomei de Licenţă sau echivalentă sau, după caz adeverinţa  de absolvire a examenului de licenţă. (pentru absolvenţii anului curent);

g)      Foaia matricolă aferentă Diplomei de Bacalaureat;

h)     Suplimentul la Diploma de licenţă;

i)        Certificatul de botez pentru candidaţii la admiterea în învăţământul superior teologic, după caz;

j)Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat - conform ANEXEI 4.

 

Art. 36. (1) CRITERIILE DE SELECŢIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare MASTER, în anul universitar 2021-2022,  sunt prevăzute în ANEXA 6B.

 

Art. 37. (1) Admiterea candidaţilor se face în funcţie de:

a) Opţiunile candidaţilor, în ordinea menţionată în cererea de înscriere. Opţiunile se completează  prin marcarea programelor de studii şi a formei de finanţare (cu bursă şi fără bursă) în ordinea preferată de candidat.

b) Media generală de admitere;

(2)      Media generală de admitere este media de la examenul de licenţă. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (şase).

(3)      Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor alocate pentru fiecare program de studiu şi formă de finanţare.   

(4)      Candidatul care nu a fost admis la prima opţiune din cauza mediei insuficiente va concura la a doua opţiune, iar dacă nu este admis nici la aceasta va concura la a treia opţiune şi acest algoritm continuă în funcţie de numărul de opţiuni ale candidatului. În toate cazurile, pe listele de admitere, candidaţii sunt ierarhizaţi strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere.

(5)      În cazul în care numărul total de locuri este depăşit prin existenţa, pe ultimul sau pe ultimele locuri, a mai multor candidaţi cu aceeaşi medie de admitere, departajarea se face prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii:

a)  .

(6)      Universitatea nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole etc.) şi nici de erorile de completare a Fişei de înscriere on-line comise de către candidaţi.

(7)      După încheierea perioadei de înscriere nu este permisă modificarea opţiunilor consemnate de candidaţi în Fişa de înscriere on-line.

 

Art. 38.

Afişarea rezultatelor. Contestaţii. Înmatricularea candidaţilor admişi.

(1)    Stabilirea şi comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe specializări/programe de studiu, în funcţie de categoria de locuri (cu bursă şi fără bursă)

(2)    Rezultatele admiterii se fac publice prin afişarea listelor la sediul Universităţii/ şi pe pagina WEB a Universităţii, la adresa: www.uab.ro, secţiunea Admitere 2021- Români de pretutindeni.

(3)    Candidaţii au obligaţia să consulte personal listele cu rezultatele admiterii.

(4)    Având în vedere natura întregului proces de admitere în sistem on-line, care ia în considerare ca şi criteriu de admitere cvasigeneral media de la examenul de bacalaureat în pondere de 100%, eventualele sesizări se soluţionează în ziua afişării rezultatelor de către Comisia centrală de admitere.

(5)    Nu se admit contestaţii la probele orale.

(6) Pentru confirmarea locului obţinut în urma admiterii, fiecare candidat declarat admis va completa formularul din ANEXA NR. 7 la prezentul Regulament, pentru un singur loc. Formularul de confirmare a locului va fi predat comisiei de admitere împreună cu toate documentele necesare înmatriculării.

(7)    Din componenţa dosarului de concurs, conform OUG 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-se cu certificarea conformităţii cu originalul, de către comisia de admitere/persoana care are atribuţii în acest sens în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

(8)   Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat, cu bursă şi fără bursă pe listele de admitere din data de 18 iulie au obligaţia ca până la data de 21 iulie 2021, potrivit calendarului admiterii, să depună la comisia de admitere din cadrul UAB (palatul Apor, str. Gabriel Bethlen nr. 5, Alba Iulia) sau Bibliotecii Alba Iulia din Chişinău, documentele de studii în original, alături de  Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7. La data de 22 iulie 2021 inclusiv, prima sesiune a concursului de admitere din sesiunea iulie se consideră încheiată.

(9)   Locurile finanţate de la buget cu bursă sau fără bursă rămase neocupate în sesiunea iulie 2021 vor fi scoase la concurs în sesiunea septembrie 2021.

(10)    În cazul în care în cea de a doua sesiune de admitere, septembrie 2021, vor mai fi disponibile locuri finanţate de la buget cu bursă sau fără bursă, în vederea ocupării acestora, candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate în cea de a doua sesiune de admitere (pe listele de admitere din data de 7 septembrie 2021), au obligaţia de a confirma locul de studiu până la data de 10 septembrie şi de a depune, în original, actele de studii până la data de 10 septembrie 2021, la sediul UAB,  Str. Gabriel Bethlen nr. 5 - Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, Centrul de Relaţii Internaţionale (parter) sau la comisia de admitere din cadrul Bibliotecii Alba Iulia din Chişinău.

(11)   La data de 11 septembrie 2021 inclusiv, a doua sesiune a concursului de admitere se consideră încheiată. La data de 30 septembrie 2021 facultăţile vor actualiza listele cu candidaţii admişi şi înmatriculaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat cu bursă şi fără bursă şi pe locuri cu taxă.

(12)    Listele candidaţilor admişi vor fi înaintate de universitate către Ministerul Educaţiei şi Cercetării-Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene, în vederea emiterii aprobărilor de şcolarizare pentru fiecare student admis, în concordanţă cu opţiunile acestora.

(13)   Pentru înmatriculare, dosarul trebuie să conţină:

a)    Certificatul de naştere, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

b)   Paşaportul, în copie, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

c)    Certificatului de căsătorie, acolo unde este cazul, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

d)   Actul de identitate emis în Republica Moldova, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

e)    Diploma de licenţă sau echivalentă acesteia, în original sau Adeverinţa de absolvire în original pentru candidaţii care au absolvit studiile de licenţă în anul curent;

f)     Suplimentul la Diploma de licenţă, certificat în conformitate cu originalul

g)    Copia Diplomei de Bacalaureat şi copia Foii matricole, în copie (originalul este prezentat comisiei de admitere iar în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

h)   Recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidaţii la admiterea în învăţământul superior teologic;

i)     Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat - conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament, în original

j)     Adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

k)   2 fotografii color, dimensiune 3/4;

 Certificarea în conformitate cu originalul a documentelor se face de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere a cetăţenilor străini, în baza prezentării originalului. 

(10)  Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizia Rectorului Universităţii, în baza aprobării de şcolarizare emisă de MEC.

(11)     Studenţii înmatriculaţi sunt înscrişi în Registru matricol unic RMU sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/programul de studii la care au fost admişi.

 

CAPITOLUL IV

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

 

 

Art. 39.  Condiţii de eligibilitate

a) Sunt eligibili pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat absolvenţii cu diplomă de licenţă de lungă durată (anterior Procesului Bologna), respectiv absolvenţii de studii universitare  de master obţinută în România, Republica Moldova sau alte state terţe UE, care au absolvit programe de studii de master acreditate.

b) Pentru verificarea eligibilităţii diplomelor, instituţiile de învăţământ superior vor consulta pentru cetăţenii din Republica Moldova pagina de web: http://www.anacip.md, iar pentru celelalte state pot fi accesate site-urile: http://www.enic-naric.net/higher-education-institution.aspx, alegând ţara respectivă şi apoi

Recognised higher education institutions, respectiv:

http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor_recunoscute, unde există facultăţile şi domeniile de studii (pe ţări) care sunt acreditate.

c) În cazul în care instituţiile de învăţământ superior vor întâmpina dificultăţi în procesul de evaluare a dosarelor, pot transmite la MEN-DGRIAE, la adresa de e-mail: verificarediplomerop@edu.gov.ro, în format scanat, diplomele candidaţilor respectivi, în vederea obţinerii aprobării de şcolarizare.

 

Art. 40. Procedura de admitere la studii universitare de doctorat

(1)  Oferta locurilor alocate candidaţilor români de pretutindeni, este prevăzută în ANEXA 1 C la prezentul Regulament.

(2) Procedura de desfăşurare a admiterii şi calendarul de desfăşurare sunt prevăzute în Regulamentele de admitere la studii universitare de doctorat, pe domeniile Istorie, Filologie, Contabilitate şi Teologie, în anul universitar 2021-2022, publicate pe site-ul Universităţii, la adresa http://doctorate.uab.ro/

(3) PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE ŞI PENTRU ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR, ROMÂNI DE PRETUTINDENI, LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT, NU SE PERCEP TAXE, INDIFERENT DE NUMĂRUL DE OPŢIUNI ALE CANDIDATULUI.

 

Art. 41.

 (1) Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face online prin intermediul platformei admitererdp.uab.ro - SESIUNEA DOCTORAT 2021. Procesul de înscriere este detaliat la  Art. 6. al prezentului regulament.

(2) Comisia de admitere a cetăţenilor străini va coordona organizarea şi desfăşurarea întregului proces de admitere a candidaţilor.

(3) Dosarul de concurs pentru admiterea candidatului va conţine următoarele documente (transmise în format pdf sau jpeg ):

                    a.      Fişa de înscriere (se generează din aplicaţia de înscriere on-line;

                    b.      Copia paşaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

                    c.      Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat - conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament.

(4) Listele candidaţilor admişi vor fi înaintate de universităţi către M.E.C.-D.G.R.I.A.E. în vederea emiterii aprobărilor de şcolarizare, pentru fiecare student admis. MEC şi MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de şcolarizare.

CAPITOLUL V

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE A ROMANILOR DE PRETUTINDENI PE LOCURI CU TAXĂ, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

 

Art.42.

(1)  Românii de pretutindeni pot fi admişi şi pe locuri cu taxă, cu plata taxei de şcolarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetăţenii români, în limita cifrei de şcolarizare aprobate de senatul universitar, cu încadrarea în capacitatea de şcolarizare aprobată, pentru toate programele de studii universitare de licenţă/masterat, doctorat.

(2) La înscriere candidaţii vor completa o cerere de înscriere on-line pentru studii universitare de licenţă şi respectiv, pentru studii universitare de master prin intermediul platformei ADMITERE ON-LINE. Procesul de înscriere este detaliat la Art. 6. al prezentului regulament.

(3) Admiterea pe locuri cu taxă se desfăşoară în aceleaşi condiţii stabilite pentru cetăţenii români şi conform regulamentelor de admitere în anul universitar 2021-2022, publicate pe site-ul Universităţii la adresa: http://admitere.uab.ro/.

 

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII FINALE

Art. 43.

(1) Locurile rămase neocupate după prima sesiunea de admitere la studii universitare de licenţă/master, sunt alocate în a doua sesiune de admitere, în septembrie 2021, care se va desfăşura în perioada prevăzută în Calendarul Admiterii - ANEXA 2A.

 

Art. 44.

(1)   La a doua sesiunea de admitere pot participa:

a)    candidaţii declaraţi respinşi la prima sesiune de admitere şi care se pot înscrie la a doua sesiune doar prin depunerea unei cereri de înscriere on-line cu noile opţiuni, dacă nu au solicitat retragerea dosarului de înscriere.

b)   alţi candidaţi care vor depune dosarul de înscriere cu documentele prevăzute de prezentul regulament.

(2)  Cea de-a doua sesiune de admiterea se va desfăşura după aceleaşi prevederi ca şi prima sesiune.

(3)  UAB poate redistribui pe ţări locurile care au rămas neocupate în urma organizării concursului de admitere,  cu aprobarea M.E.C, în funcţie de numărul de candidaţi înscrişi la concurs.

 

Art. 45.

 (1) Românii de pretutindeni înmatriculaţi la studii în România au următoarele obligaţii:

a) să respecte Constituţia României şi legile în vigoare ale statului român;

b) să respecte regulamentul intern al instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea;

c) să respecte prevederile prezentei metodologii;

d) după obţinerea vizei de studii, să se prezinte la instituţia de învăţământ superior la care au fost admişi, în vederea înmatriculării;

e) să se prezinte la Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea obţinerii permisului de şedere în România pe toată perioada studiilor.

(2) În cazul încălcării dispoziţiilor prevăzute la alin. (1), precum şi la propunerea instituţiilor de învăţământ superior, M.E.C. poate retrage finanţarea pentru persoana în cauză.

 

Art. 46.

(1)      Beneficiarilor locurilor de studii CU BURSĂ ŞI FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE, respectiv ai locurilor de studii FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE, DAR FĂRĂ BURSĂ li se asigură următoarele facilităţi:

a) finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pentru anul pregătitor de limba română şi bursă lunară, după caz;

b) finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pe toată durata ciclului universitar la care a fost admis şi bursă lunară, după caz;

c) finanţarea cheltuielilor de cazare în căminele studenţeşti, prin bugetul MEN, în limita subvenţiei alocate;

d) asistenţă medicală gratuită în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemo-epidemic, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare;

e) transport în aceleaşi condiţii ca şi pentru studenţii români, potrivit prevederilor legale;

f) alt tip de burse, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Românii de pretutindeni, înscrişi la programele universitare de licenţă şi masterat, indiferent de anul academic la care au fost admişi, care la finalizarea anului universitar întrunesc numărul minim de credite transferabile aprobat de Senat şi prevăzut în Regulamentul activităţii studenţilor, îşi pot păstra finanţarea iniţială cu condiţia promovării anului universitar.

 

Art. 47. 

(1) Beneficiarii locurilor de studii oferite de statul român sunt încurajaţi să se implice în activităţi sociale şi civice având ca obiectiv conservarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii etnice, lingvistice şi culturale a românilor de pretutindeni, potrivit descrierii date de Legea 299/2007. Astfel, aceştia:

a) vor fi încurajaţi să participe în cadrul asociaţiilor studenţeşti ale românilor de pretutindeni care studiază în România;

b) vor fi încurajaţi să se implice în organizarea unor acţiuni şi/sau programe dedicate românilor de pretutindeni de către ICR, MAE şi alte instituţii în România sau în ţările de provenienţă;

c) vor fi încurajaţi să participe la orice altă acţiune descrisă de Legea 299/2007 desfăşurată de orice entitate prevăzută de această lege.

 

Art. 48.

(1) Mobilitatea academica internă definitivă se realizează cu acordul instituiţilor de învăţământ superior în baza prevederilor legale, cu respectarea capacităţii de şcolarizare.

(2) În situaţia în care un student (înscris pe loc de studii cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare, respectiv pe loc de studii fără bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare) solicită mobilitate academică internă definitivă la o altă universitate, atunci acesta poate beneficia de aceasta, sub rezerva întrunirii numărului minim de credite transferabile pentru promovarea anului de studiu, prevăzut în Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor instituţiei de învăţământ la care solicită transferul. mobilitatea academică internă definitivă se realizează numai după sfârşitul primului an de studii şi până la sfârşitul penultimului an de studii, la aceeaşi specializare, cu condiţia întrunirii numărului minim de credite transferabile pentru promovarea anului de studiu, prevăzut în Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor instituţiei de învăţământ primitoare.

(3) Instituţia de învăţământ primitoare va transmite MEC dosarul de transfer, în vedere emiterii aprobării de şcolarizare.

 

Art. 49.

(1) Un student declarat admis la studii universitare poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur domeniu pe ciclu de studii, un al doilea domeniu de studiu putând fi urmat doar în regim cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetăţenii români.

 

Art. 50.

(1) Studenţii admişi ca bursieri ai statului român, la unul din ciclurile de studii universitare, care se retrag de la studii sau sunt exmatriculaţi, se pot reînscrie cu taxă de şcolarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetăţenii români în conformitate cu regulamentele fiecărei instituţii de învăţământ superior. Excepţie fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum şi cele care au avizul Senatului instituţiei de învăţământ superior.

 

Art. 51.

(1) În cazul în care românii de pretutindeni îşi schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul studiilor, aceştia pot continua studiile în conformitate cu reglementările fiecărei instituţii de învăţământ superior pentru cetăţenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.

(2) Candidaţii pentru studii universitare de licenţă, care iniţial au fost admişi la un program de studii şi se află în anul pregătitor, pot opta pentru un alt program de studii numai printr-un nou concurs, după absolvirea anului pregătitor. În cazul nepromovării noului concurs de admitere, aceştia îşi pot continua studiile în baza aprobării anterioare.

 

Art. 52. Următoarele anexe fac parte din prezentul regulament:

ANEXA 2 A - Calendarul admiterii în anul universitar 2021-2022, cetăţeni români de pretutindeni din Republica Moldova, Ungaria, Ucraina, Albania şi Diaspora

ANEXA 3A - Probă eliminatorie - Interviu motivaţional pentru admiterea la specializarea Teologie ortodoxă pastorală 

ANEXA 3B - Probă eliminatorie - Interviu motivaţional  pentru admiterea la specializarea Muzică religioasă

ANEXA 3C - Probă eliminatorie - Interviu motivaţional care constă în verificarea aptitudinilor socio - umane şi evaluarea portofoliului de lucrări (5 lucrări în arta creionului şi 5 lucrări în culoare), pentru admiterea la specializarea Artă sacră

ANEXA 4 - Declaraţie pe proprie răspundere că persoana în cauză nu a mai beneficiat de loc finanţat de statul român cu bursă dau fără bursă), pentru nivelul de studii solicitat

ANEXA 5 - Fişa de consultaţii medicale (pentru admitere studii de licenţă: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ/ KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ)

ANEXA 6 A - CRITERIILE DE SELECŢIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare de LICENŢĂ în anul universitar 2021-2022

ANEXA 6 B - CRITERIILE DE SELECŢIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare de MASTER în anul universitar 2021-2022

ANEXA 7 - Formular de confirmare a locului de studii

ANEXA 8 - Proba de competenţă lingvistică pentru admiterea la studii universitare de licenţă

ANEXA 9 - Declaraţia privind apartenenţa la identitatea culturală română

ANEXA 10 - Lista diplomelor care dau accesul la studii universitare de licenţă

 

În desfăşurarea activităţilor care fac obiectul prezentului regulament se vor respecta reglementările  europene impuse de REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cele naţionale transpuse prin Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 şi reglementările interne elaborate în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (Regulamentul privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, aplicabil în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, politici de confidenţialitate).