Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Relaţii Internaţionale
 
Centrul de Relaţii Internaţionale
Admitere Români de pretutindeni

 

     Şcolarizarea românilor de pretutindeni, în învăţământul din România


     UAB se adresează românilor de pretutindeni, care au domiciliul stabil în străinătate.

  • Statul român acordă, pentru românii de pretutindeni, burse de studii care se atribuie cu respectarea prioritară a criteriului calităţii rezultatelor şcolare, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Studiile cu finanţare din partea statului român se desfăşoară în limba română.

 

     (1) Candidaţii pentru locurile bugetate depun dosarul cu actele de studii, individual, la sediul misiunii diplomatice sau la sediul oficiului consular al României din statele de reşedinţă ale candidaţilor, în perioadele stabilite prin Graficul activităţilor Comisiei mixte MENCS - MAE.
     (1) Înmatricularea la studii pe locuri bugetate se realizează pe baza ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.
     (2) La înmatriculare, candidaţii trebuie să prezinte actele de studii şi de identitate în original, precum şi alte documente, solicitate de unitatea de învăţământ sau instituţia de învăţământ superior.

 

      Admiterea românilor de pretutindeni în învăţământul universitar, pe locuri bugetate şi cu taxă în lei

 

Studii de licenţă - ciclul I

Admiterea românilor de pretutindeni pe locuri bugetate :

a) Românii de pretutindeni, absolvenţi de studii liceale în alte state, cu diplomă de bacalaureat sau echivalent, depun dosarele la sediile misiunilor diplomatice ale României din statele de reşedinţă ale candidaţilor, pe locurile repartizate de minister în acest scop.

b) Candidaţii din alte state (Balcani şi Diaspora) completează dosarul conform anexei.

 

La Cererea de înmatriculare, candidaţii vor anexa un dosar care va cuprinde următoarele documente:

- diploma de bacalaureat /diploma de licenţă / adeverinţa de absolvire sau echivalentă acesteia, în original;

- foaia matricolă care însoţeşte diploma de bacalaureat/supliment la diplomă sau echivalenta acesteia, în original;

- cartea de identitate în copie xerox;

- paşaportul în copie xerox

- certificatul de naştere în copie legalizată;

- adeverinţă medicală tip, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

- pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale - Anexa 7 a Metodologiei de admitere Licenţă. Aceasta constituie document obligatoriu pentru înscrierea candidaţilor la admitere;

- pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele documente: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh;

- 2 fotografii tip buletin de identitate;

- dosar tip plic.

- declaraţie pe proprie răspundere că nu are buletin/carte de identitate românească (copie legalizată).  

 

 

c) Fiecare candidat depune un singur dosar. În cazul în care un candidat depune mai multe dosare, va fi considerat valabil primul dosar înregistrat.

  • Pentru specializările din domeniile de studii universitare de licenţă de educaţie fizică şi sport, artistic, limbi moderne aplicate, arhitectură şi urbanism, înmatricularea este condiţionată de susţinerea unor probe de aptitudini la instituţiile de învăţământ superior de profil. Pentru domeniul de licenţă teologie înmatricularea este condiţionată de prezentarea recomandării în scris a ierarhilor sau a acordului conducătorilor locali de culte.
  • În cazul nepromovării probelor de aptitudini, candidaţii se pot adresa MENCS în vederea reorientării pe locurile rămase neocupate.
  • Listele candidaţilor admişi vor fi publicate pe site-ul MENCS: http://www.edu.ro/index.php/articles/c1141/ .

Admiterea românilor de pretutindeni pe locuri cu taxă în lei:

(1) Românii de pretutindeni, absolvenţi de studii liceale din alte state, se pot înscrie direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pe locurile cu taxă în lei, în cuantumul egal cu cel pentru cetăţenii români. Dosarul de înscriere va fi completat conform anexei 6.

(2) Instituţiile de învăţământ superior acreditate transmit la MENCS -DGRIAE dosarele candidaţilor declaraţi admişi, în sesiunile legal organizate, în vederea emiterii aprobării de înmatriculare. Dosarele candidaţilor declaraţi admişi se transmit în termen de 10 zile de la finalizarea sesiunii de admitere.

(3) MENCS va elibera aprobarea de înmatriculare, pe care o va transmite fiecărei instituţii de învăţământ superior acreditate.

 

Studii de masterat - ciclul II

Admiterea românilor de pretutindeni pe locuri bugetate:

(1) a) Românii de pretutindeni, absolvenţi cu diplomă de licenţă din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene (UE) sau al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS; EFTA), precum şi absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED), se înscriu direct la concursul de admitere organizat de UAB.

b) Dosarul de înscriere va cuprinde documentele prevăzute la anexa.

Admiterea românilor de pretutindeni pe locuri cu taxă în lei:

a) Românii de pretutindeni, absolvenţi cu diplomă de licenţă din România, un alt stat membru al Uniunii Europene (UE) sau al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS; EFTA), precum şi din state terţe cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED), se pot înscrie la studii universitare de masterat pe locuri cu taxă în lei, în cuantum stabilit pentru cetăţenii români.

b) Dosarul de înscriere va fi completat cu documentele prezentate în anexa 6 şi depus la UAB.

c) UAB transmite la MENCS -DGRIAE dosarele candidaţilor declaraţi admişi, în sesiunile legal organizate, în vederea emiterii aprobării de înmatriculare.

d) MENCS va elibera aprobarea de înmatriculare, pe care o va transmite UAB.

Ø  Pentru învăţarea limbii române, românii de pretutindeni, înscrişi la studii universitare de licenţă pot urma „Anul Pregătitor" la UAB, în aceleaşi condiţii financiare în care au fost admişi la studii în ciclul I de licenţă.

Ø  După promovarea „Anului Pregătitor", românii de pretutindeni vor continua studiile universitare de licenţă la UAB.

Pentru anul academic 2016-2017, se stabilesc următoarele categorii de bursieri:

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, locuri pentru care se asigură următoarele facilităţi:

- finanţarea taxelor de şcolarizare;

- bursă lunară, echivalentul în lei al sumei de 65 de euro/lună/studenţi (ciclul I), 75 de euro/lună/studenţi (ciclul II/medici rezidenţi) şi 85 de euro/lună/studenţi (ciclul III);

- pentru studenţi şi masteranzi bursa se acordă pe parcursul anului academic, inclusiv în vacanţele de iarnă şi de primăvară, şi nu se acordă pe perioada vacanţei de vară.

- cazarea în căminele studenţeşti se asigură prin bugetul MENCS şi universităţi.

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, locuri pentru care se asigură următoarele facilităţi:

- finanţarea taxelor de şcolarizare;

- cazarea în căminele studenţeşti se asigură prin bugetul MENCS şi universităţi.

 

Bursierii statului român mai beneficiază şi de următoarele drepturi:

a) asistenţă medicală gratuită în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemo - epidemic, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare;

b) tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic.

 

 


 

Mai multe informaţii sunt disponibile aici:

 

    Metodologia de scolarizare etnici 2016-2017

 

 


 

 

Termen limită de primire a dosarelor: 10 august 2016! 

      Echivalarea studiilor pentru admitere


      Informaţii referitoare la echivalarea diplomelor de studii obţinute în străinătate, în sistemul de învăţământ românesc, prin MENCS-CNRED. Informaţii şi metodologia aici


    

1.      Echivalarea diplomei de Bacalaureat obţinute în străinătate:

http://cnred.edu.ro/#echivalare-studii-superioare-universitare

 

 

 

2.      Echivalarea Diplomei de Bacalaureat obţinute în Republica Moldova

 http://cnred.edu.ro/#echivalare-studii-superioare-universitare