Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Relaţii Internaţionale
 
Centrul de Relaţii Internaţionale
Admitere Români de pretutindeni

 

     REGULAMENTUL DE ADMITERE ŞI ŞCOLARIZARE A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA,

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

 

Preambul

 

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, este o instituţie de învăţământ superior de stat, înfiinţată în anul 1991, prin Hotărârea Guvernului României nr. 474/1991.

În anul 2015, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a primit cel mai înalt calificativ acordat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior ARACIS - „GRAD DE INCREDERE RIDICAT pentru perioada 2015-2020", în urma evaluării periodice a calităţii tuturor activităţilor instituţionale.

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are în structura sa programe de studii universitare de licenţă acreditate/autorizate provizoriu de ARACIS, programe de studii universitare de masterat şi programe de studii universitare de doctorat.

În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, denumită în continuare UAB,  organizează concurs de admitere pentru fiecare program şi ciclu de studii universitare, în vederea testării cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, respectiv artistice sau sportive ale candidaţilor pentru:

Ciclul I de studii universitare de licenţă, care corespunde unui număr cuprins între minimum 180 şi maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, în funcţie de domeniu. Potrivit reglementărilor legale, studiile universitare de licenţă se pot organiza la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) şi învăţământ la distanţă ID

Ciclul II - studii universitare de master corespunzând unui număr de 60, 90 sau 120 credite (ECTS/SECT) în funcţie de programele de studii.

Ciclul III – studii universitare de doctorat în domeniile Istorie, Filologie, Contabilitate şi Teologie, organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă.

 

 

CAPITOLUL I

PREVEDERI GENERALE PRIVIND ADMITEREA ŞI

ŞCOLARIZAREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI

 

Art. 1. Prevederi generale

 

(1) Admiterea în UAB a românilor de pretutindeni se organizează pentru fiecare ciclu de studii universitare în conformitate cu prevederile: 

-       Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

-  Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018, aprobată prin  Ordinul comun MEN nr. 3900/16.05.2017, MAE nr. A10/2046/26.05.207 şi MRP nr. C/129/07.06.2017;

-   Regulamentului UAB de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2018-2019;

-  Regulamentului UAB de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2018-2019;

-  Metodologiilor de admitere la studii universitare de doctorat, în anul universitar 2018-2019, în cadrul Şcolilor doctorale de Contabilitate, Teologie, Filologie şi Istorie.

(2) Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

a) Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus;

b) Românii emigraţi, fie că au păstrat sau nu cetăţenia română, descendenţii acestora, precum şi cetăţeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

 

Art. 2. Şcolarizarea românilor de pretutindeni pe tipuri de locuri de studii

(1) Şcolarizarea românilor de pretutindeni, la programe de studii acreditate şi autorizate să funcţioneze provizoriu, se realizează astfel:

a) pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri alocate de minister prin cifra de şcolarizare aprobată, la programe de studii desfăşurate exclusiv în limba română;

b) pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă,  în baza ofertei de locuri alocate de minister prin cifra de şcolarizare aprobată, la programe de studii desfăşurate exclusiv în limba română;

c) pe locuri de studii cu plata taxei de şcolarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetăţenii români, în limita cifrei de şcolarizare aprobate de senatul universitar, cu încadrarea în capacitatea de şcolarizare aprobată, pentru toate programele de studii.

 

Art. 3. Anul pregătitor

(1) Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, declaraţi admişi la studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat vor frecventa anul pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Pentru anul universitar 2018-2019, UAB organizează anul pregătitor de limba română, conform Anexei nr. 1. la Metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare dar fără bursă, începând cu anul universitar 2018-2019.

(3) Românii de pretutindeni care au dobândit competenţe de limba română în contexte non-formale sau informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare (nivel minim B1), definită conform Cadrului european comun de referinţă pentru învăţarea limbilor. Evaluarea şi atestarea se poate organiza, în cadrul UAB, sau în străinătate, prin lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român.

(4) Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta rezultatul evaluării competenţelor de limba română, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, persoanele care prezintă acte de studii româneşti aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome şi certificate) sau acte de studii, situaţii şcolare atestând cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi în limba română, într-o unitate/instituţie de învăţământ din sistemul naţional din România sau străinătate, precum şi certificate sau atestate de competenţă lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române.

(5) Finalizarea studiilor absolvite în anul pregătitor de învăţare a limbii române se finalizează cu un examen de absolvire organizat conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare  a examenului de finalizare a Anului pregătitor.

 

 

CAPITOLUL II

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

A.                     REPUBLICA MOLDOVA

Art. 4.

(1)      Oferta locurilor alocate cetăţenilor din Republica Moldova, fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă, respectiv a locurilor fără plata taxelor de şcolarizare şi fără bursă, este prevăzută în ANEXA 1 A la prezentul Regulament.

 

Art. 5.

(1)

 

Art. 6.

(1)    Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se poate face prin una din următoarele modalităţi:

a) depunerea personală a dosarului de înscriere la sediul universităţii, Centrul de Relaţii Internaţionale, Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Palat Apor, Alba Iulia, Jud. Alba, cod poştal 510009, tel. 004 0258 806042.

b) depunerea personală a dosarului de înscriere la sediul Bibliotecii Alba Iulia din Chişinău - Sala Periodice, str. Alba Iulia, nr. 202,  Republica  Moldova, tel. 00373 68396022;

c)  transmiterea în format electronic a documentelor din dosarul de înscriere, prin email, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe adresa admitere.moldova@uab.ro;

d) transmiterea dosarului de înscriere prin poştă direct, pe adresa Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5 – Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, în atenţia Centrului de Relaţii Internaţionale – Admitere;

e) Înscrierea în cadrul târgurilor educaţionale organizate pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit legislaţiei în vigoare;

f) transmiterea în format electronic a documentelor din dosarul de înscriere, prin email, la Ministerul Educaţiei Naţionale, la adresa dosarerepmold@edu.gov.ro.

(2) Comisia de admitere a cetăţenilor străini va coordona organizarea şi desfăşurarea întregului proces de admitere a candidaţilor.

(3) La înscriere, candidaţii vor depune un dosar de înscriere conţinând următoarele documente:

1. Cerere de înscriere conform formularului prevăzut în ANEXA 3A;  

2. Copia certificatului de naştere, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, dacă e cazul;

3. Copia paşaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;

4. Copia certificatului de căsătorie, dacă e cazul;

5. Copia Diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverinţa de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului liceal, în cazul absolvenţilor din anul curent;

6. Copia Foii matricole pentru studiile liceale absolvite;

7.

8. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat – conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament.

9. Pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale, conform ANEXEI 5 la prezentul Regulament. Aceasta constituie document obligatoriu pentru înscrierea candidaţilor la cele două specializări.

10. Adeverinţa medicală eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie, cu excepţia candidaţilor la specializările Educaţie fizică şi sportivă şi  Kinetoterapie şi motricitate specială.

 (4) Candidaţii care depun dosarul prin mijloacele prevăzute la art. 6, lit. a şi b  vor primi personal o confirmarea de primire a dosarului. Candidaţii care au optat pentru depunerea dosarului de înscriere conform art. 6 lit. c, d şi e vor primi o confirmare de primire a dosarului de înscriere prin e-mail, la adresa specificată în  cererea de înscriere. 

 

Art. 7.

(1)                     PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE ŞI PENTRU ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA, LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, NU SE PERCEP TAXE, INDIFERENT DE OPŢIUNILE CANDIDATULUI.

Art. 8.

(1)  Preşedintele comisiei de admitere verifică şi răspunde de existenţa în dosarul de înscriere a documentelor prevăzute la art. 6. Membrii comisiei care vor primi dosarele de la candidaţi, vor verifica şi vor răspunde, în solidar cu preşedintele comisiei, de existenţa tuturor documentelor în dosar.

(2)  Verificarea diplomelor de bacalaureat prezentate de absolvenţii din Republica Moldova se realizează accesând http://www.edu.gov.md şi, ulterior, pagina pentru verificarea actelor de studii;

(3) În situaţia în care, în cadrul procedurii de înmatriculare, există suspiciuni referitoare la legalitatea unui document prezentat de către un candidat admis, preşedintele comisiei va anunţa de urgenţă conducerea universităţii în vederea luării măsurilor prevăzute de lege.

 

Art. 9.

(1) CRITERIILE DE SELECŢIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare LICENŢĂ în anul universitar 2018-2019 sunt prevăzute în ANEXA 6 A la prezentul Regulament.

 

Art. 10.

(1)      Admiterea candidaţilor se face în funcţie de:

 

a.    Opţiunile candidaţilor, în ordinea menţionată în cererea de înscriere. Pentru fiecare opţiune sunt specificate specializare şi categoria de finanţare (cu bursă sau fără bursă);

b.    Media de admitere.

 

(2)      Media de admitere este media obţinută la examenul de Bacalaureat. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

(3)      Candidatul care nu a fost admis la prima opţiune din cauza mediei insuficiente va concura la a doua opţiune, iar dacă este admis nici la aceasta va concura la a treia opţiune şi acest algoritm continuă în funcţie de numărul de opţiuni ale candidatului. În toate cazurile, pe listele de admitere, candidaţii sunt ierarhizaţi strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

(4)      Universitatea nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole etc.) şi nici de erorile de completare a documentelor de către candidaţi.

(5)      După încheierea perioadei de înscriere nu este permisă modificarea opţiunilor consemnate de candidaţi în Cererea de înscriere. 

Art. 11

(1)  Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor alocate pentru fiecare program de studiu şi regim de finanţare.

(2) În cazul în care numărul planificat de locuri este depăşit prin existenţa, pe ultimul sau ultimele locuri, a mai multor candidaţi cu aceeaşi medie de admitere, departajarea se face prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii:

a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

 

Art. 12. Afişarea rezultatelor. Contestaţii

(1)      Stabilirea şi comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe specializări/programe de studiu şi  categoria de locuri (cu bursă şi fără bursă).

(2)      Rezultatele admiterii se fac publice prin afişarea listelor la sediul Universităţii/ şi pe pagina WEB a Universităţii, la adresa: www.uab.ro, secţiunea Admitere 2018.

(3)      Universitatea nu răspunde de corectitudinea informaţiilor transmise telefonic sau pe alte căi. Candidaţii au obligaţia să consulte personal listele cu rezultatele admiterii.

(4)      Universitatea se obligă să restituie, conform art. 142(8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea de taxe, dosarele candidaţilor declaraţi respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere, după afişarea rezultatelor finale.

(5)      Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la Comisia de admitere a studenţilor străini.

(6)      Contestaţiile se depun în termen de cel mult 48 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor şi se soluţionează de către Comisia centrală de admitere în termen de cel mult 2 zile de la încheierea termenului de depunere.

(7)      Decizia luată de Comisia centrală de admitere în urma analizării contestaţiei este definitivă.

(8)      După stabilirea rezultatului final nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

(9)      După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu poate fi modificat.

 

Art. 13.

(1) Pentru confirmarea locului obţinut în urma admiterii, fiecare candidat declarat admis va completa formularul din ANEXA NR. 7 la prezentul Regulament, pentru un singur loc. Formularul de confirmare a locului trebuie transmis universităţii prin una din următoarele modalităţi:

a)         depunerea formularului de confirmare personal, în original, la sediul Centrului de Relaţii Internaţionale, Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Palat Apor, Alba Iulia, Jud. Alba, România, cod poştal 510009, tel. 004 0258 806042.

b)        depunerea formularului de confirmare personal, în original, la sediul Bibliotecii Alba Iulia, Sala Periodice, Chişinău, Republica  Moldova, str. Alba Iulia, nr. 202;

c)         transmiterea formularului de confirmare, semnat şi scanat, prin e-mail, la adresa: admitere.moldova@uab.ro.

 

Art.14. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi

(1) Listele candidaţilor admişi vor fi înaintate de universitate către Ministerul Educaţiei Naţionale-Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene, în vederea emiterii aprobărilor de şcolarizare pentru fiecare student admis, în concordanţă cu opţiunile acestora. MEN, MRP şi MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de şcolarizare.

(2) Înmatricularea candidaţilor admişi la programele de studiu unde sunt prevăzute probe de aptitudini este condiţionată de promovarea acestora. Probele de aptitudini se vor desfăşura în perioada prevăzută în  calendarul admiterii. Rezultatele obţinute la probele de aptitudini sunt notate cu ADMIS/RESPINS, iar modul de desfăşurare este prevăzut în ANEXA 8 la prezentul Regulament.

) În vederea emiterii aprobărilor de şcolarizare şi a înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi care au confirmat locurile obţinute în urma admiterii, vor depune următoarele documente:

1.  Copia certificatului de naştere, certificată conform cu originalul;

2. Copia paşaportului, certificată conform cu originalul, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;

3. Copia certificatului de căsătorie, dacă e cazul, certificată conform cu originalul,;

4. Copia actului de identitate emis în Republica Moldova;

5. Originalul Diplomei de Bacalaureat sau echivalentă, sau, după caz, adeverinţa de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului liceal în original (pentru absolvenţii anului curent cărora nu le-a fost eliberată diploma până la data înmatriculării);

6. Originalul Foii matricole pentru studiile liceale absolvite;

7. Recomandarea în original a ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidaţii la admiterea în învăţământul superior teologic;

8. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat – conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament, în original

9. Pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale – conform ANEXEI 5 la prezentul Regulament, în original.

10. Adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

11.  2 fotografii color, dimensiune 3/4;

(4)  Certificarea în conformitate cu originalul a documentelor se face de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere a cetăţenilor străini, în baza prezentării originalului. 

(5) Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizia Rectorului Universităţii, în baza aprobării de şcolarizare emisă de MEN.

(6) Studenţii înmatriculaţi sunt înscrişi în Registru matricol unic RMU sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/programul de studii la care au fost admişi.

 

B.                      ADMITEREA PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI DIN DIASPORA

Art. 15.

 (1) Dosarul de candidatură conţine următoarele documente:

a)  Cerere de înscriere conform formularului prevăzut în ANEXA 3A.

b) Copia certificatului de naştere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;

c) Copia paşaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

d) Copia certificatului de căsătorie, tradus în limba română sau într-o o limbă de circulaţie internaţională, după caz;

e) Declaraţie pe proprie răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, de asumare a identităţii culturale române, potrivit legislaţiei în vigoare, conform ANEXEI  9;

f) Copia Diplomei de bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverinţa (pentru absolvenţi anului curent) de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului liceal, inclusiv pentru absolvenţi ai şcolilor care desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară acreditat Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP- tradusă în limba română sau altă limbă de circulaţie internaţională;

g) Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învăţământ absolvit - traduse în limba română sau altă limbă de circulaţie internaţională;

h) Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidaţii la admiterea în învăţământul superior teologic, după caz;

i)  Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat – conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament;

j) Pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale, conform ANEXEI 5 la prezentul Regulament. Aceasta constituie document obligatoriu pentru înscrierea candidaţilor la cele două specializări;

k) Adeverinţa medicală eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie.

 

(2)                    PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE ŞI PENTRU ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR DIN DIASPORĂ, LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, NU SE PERCEP TAXE, INDIFERENT DE OPŢIUNILE CANDIDATULUI.

 

Art. 16.

 Procedura de admitere include următoarele etape:

(1) Publicarea ofertei de locuri la studii universitare de licenţă şi a condiţiilor de admitere pe site-ul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia www.uab.ro – Admitere 2018 şi pe site-ul MEN la adresa http://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni;

(3) Informarea comunităţilor româneşti asupra condiţiilor de admitere a românilor de pretutindeni şi asupra ofertei educaţionale se va face cu sprijinul MRP şi MAE, prin misiunile diplomatice ale României;

(4) Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se poate face prin una din următoarele modalităţi:

 

a)    depunerea personală a dosarului de înscriere la sediul universităţii, Centrul de Relaţii Internaţionale, Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Palat Apor, Alba Iulia, Jud. Alba, cod poştal 510009, tel. 004 0258 806042.

b)    transmiterea în format electronic a documentelor din dosarul de înscriere, prin email, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe adresa relint@uab.ro.

c)    transmiterea dosarului de înscriere prin poştă direct, pe adresa Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5 – Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, în atenţia Centrului de Relaţii Internaţionale - Admitere.

d)    transmiterea în format electronic a documentelor din dosarul de înscriere, prin email, la Ministerul Educaţiei Naţionale, la adresa dosarerompret@edu.gov.ro.

e)    prin intermediul misiunilor diplomatice ale României din străinătate, care vor transmite electronic dosarele la MEN şi ulterior, acestea vor fi redirecţionate către Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

 

(4) Comisia de admitere a cetăţenilor străini va coordona organizarea şi desfăşurarea întregului proces de admitere a candidaţilor.

(5) Diplomele care dau accesul la studii de licenţă sunt menţionate în ANEXA NR. 10

(6) Candidaţii din diasporă, inclusiv absolvenţii şcolilor care desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară acreditat ARACIP, vor fi admişi pe bază de concurs de dosar, conform criteriilor de selecţie prevăzute la ANEXA 6A.

(7) MRP şi MAE pot emite recomandări în cazul candidaţilor a căror şcolarizare în România este considerată oportună din perspectiva politicii externe şi a relaţiilor cu românii de pretutindeni;

Art. 18

(1)                    Admiterea candidaţilor se face în funcţie de:

 

a.       Opţiunile candidaţilor, în ordinea menţionată în cererea de înscriere. Pentru fiecare opţiune sunt specificate specializare şi categoria de finanţare (cu bursă sau fără bursă);

b.      Media de admitere.

 

(2)  Media de admitere este media obţinută la examenul de Bacalaureat. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

(3)  Candidatul care nu a fost admis la prima opţiune din cauza mediei insuficiente va concura la a doua opţiune, iar dacă este admis nici la aceasta va concura la a treia opţiune şi acest algoritm continuă în funcţie de numărul de opţiuni ale candidatului. În toate cazurile, pe listele de admitere, candidaţii sunt ierarhizaţi strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

(4)  Universitatea nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole etc.) şi nici de erorile de completare a documentelor de către candidaţi.

(5)  După încheierea perioadei de înscriere nu este permisă modificarea opţiunilor consemnate de candidaţi în Cererea de înscriere. 

(6)  Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor alocate pentru fiecare program de studiu şi regim de finanţare.

(7)  În cazul în care numărul planificat de locuri este depăşit prin existenţa, pe ultimul sau ultimele locuri, a mai multor candidaţi cu aceeaşi medie de admitere, departajarea se face prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii:

a.       nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b.       nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c.       nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

 

(8)  Stabilirea şi comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe specializări/programe de studiu şi  categoria de locuri (cu bursă şi fără bursă).

(9)  Rezultatele admiterii se fac publice prin afişarea listelor la sediul Universităţii/ şi pe pagina WEB a Universităţii, la adresa: www.uab.ro, secţiunea Admitere 2018.

(10)                Universitatea nu răspunde de corectitudinea informaţiilor transmise telefonic sau pe alte căi. Candidaţii au obligaţia să consulte personal listele cu rezultatele admiterii.

(11)   Universitatea se obligă să restituie, conform art. 142(8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea de taxe, dosarele candidaţilor declaraţi respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere, după afişarea rezultatelor final.

(12)   Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la Comisia de admitere a studenţilor străini.

(13)   Contestaţiile se depun în termen de cel mult 48 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor şi se soluţionează de către Comisia centrală de admitere în termen de cel mult 2 zile de la încheierea termenului de depunere.

(14)   Decizia luată de Comisia centrală de admitere în urma analizării contestaţiei este definitivă.

(15)   După stabilirea rezultatului final nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

(16)   După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu poate fi modificat.

 

Art. 19.

(1)      Pentru confirmarea locului obţinut în urma admiterii, fiecare candidat declarat admis va completa formularul din ANEXA NR. 7 la prezentul Regulament, pentru un singur loc.

(2)      Formularul de confirmare a locului trebuie transmis universităţii prin una din următoarele modalităţi:

a.     Depunerea formularului de confirmare personal, în original, la sediul Centrului de Relaţii Internaţionale, Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Palat Apor, Alba Iulia, Jud. Alba, România, cod poştal 510009, tel. 004 0258 806042.

b.    Transmiterea formularului de confirmare, semnat şi scanat, prin e-mail, la adresa: relint@uab.ro

 

(3)      Listele candidaţilor admişi vor fi înaintate de universitate către Ministerul Educaţiei Naţionale-Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene, în vederea emiterii aprobărilor de şcolarizare pentru fiecare student admis, în concordanţă cu opţiunile acestora. MEN, MRP şi MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de şcolarizare.

(4)      Înmatricularea candidaţilor admişi la programele de studiu unde sunt prevăzute probe de aptitudini este condiţionată de promovarea acestora. Probele de aptitudini se vor desfăşura în perioada prevăzută în calendarul admiterii. Rezultatele obţinute la probele de aptitudini sunt notate cu ADMIS/RESPINS, iar modul de desfăşurare este prevăzut în ANEXA 8 la prezentul Regulament.

(5)      În vederea emiterii aprobărilor de şcolarizare şi a înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi care au confirmat locurile obţinute în urma admiterii, vor depune următoarele documente:

 

a)   Copia certificatului de naştere, certificată conform cu originalul;

b)   Copia paşaportului, certificată conform cu originalul, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;

c)    Copia certificatului de căsătorie, dacă e cazul, certificată conform cu originalul,;

d)   Copia actului de identitate emis în ţara de domiciliu

e)    Originalul Diplomei de Bacalaureat sau echivalentă, sau, după caz, adeverinţa în original de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului liceal (pentru absolvenţii anului curent cărora nu le-a fost eliberată diploma până la data înmatriculării);

f)    Originalul Foii matricole pentru studiile liceale absolvite;

g)   Recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidaţii la admiterea în învăţământul superior teologic, după caz;

h)   Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat – conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament, în original

i)     Pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale – conform ANEXEI 5 la prezentul Regulament, în original.

j)    Adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

k)   2 fotografii color, dimensiune 3/4;

 

(6) Certificarea în conformitate cu originalul a documentelor se face de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere a cetăţenilor străini, în baza prezentării originalului.

(7) Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizia Rectorului Universităţii, în baza ordinului MEN.

(8) Studenţii înmatriculaţi sunt înscrişi în Registru matricol unic RMU sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/programul de studii la care au fost admişi.

 

C.                      ADMITEREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI CU DOMICILIUL STABIL ÎN SERBIA

 

Art. 20.

(1) Dosarul de candidatură conţine următoarele documente:

a)    Cerere de înscriere, conform ANEXEI NR. 3D;

b)   Copia a certificatului de naştere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;

c)    Copia paşaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

d)   Copia certificatului de căsătorie tradus în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;

e)    Declaraţie pe proprie răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, de asumare a identităţii culturale române, potrivit legislaţiei în vigoare, conform ANEXEI 9;

f)     Copia Diplomei de bacalaureat sau echivalentă: Diploma/Uverenje o polozenom maturskom ispitu / Diploma o stečenom srednem obrazovanju/ Diploma o Završenoj Srednjoj Školi, sau după caz, adeverinţa (pentru absolvenţi anului curent) de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului liceal - tradusă în limba română sau altă limbă de circulaţie internaţională;

g)    Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învăţământ absolvit - traduse în limba română sau altă limbă de circulaţie internaţională;

h)   Dovada studierii limbii române emisă de o instituţie de învăţământ acreditată din Serbia sau de misiunile diplomatice ale României în această ţară, în cazul candidaţilor care nu au urmat liceul în România;

sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidaţii la admiterea în învăţământul superior teologic, după caz;

j)     Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat – conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament.

k)   Copie după Adeverinţa medicală eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

 

(2) PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE ŞI PENTRU ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR DIN SERBIA, LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, NU SE PERCEP TAXE, INDIFERENT DE OPŢIUNILE CANDIDATULUI.

 

Art. 21.

Procedura de admitere include următoarele etape:

 

(1) Publicarea ofertei de locuri la studii pe site-ul http://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni, după consultarea prealabilă cu MRP şi MAE;

(2)  Informarea comunităţilor româneşti, cu sprijinul MRP şi MAE, prin misiunile diplomatice ale României din Serbia, asupra condiţiilor de admitere a românilor de pretutindeni şi asupra ofertei educaţionale;

(3) Admiterea se desfăşoară conform Calendarul admiterii la studii universitare de licenţă şi master pentru cetăţeni români de pretutindeni din Ungaria, Ucraina,  Serbia şi Diaspora, în anul universitar 2018-2019, prevăzut în ANEXA 2B la prezentul Regulament.

(4) Transmiterea dosarului de către candidaţii interesaţi se va face personal sau prin împuternicit, în perioadele stabilite şi comunicate, prin una din următoarele modalităţi:

 a) depunerea personală a dosarului de înscriere la sediul universităţii, Centrul de Relaţii Internaţionale, Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Palat Apor, Alba Iulia, Jud. Alba, cod poştal 510009, tel. 004 0258 806042.

b)  transmiterea în format electronic a documentelor din dosarul de înscriere, prin email, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe adresa relint@uab.ro.

c) transmiterea dosarului de înscriere prin poştă direct, pe adresa Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5 – Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, în atenţia Centrului de Relaţii Internaţionale - Admitere.

d) prin intermediul misiunilor diplomatice ale României din Serbia, care vor transmite electronic dosarele la MEN şi ulterior, acestea vor fi redirecţionate către Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

(5) MEN va transmite electronic instituţiilor de învăţământ superior dosarele de candidatură depuse la sediul misiunii diplomatice;

(6) Candidaţii vor fi admişi pe bază de concurs de dosar, conform criteriilor de selecţie prevăzute la ANEXA 6A.

 

Art. 22.

(6)      Admiterea candidaţilor se face în funcţie de:

 

a. Opţiunile candidaţilor, în ordinea menţionată în cererea de înscriere. Pentru fiecare opţiune sunt specificate specializare şi categoria de finanţare (cu bursă sau fără bursă);

b. Media de admitere.

 

(7)      Media de admitere este media obţinută la examenul de Bacalaureat. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

(8)      Candidatul care nu a fost admis la prima opţiune din cauza mediei insuficiente va concura la a doua opţiune, iar dacă este admis nici la aceasta va concura la a treia opţiune şi acest algoritm continuă în funcţie de numărul de opţiuni ale candidatului. În toate cazurile, pe listele de admitere, candidaţii sunt ierarhizaţi strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

(9)      Universitatea nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole etc.) şi nici de erorile de completare a documentelor de către candidaţi.

(10)  După încheierea perioadei de înscriere nu este permisă modificarea opţiunilor consemnate de candidaţi în Cererea de înscriere. 

Art.23.

(1)      Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor alocate pentru fiecare program de studiu şi regim de finanţare.

(2)      În cazul în care numărul planificat de locuri este depăşit prin existenţa, pe ultimul sau ultimele locuri, a mai multor candidaţi cu aceeaşi medie de admitere, departajarea se face prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii:

a.     nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b.    nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c.     nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

 

(3) Stabilirea şi comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe specializări/programe de studiu şi  categoria de locuri (cu bursă şi fără bursă).

(4) Rezultatele admiterii se fac publice prin afişarea listelor la sediul Universităţii/ şi pe pagina WEB a Universităţii, la adresa: www.uab.ro, secţiunea Admitere 2018.

(5) Comunicarea rezultatelor se va realiza şi prin intermediul misiunii diplomatice şi oficiilor consulare ale României pe teritoriul Serbiei;

(6) Universitatea nu răspunde de corectitudinea informaţiilor transmise telefonic sau pe alte căi. Candidaţii au obligaţia să consulte personal listele cu rezultatele admiterii.

(7) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se transmit la Comisia de admitere a studenţilor străini, la adresa relint@uab.ro.

(8) Contestaţiile se transmit în termen de cel mult 48 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor şi se soluţionează de către Comisia centrală de admitere în termen de cel mult 2 zile de la încheierea termenului de depunere.

(9) Decizia luată de Comisia centrală de admitere în urma analizării contestaţiei este definitivă.

(10)   După stabilirea rezultatului final nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

(11)   După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu poate fi modificat.

(12)   MRP şi MAE pot emite recomandări în cazul candidaţilor a căror şcolarizare în România este considerată oportună din perspectiva politicii externe şi a relaţiilor cu românii de pretutindeni;

(13)   Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmiţând la instituţia de învăţământ formularul din ANEXA NR. 7, prin una din următoarele modalităţi:

a.          depunerea formularului de confirmare personal, în original, la sediul Centrului de Relaţii Internaţionale, Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Palat Apor, Alba Iulia, Jud. Alba, România, cod poştal 510009, tel. 004 0258 806042.

b.         transmiterea formularului de confirmare, semnat şi scanat, prin e-mail, la adresa: relint@uab.ro.

 

a)    Copia certificatului de naştere, certificată conform cu originalul;

b)   Copia paşaportului, certificată conform cu originalul, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;

c)    Copia certificatului de căsătorie, dacă e cazul, certificată conform cu originalul,;

d)   Copia actului de identitate emis în Serbia

e)    Originalul Diplomei de Bacalaureat sau echivalentă, sau, după caz, adeverinţa în original, de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului liceal (pentru absolvenţi anului curent cărora nu le-a fost eliberată diploma până la data înmatriculării);

f)     Originalul Foii matricole pentru studiile liceale absolvite;

g)    Recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidaţii la admiterea în învăţământul superior teologic, după caz;

h)   Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat – conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament, în original

i)       Pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale – conform ANEXEI 5 la prezentul Regulament, în original.

j)     Adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

k)   2 fotografii color, dimensiune 3/4;

(15)  Certificarea în conformitate cu originalul a documentelor se face de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere a cetăţenilor străini, în baza prezentării originalului.

(16)               Listele candidaţilor admişi care au confirmat locul vor fi înaintate de universităţi către M.E.N.-D.G.R.I.A.E. în vederea emiterii aprobărilor de şcolarizare pentru fiecare student admis în concordanţă cu opţiunile acestora. MEN, MRP şi MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de şcolarizare.


 

UCRAINA

Art. 24.

(1) Dosarul de candidatură conţine următoarele documente:

 

a)    Cerere de înscriere, conform ANEXEI NR. 3D;

b)   Copia a certificatului de naştere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;

c)    Copia paşaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

d)   Copia certificatului de căsătorie tradus în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;

e)    Declaraţie pe proprie răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, de asumare a identităţii culturale române, potrivit legislaţiei în vigoare, conform ANEXEI 9 la prezentul Regulament;

f)     Copia Diplomei de bacalaureat sau echivalentă atestat,  sau după caz, adeverinţa (pentru absolvenţi anului curent) de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului liceal – tradusă în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, după caz;

g)    Copia Foii matricole pentru nivelul de învăţământ absolvit – tradusă în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, după caz;

h)   Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat – conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament.

i)     Copie a recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidaţii la admiterea în învăţământul superior teologic;

j)   Copie după Adeverinţa medicală eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

 

(2) PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE ŞI PENTRU ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR DIN UCRAINA, LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, NU SE PERCEP TAXE, INDIFERENT DE OPŢIUNILE CANDIDATULUI.

 

Art. 25. Procedura de admitere include următoarele etape:

 

(1)                     Publicarea ofertei de locuri la studii şi a condiţiilor de admitere pe site-ul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia www.uab.ro – Admitere 2018 şi pe site-l MEN la adresa http://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni.

(2) Informarea comunităţilor româneşti, cu sprijinul MRP şi MAE, prin misiunile diplomatice ale României în Ucraina, asupra condiţiilor de admitere a românilor de pretutindeni şi asupra ofertei educaţionale;

(4) Dosarul de înscriere prevăzut la art. 24 se transmite de către candidaţii prin una din următoarele modalităţi:

a.    personal sau prin împuternicit, în perioadele stabilite şi comunicate, la sediul misiunilor diplomatice ale României din Ucraina

b.    depunerea personală a dosarului de înscriere la sediul universităţii, Centrul de Relaţii Internaţionale, Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Palat Apor, Alba Iulia, Jud. Alba, cod poştal 510009, tel. 004 0258 806042.

c.     transmiterea în format electronic a documentelor din dosarul de înscriere, prin email, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe adresa relint@uab.ro.

d.    transmiterea dosarului de înscriere prin poştă direct, pe adresa Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5 – Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, în atenţia Centrului de Relaţii Internaţionale - Admitere.

(5) MEN va transmite electronic instituţiilor de învăţământ superior dosarele de candidatură depuse la sediul misiunii diplomatice;

(6)    Candidaţii vor fi admişi pe bază de concurs de dosar, conform criteriilor de selecţie prevăzute la ANEXA 6A.

 

Art. 26.

(7)    Admiterea candidaţilor se face în funcţie de:

 

a.       opţiunile candidaţilor, în ordinea menţionată în cererea de înscriere. Pentru fiecare opţiune sunt specificate specializare şi categoria de finanţare (cu bursă sau fără bursă);

b.      media de admitere.

 

(8)      Media de admitere este media obţinută la examenul de Bacalaureat. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

(9)      Candidatul care nu a fost admis la prima opţiune din cauza mediei insuficiente va concura la a doua opţiune, iar dacă este admis nici la aceasta va concura la a treia opţiune şi acest algoritm continuă în funcţie de numărul de opţiuni ale candidatului. În toate cazurile, pe listele de admitere, candidaţii sunt ierarhizaţi strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

(10)  Universitatea nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole etc.) şi nici de erorile de completare a documentelor de către candidaţi.

(11)  După încheierea perioadei de înscriere nu este permisă modificarea opţiunilor consemnate de candidaţi în Cererea de înscriere. 

Art. 27.

(1)      Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor alocate pentru fiecare program de studiu şi regim de finanţare.

(2)      În cazul în care numărul planificat de locuri este depăşit prin existenţa, pe ultimul sau ultimele locuri, a mai multor candidaţi cu aceeaşi medie de admitere, departajarea se face prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii:

a)    nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

b)    nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

c)    nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

(3)                    Stabilirea şi comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe specializări/programe de studiu şi  categoria de locuri (cu bursă şi fără bursă).

(4)      Rezultatele admiterii se fac publice prin afişarea listelor la sediul Universităţii/ şi pe pagina WEB a Universităţii, la adresa: www.uab.ro, secţiunea Admitere 2018.

(5)      Universitatea nu răspunde de corectitudinea informaţiilor transmise telefonic sau pe alte căi. Candidaţii au obligaţia să consulte personal listele cu rezultatele admiterii.

(6)      Universitatea se obligă să restituie, conform art. 142(8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea de taxe, dosarele candidaţilor declaraţi respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere, după afişarea rezultatelor final.

(7)      Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la Comisia de admitere a studenţilor străini.

(8)      Contestaţiile se depun în termen de cel mult 48 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor şi se soluţionează de către Comisia centrală de admitere în termen de cel mult 2 zile de la încheierea termenului de depunere.

(9)      Decizia luată de Comisia centrală de admitere în urma analizării contestaţiei este definitivă.

(10)  După stabilirea rezultatului final nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

(11)  După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu poate fi modificat.

(12)  MRP şi MAE pot emite recomandări în cazul candidaţilor a căror şcolarizare în România este considerată oportună din perspectiva politicii externe şi a relaţiilor cu românii de pretutindeni;

(13)  Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmiţând la instituţia de învăţământ formularul din ANEXA NR. 7 la prezentul Regulament prin una din următoarele modalităţi:

a.     depunerea formularului de confirmare personal, în original, la sediul Centrului de Relaţii Internaţionale, Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Palat Apor, Alba Iulia, Jud. Alba, România, cod poştal 510009, tel. 004 0258 806042.

b.    transmiterea formularului de confirmare, semnat şi scanat, prin e-mail, la adresa: relint@uab.ro.

(14)                Comunicarea rezultatelor se va realiza prin intermediul misiunii diplomatice a României pe teritoriul Ucrainei precum şi pe site-ul universităţii, www.uab.ro – Admitere 2018.

(15)                Listele candidaţilor admişi, vor fi înaintate de universităţi către MEN.-D.G.R.I.A.E., în vederea emiterii aprobărilor de şcolarizare, pentru fiecare student admis în concordanţă cu opţiunile acestora. MEN, MRP şi MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de şcolarizare.

(17)                  În vederea înmatriculării şi emiterii aprobărilor de şcolarizare, candidaţii declaraţi admişi vor depune următoarele documente:

 

a)    Copia certificatului de naştere, certificată conform cu originalul;

b)   Copia paşaportului, certificată conform cu originalul, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;

c)    Copia certificatului de căsătorie, dacă e cazul, certificată conform cu originalul,;

d)   Copia actului de identitate emis în Ucraina

e)    Originalul Diplomei de Bacalaureat sau echivalentă, sau, după caz, adeverinţa în original, de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului liceal (pentru absolvenţi anului curent cărora nu le-a fost eliberată diploma până la data înmatriculării);

f)     Originalul Foii matricole pentru studiile liceale absolvite;

g)    Recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidaţii la admiterea în învăţământul superior teologic, după caz;

h)   Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat – conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament, în original

i)     Pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale – conform ANEXEI 5 la prezentul Regulament, în original.

j)     Adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

k)   2 fotografii color, dimensiune 3/4;

l)     Certificarea în conformitate cu originalul a documentelor se face de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere a cetăţenilor străini, în baza prezentării originalului.

 

(18)               Listele candidaţilor admişi care au confirmat locul vor fi înaintate de universităţi către M.E.N.-D.G.R.I.A.E. în vederea emiterii aprobărilor de şcolarizare pentru fiecare student admis în concordanţă cu opţiunile acestora. MEN, MRP şi MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de şcolarizare.

 

E.      ADMITEREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI CU DOMICILIUL STABIL ÎN

UNGARIA

 

Art. 28. (1) Dosarul de candidatură conţine următoarele documente:

 

a)   Cerere de înscriere, conform ANEXEI NR. 3D;

b)   Copia a certificatului de naştere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;

c)    Copia paşaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;

d)   Copia certificatului de căsătorie tradus în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;

e)    Declaraţie pe proprie răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, de asumare a identităţii culturale române, potrivit legislaţiei în vigoare, conform ANEXEI 9 la prezentul Regulament;

f)    Copia Diplomei de bacalaureat Gimnazium Errettsegi Bizonyitvany sau echivalentă,  sau după caz, adeverinţa (pentru absolvenţi anului curent) de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului liceal – tradusă în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;

g)   Copia Foii matricole pentru nivelul de învăţământ absolvit – tradusă în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, după caz;

h)   Dovada studierii limbii române emisă de o instituţie de învăţământ acreditată din Ungaria sau de misiunile diplomatice ale României în Ungaria, în cazul candidaţilor care nu au urmat liceul în România.

i)     Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat – conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament. Copie a recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidaţii la admiterea în învăţământul superior teologic;

j)    Copie după Adeverinţa medicală eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

 

(2) PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE ŞI PENTRU ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR DIN UNGARIA, LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, NU SE PERCEP TAXE, INDIFERENT DE OPŢIUNILE CANDIDATULUI.

 

Art. 29. Procedura de admitere include următoarele etape:

 

(1) Publicarea ofertei de locuri la studii şi a condiţiilor de admitere pe site-ul Universităţii 11 Decembrie 1918” din Alba Iulia www.uab.ro – Admitere 2018 şi pe site-l MEN la adresa http://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni.

(2) Informarea comunităţilor româneşti, cu sprijinul MRP şi MAE, prin misiunile diplomatice ale României în Ucraina, asupra condiţiilor de admitere a românilor de pretutindeni şi asupra ofertei educaţionale;

(3) Admiterea se desfăşoară conform Calendarul admiterii la studii universitare de licenţă şi master pentru cetăţeni români de pretutindeni din Ungaria, Ucraina,  Serbia şi Diaspora, în anul universitar 2018-2019, prevăzut în ANEXA 2B la prezentul Regulament.

(4) Dosarul de înscriere prevăzut la art. 28 se transmite de către candidaţii prin una din următoarele modalităţi:

a.    transmiterea în format electronic a documentelor din dosarul de înscriere, prin email, la Ministerul Educaţiei Naţionale, la adresa dosarerompret@edu.gov.ro.

b.    depunerea personală a dosarului de înscriere la sediul universităţii, Centrul de Relaţii Internaţionale, Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Palat Apor, Alba Iulia, Jud. Alba, cod poştal 510009, tel. 004 0258 806042.

c.     transmiterea în format electronic a documentelor din dosarul de înscriere, prin email, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe adresa relint@uab.ro.

d.    transmiterea dosarului de înscriere prin poştă direct, pe adresa Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5 – Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, în atenţia Centrului de Relaţii Internaţionale - Admitere.

(5)      MEN va transmite electronic instituţiilor de învăţământ superior dosarele de candidatură depuse la sediul misiunii diplomatice;

(6) CRITERIILE DE SELECŢIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare LICENŢĂ în anul universitar 2018-2019 sunt prevăzute în ANEXA 6 A la prezentul Regulament.


 

Art. 30.

(1) Admiterea candidaţilor se face în funcţie de:

 

a.    Opţiunile candidaţilor, în ordinea menţionată în cererea de înscriere. Pentru fiecare opţiune sunt specificate specializare şi categoria de finanţare (cu bursă sau fără bursă);

b.    Media de admitere.

 

(7) Media de admitere este media obţinută la examenul de Bacalaureat. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

(8) Candidatul care nu a fost admis la prima opţiune din cauza mediei insuficiente va concura la a doua opţiune, iar dacă este admis nici la aceasta va concura la a treia opţiune şi acest algoritm continuă în funcţie de numărul de opţiuni ale candidatului. În toate cazurile, pe listele de admitere, candidaţii sunt ierarhizaţi strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

(9) Universitatea nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole etc.) şi nici de erorile de completare a documentelor de către candidaţi.

(10)   După încheierea perioadei de înscriere nu este permisă modificarea opţiunilor consemnate de candidaţi în Cererea de înscriere. 

Art. 31

 

(1) Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor alocate pentru fiecare program de studiu şi regim de finanţare.

(2) În cazul în care numărul planificat de locuri este depăşit prin existenţa, pe ultimul sau ultimele locuri, a mai multor candidaţi cu aceeaşi medie de admitere, departajarea se face prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii:

                            a.              nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;

                            b.              nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;

                            c.              nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.

 

Art. 32.. Afişarea rezultatelor. Contestaţii

(1) Stabilirea şi comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe specializări/programe de studiu şi  categoria de locuri (cu bursă şi fără bursă).

(2) Rezultatele admiterii se fac publice prin afişarea listelor la sediul Universităţii/ şi pe pagina WEB a Universităţii, la adresa: www.uab.ro, secţiunea Admitere 2018.

(3) Universitatea nu răspunde de corectitudinea informaţiilor transmise telefonic sau pe alte căi. Candidaţii au obligaţia să consulte personal listele cu rezultatele admiterii.

(4) Universitatea se obligă să restituie, conform art. 142(8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea de taxe, dosarele candidaţilor declaraţi respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere, după afişarea rezultatelor final.

(5) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la Comisia de admitere a studenţilor străini.

(6) Contestaţiile se depun în termen de cel mult 48 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor şi se soluţionează de către Comisia centrală de admitere în termen de cel mult 2 zile de la încheierea termenului de depunere.

(7) Decizia luată de Comisia centrală de admitere în urma analizării contestaţiei este definitivă.

(8) După stabilirea rezultatului final nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

(9) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu poate fi modificat.


 

Art. 33.

(1) Pentru confirmarea locului obţinut în urma admiterii, fiecare candidat declarat admis va completa formularul din ANEXA NR. 7 la prezentul Regulament, pentru un singur loc. Formularul de confirmare a locului trebuie transmis universităţii prin una din următoarele modalităţi:

a.    depunerea formularului de confirmare personal, în original, la sediul Centrului de Relaţii Internaţionale, Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Palat Apor, Alba Iulia, Jud. Alba, România, cod poştal 510009, tel. 004 0258 806042.

b.    transmiterea formularului de confirmare, semnat şi scanat, prin e-mail, la adresa: relint@uab.ro.

 

(2) MRP şi MAE pot emite recomandări în cazul candidaţilor a căror şcolarizare în România este considerată oportună din perspectiva politicii externe şi a relaţiilor cu românii de pretutindeni;

(3) Listele candidaţilor admişi, vor fi înaintate de universităţi către MEN.-D.G.R.I.A.E., în vederea emiterii aprobărilor de şcolarizare, pentru fiecare student admis în concordanţă cu opţiunile acestora. MEN, MRP şi MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de şcolarizare.

(4)  În vederea înmatriculării şi emiterii aprobărilor de şcolarizare, candidaţii declaraţi admişi vor depune următoarele documente:

 

a)    Copia certificatului de naştere, certificată conform cu originalul;

b)   Copia paşaportului, certificată conform cu originalul, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;

c)    Copia certificatului de căsătorie, dacă e cazul, certificată conform cu originalul,;

d)   Copia actului de identitate emis în Ungaria;

e)    Originalul Diplomei de Bacalaureat sau echivalentă, sau, după caz, adeverinţa în original, de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului liceal (pentru absolvenţi anului curent cărora nu le-a fost eliberată diploma până la data înmatriculării);

f)     Originalul Foii matricole pentru studiile liceale absolvite;

g)    Recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidaţii la admiterea în învăţământul superior teologic, după caz;

h)   Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat – conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament, în original

i)     Pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale – conform ANEXEI 5 la prezentul Regulament, în original.

j)     Adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

k)   2 fotografii color, dimensiune 3/4;

l)     Certificarea în conformitate cu originalul a documentelor se face de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere a cetăţenilor străini, în baza prezentării originalului.

 

(5) Listele candidaţilor admişi care au confirmat locul vor fi înaintate de universităţi către M.E.N.-D.G.R.I.A.E. în vederea emiterii aprobărilor de şcolarizare pentru fiecare student admis în concordanţă cu opţiunile acestora. MEN, MRP şi MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de şcolarizare.

 


 

CAPITOLUL III

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER, PE LOCURI FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE ŞI CU BURSĂ ŞI PE LOCURILOR FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE ŞI FĂRĂ BURSĂ, A ROMANILOR DE PRETUTINDENI CU DOMICILIUL STABIL ÎN REPUBLICA MOLDOVA, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Art.34.

(1)                    Sunt eligibili pentru înscriere la concurs românii de pretutindeni care au absolvit programe de studii universitare de licenţă acreditate/autorizate provizoriu.

(2) Verificarea diplomelor de licenţă obţinute în Republica Moldova se va face  accesând pagina de web: http://www.anacip.md.

Art. 35.

(1)                    Oferta locurilor fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi a locurilor fără plata taxelor de şcolarizare şi fără bursă, alocate cetăţenilor din Republica Moldova, este prevăzută în ANEXA 1 B la prezentul Regulament.

(2) Admiterea cetăţenilor din Republica Moldova se desfăşoară conform Calendarului de desfăşurare a admiterii cetăţenilor din Republica Moldova în anul universitar 2018-2019, prevăzut în ANEXA 2A la prezentul Regulament.

(3) PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE ŞI PENTRU ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR, ROMÂNI DE PRETUTINDENI, LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER, NU SE PERCEP TAXE, INDIFERENT DE OPŢIUNILE CANDIDATULUI.

 

Art. 36.

 (1) Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se poate face prin:

a) depunerea personală a dosarului de înscriere la sediul universităţii, Centrul de Relaţii Internaţionale, Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Palat Apor, Alba Iulia, Jud. Alba, cod poştal 510009, tel. 004 0258 806042.

b) depunerea personală a dosarului de înscriere la sediul Bibliotecii Alba Iulia din Chişinău - Sala Periodice, str. Alba Iulia, nr. 202,  Republica  Moldova, tel. 00373 683 96 022, pentru candidaţii din Republica Moldova;

c)  transmiterea în format electronic a documentelor din dosarul de înscriere, prin email, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe adresa admitere.moldova@uab.ro (pentru candidaţii din Republica Moldova) sau relint@uab.ro (pentru candidaţii români de pretutindeni);

d) transmiterea prin poştă a dosarului de înscriere, pe adresa Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5 – Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, în atenţia Centrului de Relaţii Internaţionale - Admitere.

e)  transmiterea în format electronic a documentelor din dosarul de înscriere, prin email, la Ministerul Educaţiei Naţionale, la adresa dosarerepmold@edu.gov.ro

 

(2) Comisia de admitere a cetăţenilor străini va coordona organizarea şi desfăşurarea întregului proces de admitere a candidaţilor.

(3) La înscriere candidaţii vor depune un dosar conţinând următoarele documente:

a)      Cerere de înscriere, conform ANEXEI 3 B la prezentul Regulament;

b)     Copia certificatului de naştere, tradusă în limba română, engleză sau franceză, dacă e cazul;

c)      Copia paşaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;

d)     Copia certificatului de căsătorie, după caz;

e)      Copia Diplomei de Bacalaureat, copia Diplomei de Licenţă sau echivalentă sau, după caz adeverinţa  de absolvire a examenului de licenţă. (pentru absolvenţii anului curent);

f)       Copia Foii matricole/Suplimentului la Diploma de licenţă;

g)       Copie a recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidaţii la admiterea în învăţământul superior teologic;

h)     Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat – conform ANEXEI 4.

i)   Copie după Adeverinţa medicală eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

 

 (4) Candidaţii care depun dosarul prin mijloacele prevăzute la art. 36, lit. a şi b  vor primi personal o confirmarea   de primire a dosarului. Candidaţii care ou optat pentru depunerea dosarului de înscriere conform art. 36 lit. c, d şi e vor primi o confirmare de primire a dosarului de înscriere prin e-mail, la adresa specificată în  cererea de înscriere. 

Art. 37. (1) CRITERIILE DE SELECŢIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare MASTER, în anul universitar 2018-2019,  sunt prevăzute în ANEXA 6B.

Art. 38. (1) Admiterea candidaţilor se face în funcţie de:

 

a) Opţiunile candidaţilor, în ordinea menţionată în cererea de înscriere. Opţiunile se completează  prin marcarea programelor de studii şi a formei de finanţare (cu bursă şi fără bursă) în ordinea preferată de candidat.

b) Media generală de admitere;

(2)      Media generală de admitere este media de la examenul de licenţă. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (şase).

(3)      Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor alocate pentru fiecare program de studiu şi formă de finanţare.   

(4)      Candidatul care nu a fost admis la prima opţiune din cauza mediei insuficiente va concura la a doua opţiune, iar dacă nu este admis nici la aceasta va concura la a treia opţiune şi acest algoritm continuă în funcţie de numărul de opţiuni ale candidatului. În toate cazurile, pe listele de admitere, candidaţii sunt ierarhizaţi strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere.

 (5) În cazul în care numărul total de locuri este depăşit prin existenţa, pe ultimul sau pe ultimele locuri, a mai multor candidaţi cu aceeaşi medie de admitere, departajarea se face prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii:

a)  nota obţinută la proba de prezentare şi susţinere a lucrării  de licenţă

b) nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor generale şi de specialitate în cadrul  examenului de licenţă;

b)  media aritmetică a ultimului an de studii aferent Ciclului I – studii universitare de licenţă

 

(6) Universitatea nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole etc.) şi nici de erorile de completare a documentelor de către candidaţi.

(7) După încheierea perioadei de înscriere nu este permisă modificarea opţiunilor consemnate de candidaţi în Cererea de înscriere.

 

Art. 39.

Afişarea rezultatelor. Contestaţii. Înmatricularea candidaţilor admişi.

(1) Stabilirea şi comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe specializări/programe de studiu, în funcţie de categoria de locuri (cu bursă şi fără bursă)

(2) Rezultatele admiterii se fac publice prin afişarea listelor la sediul Universităţii/ şi pe pagina WEB a Universităţii, la adresa: www.uab.ro, secţiunea Admitere 2018.

(3) Universitatea nu răspunde de corectitudinea informaţiilor transmise telefonic sau pe alte căi. Candidaţii au obligaţia să consulte personal listele cu rezultatele admiterii.

(4) Universitatea se obligă să restituie, conform art. 142(8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea de taxe, dosarele candidaţilor declaraţi respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere, după afişarea rezultatelor final.

(5) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la Comisia de admitere a studenţilor străini.

(6) Contestaţiile se depun în termen de cel mult 48 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor şi se soluţionează de către Comisia centrală de admitere în termen de cel mult 2 zile de la încheierea termenului de depunere.

(7) Decizia luată de Comisia centrală de admitere în urma analizării contestaţiei este definitivă.

(8) După stabilirea rezultatului final nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

(9) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu poate fi modificat.

(10) Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmiţând la instituţia de învăţământ formularul din ANEXA NR. 7 la prezentul Regulament, prin una din următoarele modalităţi:

             

a) depunerea documentului în original personal, la sediul Centrului de Relaţii Internaţionale, Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Palat Apor, Alba Iulia, Jud. Alba, România, cod poştal 510009, tel. 004 0258 806042.

b) depunerea documentului semnat şi scanat prin e-mail, la adresa admitere.moldova@uab.ro

(11) În vederea emiterii aprobărilor de şcolarizare şi a înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi care au confirmat locurile obţinute în urma admiterii, vor depune următoarele documente:

 

a)    Copia certificatului de naştere, certificată conform cu originalul;

b)   Copia paşaportului, certificată conform cu originalul, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;

c)    Copia certificatului de căsătorie, dacă e cazul, certificată conform cu originalul,;

d)   Copia actului de identitate emis în Republica Moldova;

e)    Diploma de licenţă sau echivalentă acesteia, în original sau Adeverinţa de absolvire în original pentru candidaţii care au absolvit studiile de licenţă în anul curent;

f)     Suplimentul la Diploma de licenţă, certificat în conformitate cu originalul

g)    Copia Diplomei de Bacalaureat şi copia Foii matricole certificate în conformitate cu originalul

h)   Recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidaţii la admiterea în învăţământul superior teologic;

i)     Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat – conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament, în original

j)     Adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

k)   2 fotografii color, dimensiune 3/4;

 Certificarea în conformitate cu originalul a documentelor se face de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere a cetăţenilor străini, în baza prezentării originalului. 

 

(12) Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizia Rectorului Universităţii, în baza aprobării de şcolarizare emisă de MEN.

(13) Studenţii înmatriculaţi sunt înscrişi în Registru matricol unic RMU sub un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/programul de studii la care au fost admişi.


 

CAPITOLUL IV

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

 

 

Art. 40.  Condiţii de eligibilitate

a) Sunt eligibili pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat absolvenţii cu diplomă de licenţă de lungă durată (anterior Procesului Bologna), respectiv absolvenţii de studii universitare  de master obţinută în România, Republica Moldova sau alte state terţe UE, care au absolvit programe de studii de master acreditate.

b) Pentru verificarea eligibilităţii diplomelor, instituţiile de învăţământ superior vor consulta pentru cetăţenii din Republica Moldova pagina de web: http://www.anacip.md, iar pentru celelalte state pot fi accesate site-urile: http://www.enic-naric.net/higher-education-institution.aspx, alegând ţara respectivă şi apoi

Recognised higher education institutions, respectiv:

http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor_recunoscute, unde există facultăţile şi domeniile de studii (pe ţări) care sunt acreditate.

c) În cazul în care instituţiile de învăţământ superior vor întâmpina dificultăţi în procesul de evaluare a dosarelor, pot transmite la MEN-DGRIAE, la adresa de e-mail: verificarediplomerop@edu.gov.ro, în format scanat, diplomele candidaţilor respectivi, în vederea obţinerii aprobării de şcolarizare.

 

Art.41. Procedura de admitere la studii universitare de doctorat

(1)  Oferta locurilor alocate candidaţilor români de pretutindeni, este prevăzută în ANEXA 1 C la prezentul Regulament.

(2) Procedura de desfăşurare a admiterii şi calendarul de desfăşurare sunt prevăzute în Regulamentele de admitere la studii universitare de doctorat, pe domeniile Istorie, Filologie, Contabilitate şi Teologie, în anul universitar 2018-2019, publicate pe site-ul Universităţii, la adresa http://doctorate.uab.ro/

(3) PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE ŞI PENTRU ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR, ROMÂNI DE PRETUTINDENI, LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT, NU SE PERCEP TAXE, INDIFERENT DE OPŢIUNILE CANDIDATULUI.

 

Art. 42.

 (1) Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se poate face prin:

 a) depunerea personală a dosarului de înscriere la sediul universităţii, Centrul de Relaţii Internaţionale, Str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Palat Apor, Alba Iulia, Jud. Alba, cod poştal 510009, tel. 004 0258 806042.

b) transmiterea în format electronic a documentelor din dosarul de înscriere, prin email, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe adresa admitere.moldova@uab.ro 

c) transmiterea prin poştă a dosarului de înscriere, pe adresa Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5 – Palat Apor, Alba Iulia, jud. Alba, în atenţia Centrului de Relaţii Internaţionale - Admitere.

d) transmiterea în format electronic a documentelor din dosarul de înscriere, prin email, la Ministerul Educaţiei Naţionale, la adresa dosarerepmold@edu.gov.ro

 

(2) Comisia de admitere a cetăţenilor străini va coordona organizarea şi desfăşurarea întregului proces de admitere a candidaţilor.

(3) La înscriere candidaţii vor depune un dosar conţinând documentele prevăzute în Regulamentele de admitere a şcolilor doctorale la care se adaugă:

a)    Cererea de înscriere, conform ANEXEI 1C la prezentul Regulament;

b)   Copia paşaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;

c)    Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare de la bugetul statului român (cu bursă sau fără bursă) pentru nivelul de studii solicitat – conform ANEXEI 4 la prezentul Regulament.

 

 (4) Candidaţii care depun dosarul prin mijloacele prevăzute la art. 42, lit a vor primi personal o confirmarea de primire a dosarului. Candidaţii care ou optat pentru depunerea dosarului de înscriere conform art. 42 lit. b, c şi d vor primi o confirmare de primire a dosarului de înscriere prin e-mail, la adresa specificată în  cererea de înscriere.          

(5) Selecţia candidaţilor se va realiza de instituţiile de învăţământ, conform metodologiilor proprii de admitere la studiile universitare de doctorat;

(6) Listele candidaţilor admişi vor fi înaintate de universităţi către M.E.N.-D.G.R.I.A.E. în vederea emiterii aprobărilor de şcolarizare, pentru fiecare student admis. MEN, MRP şi MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de şcolarizare.

 

 

CAPITOLUL V

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE A ROMANILOR DE PRETUTINDENI PE LOCURI CU TAXĂ, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

 

Art.43.

(1)  Românii de pretutindeni pot fi admişi şi pe locuri cu taxă, cu plata taxei de şcolarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetăţenii români, în limita cifrei de şcolarizare aprobate de senatul universitar, cu încadrarea în capacitatea de şcolarizare aprobată, pentru toate programele de studii universitare de licenţă/masterat, doctorat.

(2) La înscriere candidaţii vor completa o cerere de înscriere conform ANEXEI 3E (pentru studii universitare de licenţă) şi respectiv, ANEXEI 3F (pentru studii universitare de master).

(3) Admiterea pe locuri cu taxă se desfăşoară în aceleaşi condiţii stabilite pentru cetăţenii români şi conform regulamentelor de admitere în anul universitar 2018-2019, publicate pe site-ul Universităţii la adresa: http://admitere.uab.ro/.

 

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII FINALE

Art. 44.

(1) Locurile rămase neocupate după prima sesiunea de admitere la studii universitare de licenţă/master, sunt alocate în a doua sesiune de admitere, în septembrie 2018, care se va desfăşura în perioada prevăzută în Calendarele Admiterii – ANEXELE 2A ŞI 2B.

 

Art. 45.

(1)                    La a doua sesiunea de admitere pot participa:

a)    candidaţii declaraţi respinşi la prima sesiune de admitere şi care se pot înscrie la a doua sesiune doar prin depunerea unei cereri de admitere cu noile opţiuni, dacă nu au solicitat retragerea dosarului de înscriere.

b)   alţi candidaţi care vor depune dosarul de înscriere cu documentele prevăzute de prezentul regulament.

(2)  Cea de-a doua sesiune de admiterea se va desfăşura după aceleaşi prevederi ca şi prima sesiune.

(3)  UAB poate redistribui pe ţări locurile care au rămas neocupate în urma organizării concursului de admitere,  cu aprobarea M.E.N, în funcţie de numărul de candidaţi înscrişi la concurs.

Art. 46.

 (1) Românii de pretutindeni înmatriculaţi la studii în România au următoarele obligaţii:

a) să respecte Constituţia României şi legile în vigoare ale statului român;

b) să respecte regulamentul intern al instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea;

c) să respecte prevederile prezentei metodologii;

d) după obţinerea vizei de studii, să se prezinte la instituţia de învăţământ superior la care au fost admişi, în vederea înmatriculării;

e) să se prezinte la Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea obţinerii permisului de şedere în România pe toată perioada studiilor.

(2) În cazul încălcării dispoziţiilor prevăzute la alin. (1), precum şi la propunerea instituţiilor de învăţământ superior, M.E.N. poate retrage finanţarea pentru persoana în cauză.

Art .47.

(1)                    Beneficiarilor locurilor de studii CU BURSĂ ŞI FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE, respectiv ai locurilor de studii FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE, DAR FĂRĂ BURSĂ li se asigură următoarele facilităţi:

a) finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pentru anul pregătitor de limba română şi bursă lunară, după caz;

b) finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pe toată durata ciclului universitar la care a fost admis şi bursă lunară, după caz;

c) finanţarea cheltuielilor de cazare în căminele studenţeşti, prin bugetul MEN, în limita subvenţiei alocate;

d) asistenţă medicală gratuită în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemo-epidemic, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare;

e) transport în aceleaşi condiţii ca şi pentru studenţii români, potrivit prevederilor legale;

f) alt tip de burse, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Românii de pretutindeni, înscrişi la programele universitare de licenţă şi masterat, indiferent de anul academic la care au fost admişi, care la finalizarea anului universitar întrunesc numărul minim de credite transferabile aprobat de Senat şi prevăzut în Regulamentul activităţii studenţilor, îşi pot păstra finanţarea iniţială cu condiţia promovării anului universitar.

 

Art.48. 

(1) Beneficiarii locurilor de studii oferite de statul român sunt încurajaţi să se implice în activităţi sociale şi civice având ca obiectiv conservarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii etnice, lingvistice şi culturale a românilor de pretutindeni, potrivit descrierii date de Legea 299/2007. Astfel, aceştia:

a) vor fi încurajaţi să participe în cadrul asociaţiilor studenţeşti ale românilor de pretutindeni care studiază în România;

b) vor fi încurajaţi să se implice în organizarea unor acţiuni şi/sau programe dedicate românilor de pretutindeni de către MRP, ICR, MAE şi alte instituţii în România sau în ţările de provenienţă;

c) vor fi încurajaţi să participe la orice altă acţiune descrisă de Legea 299/2007 desfăşurată de orice entitate prevăzută de această lege.

 

Art. 49.

(1) Mobilitatea academica internă definitivă se realizează cu acordul instituiţilor de învăţământ superior în baza prevederilor legale, cu respectarea capacităţii de şcolarizare.

(2) În situaţia în care un student (înscris pe loc de studii cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare, respectiv pe loc de studii fără bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare) solicită mobilitate academică internă definitivă la o altă universitate, atunci acesta poate beneficia de aceasta, sub rezerva întrunirii numărului minim de credite transferabile pentru promovarea anului de studiu, prevăzut în Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor instituţiei de învăţământ la care solicită transferul. mobilitatea academică internă definitivă se realizează numai după sfârşitul primului an de studii şi până la sfârşitul penultimului an de studii, la aceeaşi specializare, cu condiţia întrunirii numărului minim de credite transferabile pentru promovarea anului de studiu, prevăzut în Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor instituţiei de învăţământ primitoare.

(3) Instituţia de învăţământ primitoare va transmite MEN dosarul de transfer, în vedere emiterii aprobării de şcolarizare.


 

Art. 50.

(1) Un student declarat admis la studii universitare poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur domeniu pe ciclu de studii, un al doilea domeniu de studiu putând fi urmat doar în regim cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetăţenii români.

 

Art. 51.

(1) Studenţii admişi ca bursieri ai statului român, la unul din ciclurile de studii universitare, care se retrag de la studii sau sunt exmatriculaţi, se pot reînscrie cu taxă de şcolarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetăţenii români în conformitate cu regulamentele fiecărei instituţii de învăţământ superior. Excepţie fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum şi cele care au avizul Senatului instituţiei de învăţământ superior.

 

Art. 52.

(1) În cazul în care românii de pretutindeni îşi schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul studiilor, aceştia pot continua studiile în conformitate cu reglementările fiecărei instituţii de învăţământ superior pentru cetăţenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.

(2) Candidaţii pentru studii universitare de licenţă, care iniţial au fost admişi la un program de studii şi se află în anul pregătitor, pot opta pentru un alt program de studii numai printr-un nou concurs, după absolvirea anului pregătitor. În cazul nepromovării noului concurs de admitere, aceştia îşi pot continua studiile în baza aprobării anterioare.

 

Art. 53. Următoarele anexe fac parte din prezentul regulament:

ANEXA 1A - Numărul de locuri pentru admiterea la studiile universitare de licenţă în anul universitar 2018-2019 a românilor de pretutindeni

ANEXA 1B - Numărul de locuri pentru admiterea la studiile universitare de masterat în anul universitar 2018-2019 a românilor de pretutindeni

ANEXA 1C -  Numărul de locuri pentru admiterea la studiile universitare de doctorat în anul universitar 2018-2019 a românilor de pretutindeni

ANEXA 2 – Calendarul admiterii la studii de licenţă şi master în anul universitar 2018-2019

ANEXA 2 A – Calendarul admiterii în anul universitar 2018-2019, cetăţeni români de pretutindeni din Republica Moldova

ANEXA 2 B – Calendarul admiterii în anul universitar 2018-2019, cetăţeni români de pretutindeni din Ungaria, Ucraina, Serbia şi Diaspora

ANEXA 3A - CERERE DE ÎNSCRIERE la studii universitare de licenţă a cetăţenilor români de pretutindeni din Republica Moldova, Ungaria şi Diaspora, pe locuri locuri finanţate de la bugetul de stat (cu bursă sau fără bursă)

ANEXA 3 B - CERERE DE ÎNSCRIERE la studii universitare de master a cetăţenilor români de pretutindeni, pe locuri locuri finanţate de la bugetul de stat (cu bursă sau fără bursă)

ANEXA 3 C - CERERE DE ÎNSCRIERE la studii universitare de doctorat cetăţenilor români de pretutindeni, pe locuri locuri finanţate de la bugetul de stat (cu bursă sau fără bursă);

ANEXA 3 D - CERERE DE ÎNSCRIERE la studii universitare de licenţă a cetăţenilor români de pretutindeni din Serbia, Ucraina, pe locuri locuri finanţate de la bugetul de stat (cu bursă sau fără bursă)

ANEXA 3 E - CERERE DE ÎNSCRIERE la studii universitare de licenţă candidaţi români de pretutindeni, locuri cu taxă, învăţământ cu frecvenţă – zi sau învăţământ la distanţă – ID

ANEXA 3 F - CERERE DE ÎNSCRIERE la studii universitare de master candidaţi români de pretutindeni, locuri cu taxă, învăţământ cu frecvenţă – zi

ANEXA 4 – Declaraţie pe proprie răspundere că persoana în cauză nu a mai beneficiat de loc finanţat de statul român cu bursă dau fără bursă), pentru nivelul de studii solicitat

ANEXA 5 – Fişa de consultaţii medicale (pentru admitere studii de licenţă: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ/ KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ)

ANEXA 6 A – CRITERIILE DE SELECŢIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare de LICENŢĂ în anul universitar 2018-2019

ANEXA 6 B - CRITERIILE DE SELECŢIE pentru admiterea în ciclul de studii universitare de MASTER în anul universitar 2018-2019

ANEXA 7 – Formular de confirmare a locului de studii

ANEXA 8 – Probele de aptitudini pentru admiterea la studii universitare de licenţă (pentru specializările unde sunt necesare astfel de probe)

ANEXA 9 - Declaraţia privind apartenenţa la identitatea culturală română

ANEXA 10 – Lista diplomelor care dau accesul la studii universitare de licenţă

 

Prezentul Regulament a fost aprobată în Şedinţa Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia din 24.05.2018 şi este valabil pentru admiterea la studiile universitare în anul universitar 2018-2019. 

 

    

      Informaţii referitoare la echivalarea diplomelor de studii obţinute în străinătate, în sistemul de învăţământ românesc, prin MENCS-CNRED. Informaţii şi metodologia aici


    

1.      Echivalarea diplomei de Bacalaureat obţinute în străinătate:

http://cnred.edu.ro/#echivalare-studii-superioare-universitare

 

 

 

2.      Echivalarea Diplomei de Bacalaureat obţinute în Republica Moldova

 http://cnred.edu.ro/#echivalare-studii-superioare-universitare