Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Relaţii Internaţionale
 
Centrul de Relaţii Internaţionale
Metodologie de admitere cetăţeni străini 2021 - 2022

Preambul

 

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, denumită în continuare UAB, este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare, înfiinţată în anul 1991, prin Hotărârea Guvernului României nr. 474/1991.

În anul 2020, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a primit cel mai înalt calificativ acordat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior ARACIS - „GRAD DE INCREDERE RIDICAT pentru perioada 2020-2025", în urma evaluării periodice a calităţii tuturor activităţilor instituţionale.

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are în structura sa programe de studii universitare de licenţă acreditate/autorizate provizoriu de ARACIS, programe de studii universitare de masterat şi programe de studii universitare de doctorat.

 

 În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia organizează concurs de admitere pentru fiecare program şi ciclu de studii universitare, în vederea testării cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, respectiv artistice sau sportive ale candidaţilor:

Ciclul I de studii universitare de licenţă corespunde unui număr cuprins între minimum 180 şi maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, în funcţie de domeniu. Potrivit reglementărilor legale, studiile universitare de licenţă se pot organiza la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) şi învăţământ la distanţă ID. La forma de învăţământ cu frecvenţă sunt alocate locuri finanţate de la bugetul de stat (fără taxă) şi locuri în regim cu taxă. La formele de învăţământ la distanţă sunt alocate doar locuri în regim cu taxă

Ciclul II - studii universitare de master corespunzând unui număr de 60, 90 sau 120 credite (ECTS/SECT) în funcţie de programele de studii.

Ciclul III - studii universitare de doctorat în domeniile Istorie, Filologie, Contabilitate şi Teologie, organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, finanţate de la bugetul de stat şi cu taxă.

 

 

CAPITOLUL I

PREVEDERI GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII

 

Art. 1. (1) Admiterea în Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia UAB a cetăţenilor străini, din state terţe UE, SEE şi CE, se organizează pentru fiecare ciclu de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi potrivit actelor normative / reglementărilor specifice:

-                      Ordinul  MEN nr. 3.473 din 17 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018

-                       Ordinul MEN nr. 3.236 din 10 februarie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate,

            (2) Cetăţenii străini sunt persoanele care au cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene, dovedită prin deţinerea unui paşaport valabil, exclusiv cetăţenii de etnie română

 

 

 

CAPITOLUL II

 

ADMITEREA PE LOCURI FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE ŞI CU BURSĂ ŞI FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE ŞI FĂRĂ BURSĂ

 

ART. 2. (1) Admiterea la studii universitare de licenţă/ masterat pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă se organizează în următoarele condiţii:

 

a)              pe bază de reciprocitate, în conformitate cu prevederile documentelor de cooperare bilaterală în domeniul educaţiei. Aceste locuri pot fi alocate şi sub forma lunilor-bursă;

b)             în baza unor oferte unilaterale ale statului român, reglementate prin acte normative specifice;

c)              în baza ofertei statului român, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe (MAE), în funcţie de interesele externe ale României;

d)             în baza ofertei statului român, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la propunerea Ministerului Economiei, pentru promovarea unor acţiuni de colaborare economică sau comercială;

e)              în baza ofertei statului român, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin Ministerul Educaţiei (ME), pentru cetăţenii străini cu rezultate bune la învăţătură.

(2) Locurile de studii prevăzute la art. 2 (1) se alocă pentru programele de studii acreditate, în limba română, forma de învăţământ cu frecvenţă.

 

ART. 3. Admiterea la studii universitare de licenţă/ masterat pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare şi fără bursă se organizează pentru: 

a)              membrii corpului diplomatic şi membrilor de familie ai corpului diplomatic acreditat în România, în baza unei nominalizări a misiunii diplomatice şi a unei recomandări a Ministerului Afacerilor Externe;

b)             cetăţenii care solicită sau au dobândit o formă de protecţie în România sau apatrizilor a căror şedere pe teritoriul României este oficial recunoscută conform legii, pentru efectuarea anului pregătitor de limba română.

 

ART. 4. (1) Locurile de studii fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă, prevăzute la art. 2 lit. a), b) şi e) şi locurile de studii fără plata taxelor de şcolarizare şi fără bursă, prevăzute la art. 3, se acordă potrivit prevederilor prezentei metodologii.

              (2) Locurile de studii fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă, prevăzute la art. 2 lit. c) şi d), se acordă prin concurs de dosare, organizat de către instituţiile implicate, conform metodologiilor proprii. Lista candidaţilor şi dosarele acestora vor fi transmise la MEC până cel târziu la data de 15 iulie a anului în curs.

 

ART. 5. Pe locurile de studii fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă pot fi admişi şi cetăţeni din UE şi din state terţe, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) nu au cetăţenie română, nu au solicitat sau nu au dobândit o formă de protecţie în România sau nu sunt apatrizi a căror şedere pe teritoriul României este oficial recunoscută conform legii;

b) nu sunt membri ai corpului diplomatic sau membri de familie ai corpului diplomatic acreditat în România;

c) pentru locurile de studii prevăzute la art. 2 lit. a) şi b) au fost nominalizaţi, pe canale diplomatice, de partenerii abilitaţi;

d) pentru locurile de studii prevăzute la art. 2 lit. c), d) şi e) au fost nominalizaţi de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei sau de instituţiile de învăţământ superior de stat, după caz;

e) nu au mai beneficiat de bursă din partea statului român pe acelaşi ciclu de studii;

f) prezintă acte de studii emise de instituţii de învăţământ acreditate/recunoscute;

g) prezintă acte de studii din care rezultă că studiile efectuate anterior şi durata acestora permit înscrierea în România în domeniul şi la nivelul de studii solicitat;

h) au rezultate bune la învăţătură, respectiv o medie de minimum 7 (şapte) corespunzătoare sistemului de notare din România sau calificativul "Bine", după caz, cu excepţia candidaţilor pentru locurile prevăzute la art.2 lit. e), care trebuie să îndeplinească una dintre condiţiile prevăzute la art. 9 alin (4).

i) nu au, până la data de 31 decembrie a anului în care au fost nominalizaţi, vârsta mai mare de 35 de ani - pentru studii de licenţă şi master, respectiv 45 de ani - pentru studii de doctorat sau pentru studii postuniversitare.

 

ART.6. (1) Cetăţenii străini pot fi înscrişi pe locurile prevăzute la art. 2 lit. a), b), c) şi d) după absolvirea anului pregătitor de limba română, organizat potrivit reglementărilor în vigoare.

(2) Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, următoarele categorii de persoane:

a) persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii, situaţii şcolare atestând cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi în limba română, într-o unitate/instituţie de învăţământ din sistemul naţional din România;

b) cei care, în vederea înscrierii în învăţământul universitar, promovează testul de limba română, organizat potrivit prevederilor legale;  

c) cei care, în vederea înscrierii în învăţământul universitar, prezintă atestate de competenţă lingvistică, nivelul minim B1,  eliberate potrivit reglementărilor în vigoare.

(3) Cetăţenii străini pot fi înscrişi pe locurile prevăzute la art. 3, după absolvirea anului pregătitor, în cadrul căruia îşi însuşesc cunoştinţele necesare de limba română, sau dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (2).

(4) Membrii corpului diplomatic şi/sau membrii de familie ai corpului diplomatic acreditat în România pot alege să urmeze programe de studii acreditate cu predare într-o limbă străină în cadrul universităţilor româneşti, în regim cu taxă în lei, în cuantumul stabilit pentru studenţii români.

(5) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea se susţine în limba străină de predare a programului de studii universitare, la fel ca şi studenţii români.

 

Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere

ART. 7. Acordarea locurilor prevăzute la art. 2 lit. a) şi b) se face pe baza unui dosar de candidatură care cuprinde:

a) cererea de bursă pentru studii în România, prevăzută în ANEXA 2, completată la toate rubricile, în două exemplare originale, cu două fotografii color;

 b) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;

 c) actul care atestă domiciliul stabil - copie şi traducere legalizată;

 d) paşaport, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 2 pagini. Această prevedere nu se aplică în cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European şi nici în cazul cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene;

e) actul de identitate - copie şi traducere legalizată;

f) dovada schimbării numelui (dacă este cazul) - copie şi traducere legalizată;

g) diplomele de bacalaureat, licenţă, master, doctorat, după caz, sau echivalentul acestora, autentificate de către autorităţile de resort din ţara emitentă - copie şi traducere legalizată;

h) adeverinţa care atestă promovarea examenului de bacalaureat, licenţă, master sau doctorat, după caz, pentru absolvenţii anului curent - copie şi traducere legalizată;

i) foile matricole/suplimentele la diplomă aferente studiilor efectuate, autentificate de către autorităţile de resort din ţara emitentă - copii şi traduceri legalizate;

j) declaraţie pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de bursă din partea statului român pe nivelul de ciclu solicitat;

k) certificatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau atestatul de competenţă lingvistică, după caz;

l) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională), care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii este clinic sanatoasa si nu suferă de boli contagioase, ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie si totodata mentionate antecedentele personale legate de boli cronice si respectiv de SARS-COV2

m) CV-ul în limba engleză, franceză sau română (2-3 pag.);

n) alte documente necesare la dosar, la cererea Ministerului Educaţiei Naţionale.

(2) Dosarul de candidatură va fi însoţit de o copie simplă a documentelor prevăzute la alin. (1).

 (3) Traducerile legalizate, prezentate în original în dosarul de candidatură, vor fi în limba engleză, franceză sau română.

(4) Admiterea candidaţilor care optează pentru studii de doctorat este condiţionată de prezentarea acordului de principiu al unui coordonator ştiinţific, precum şi de promovarea examenului de admitere.

 

ART. 8.  Procedura de admitere în condiţiile prevederilor art. 2 lit. a) şi b) se desfăşoară astfel:

a) MEC, cu sprijinul UAB, formulează oferta pentru bursele acordate de statul român;

b) MEC informează partenerii abilitaţi, prin intermediul MAE şi al misiunilor diplomatice străine acreditate în România, asupra condiţiilor de acordare a burselor;

c) MEC - Direcţia generală relaţii internaţionale şi afaceri europene (DGRIAE) primeşte lista cu persoanele propuse pentru ocuparea unui loc de studii fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi dosarele acestora prin intermediul partenerilor abilitaţi, până cel târziu la data de 15 iulie a anului în curs, cu excepţia cazului în care există prevederi explicite în acest sens în cadrul documentelor bilaterale, respectiv unilaterale în vigoare;

d) MEC verifică eligibilitatea dosarului şi solicită avizul UAB, în vederea emiterii scrisorii de acceptare la studii;

e) UAB emite avizul de primire la programul de studii solicitat sau la un alt program de studii propus de aceasta, precum şi avizul privind posibilitatea asigurării unui loc în căminul universitar;

f) MEC transmite originalul scrisorilor de acceptare la studii partenerilor abilitaţi şi o copie a acestora misiunilor diplomatice ale României în străinătate;

g) MEC transmite universităţii primitoare ordinul de repartizare, în baza căruia bursierul va fi înmatriculat la studii, după sosirea în România.

 

ART. 9. Procedura de acordare a locurilor prevăzute la art. 2 lit. e) se desfăşoară astfel:

(1) pentru  studenţi străini înmatriculaţi pe locuri cu taxă în valută, cu rezultate academice şi ştiinţifice deosebite, UAB va înainta ME- DGRIAE următoarele documente:

a) adresa oficială, semnată de rectorul UAB, prin care se face nominalizarea persoanelor propuse pentru primirea unui loc de studii fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă;

b) maximum 5 dosare de candidatură;

c) centralizatorul care conţine clasamentul candidaţilor, în ordinea descrescătoare a rezultatelor academice.

(2) Dosarul de candidatură va conţine:

a) situaţia şcolară pe fiecare an de studiu (exceptând anul pregătitor), pentru candidaţii care solicită continuarea studiilor universitare de licenţă;

b) copie după diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (foaia matricolă) sau adeverinţă din care să reiasă situaţia şcolară pe toţi anii de studiu, precum şi notele obţinute la examenul de licenţă (pentru absolvenţii anului în curs) pentru candidaţii care solicită continuarea studiilor universitare de master, doctorat sau învăţământ postuniversitar în domeniul sănătate, după caz;

c) curriculum vitae, lista lucrărilor ştiinţifice, publicaţii de specialitate, referate, recomandări de la cel puţin două cadre didactice universitare sau specialişti ai domeniului - pentru candidaţii la studii universitare de doctorat;

d) copie legalizată după actul de naştere;

e) copie după paşaport;

f) copie după permisul de şedere în România.

(3) Procedura de aplicaţie se desfăşoară astfel:

a) propunerile de candidaturi sunt stabilite de Senat în ordinea descrescătoare a mediilor şi se vor aduce la cunoştinţa potenţialilor candidaţi, prin afişarea acestora pe site-ul oficial al UAB; 

b) lista nominală a propunerilor de candidaturi va fi aprobată de Senatul UAB şi va fi afişată pe site-ul oficial;

c) lista nominală şi dosarele candidaţilor vor fi înaintate ME - DGRIAE până la data de 30 noiembrie a fiecărui an.

(4)  Pentru obţinerea acestor burse pot candida următoarele categorii de studenţi:

a) cetăţenii străini, cu excepţia celor care se află într-un an terminal, care au absolvit cel puţin un an de studii, în afara anului pregătitor, forma de învăţământ cu frecvenţă, într-o instituţie de învăţământ superior de stat acreditată şi au obţinut minimum media 7,00 şi

b) cetăţenii străini, absolvenţi ai unui program de studii universitare în România, forma de învăţământ cu frecvenţă, care au obţinut o medie generală de cel puţin 7,00 şi care îşi continuă studiile într-o instituţie de învăţământ superior de stat acreditată.

(5)  Bursele se acordă de către MEC în ordinea descrescătoare a mediilor, selectându-se primele candidaturi de la fiecare universitate, în limita numărului de granturi disponibile şi avându-se în vedere o repartizare echilibrată pe universităţi şi, în cadrul acestora, pe domenii de studii.

(6) În cazul în care doi candidaţi au aceeaşi medie, departajarea se va face în funcţie de ciclul de studii, întâietate având, în ordine, candidatul de la ciclul de studii universitare de doctorat, masterat şi, în cele din urmă, licenţă.

(7)  Candidaţii astfel selecţionaţi devin beneficiari ai granturilor prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Rezultatele finale ale selecţiei vor fi comunicate UAB şi publicate pe site-ul oficial al MEC.

(8) Schimbarea regimului financiar al studenţilor selectaţi se va face de către secretariatele facultăţilor în baza ordinului emis de MEC, la domeniile de licenţă/masterat specificate.

 

 

Şcolarizarea studenţilor străini pe locurile de studii fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare dar fără bursă

 

ART.10. Beneficiarilor locurilor de studii prevăzute la art. 2 li se asigură următoarele facilităţi:

a) scutirea de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, pentru testarea competenţelor lingvistice de limbă română, de susţinere a concursului de admitere la doctorat şi a probelor specifice de aptitudini;

b) finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pentru anul pregătitor de limba română;

c) finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pentru studiile propriu-zise, dar nu mai mult de durata unui ciclu universitar, corespunzătoare programului de studii urmat;

d) acordarea unei burse lunare, pentru studenţii înmatriculaţi în anul pregătitor de limba română;

e) acordarea unei burse lunare, pentru studenţii înmatriculaţi la studii de licenţă, master, doctorat, respectiv în învăţământul postuniversitar, inclusiv în domeniul sănătate, dar nu mai mult de durata unui ciclu şcolar/universitar;

f) finanţarea cheltuielilor de cazare în căminele studenţeşti, prin bugetul ME, în limita subvenţiei alocate;

g) asistenţă medicală în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemo-epidemic, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare;

h) transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi transportul intern auto, feroviar şi naval, în aceleaşi condiţii ca studenţilor români, conform prevederilor legale.

 

ART.11. Beneficiarilor locurilor de studii prevăzute la art. 3 li se asigură următoarele facilităţi:

a) scutirea de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, pentru testarea competenţelor lingvistice de limbă română, de susţinere a concursului de admitere la doctorat sau a probelor specifice de aptitudini;

b) finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pentru anul pregătitor de limba română;

c) finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pentru studiile propriu-zise, dar nu mai mult de durata unui ciclu şcolar/universitar;

d) asistenţă medicală în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemo-epidemic, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare.

 

ART.12. Facilităţile prevăzute la 10 şi 11 se acordă pe toată perioada studiilor, după cum urmează:

a) pentru studenţii înmatriculaţi în anul pregătitor de limba română, pe durata desfăşurării acestuia;

b) pentru studenţii înmatriculaţi la studii de licenţă şi master, pe parcursul anului universitar şi în vacanţele legale, dar nu se acordă pe perioada vacanţei de vară. În cazul în care studenţii sunt reţinuţi la facultate pe timpul vacanţei de vară pentru activităţi curriculare sau în cazul în care există prevederi legale specifice, drepturile prevăzute la art. 19 se menţin şi pe perioada vacanţei de vară;

c) pentru doctoranzii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă pe toată durata anului calendaristic;

d) pentru cursanţii aflaţi la stagii de specializare, perfecţionare postuniversitară, pe perioada efectuării stagiului/perioada lunilor-bursă;

e) încă 30 de zile după finalizarea studiilor universitare sau a învăţământului postuniversitar cu durata de cel puţin 1 an.

 

ART.13. (1) Cuantumul burselor corespunzătoare locurilor prevăzute la art. 2 este stabilit conform legislaţiei în vigoare.

(2) Pentru anul pregătitor de limba română, cuantumul burselor este echivalent cu cel acordat pentru studiile universitare de licenţă.

(3) Echivalentul în lei al bursei se actualizează în fiecare an, trimestrial, la cursul de schimb al monedei euro, comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente.

 

ART.14. (1) În vederea menţinerii drepturilor prevăzute la art. 10 alin. lit. e), studenţii din anul pregătitor de limba română, precum şi cei din programele universitare de licenţă şi master trebuie să obţină, la finalul fiecărui an universitar, un număr de 60 de credite transferabile.

(2) Studenţii din programele universitare de licenţă şi master care nu au obţinut, la finalizarea anului universitar, un număr de 60 de credite transferabile, dar au obţinut un număr de credite transferabile suficient pentru a promova în anul de studiu următor, potrivit legislaţiei în vigoare şi Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor, continuă să beneficieze de drepturile revăzute la art. 10 alin. lit. c), f), g), h) şi la art. 11 lit. c) şi d).

(3) Drepturile prevăzute la art. 10 alin. lit. e) pot fi redobândite în anul de învăţământ următor, după obţinerea tuturor celor 60 de credite transferabile aferente fiecărui an universitar efectuat, cu condiţia ca numărul anilor în care aceste drepturi se acordă să nu depăşească durata ciclului academic.

(4) În situaţia în care studenţii din programele universitare de licenţă şi master nu au obţinut, la finalizarea anului universitar, un număr de credite transferabile suficient pentru a promova în anul de studiu următor, potrivit legislaţiei în vigoare şi Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor, drepturile stipulate la art. 10, lit. c), e), f) şi art. 11,  lit. c) se suspendă. Pe perioada suspendării bursei şi a finanţării cheltuielilor de şcolarizare, bursierii admişi la studii în baza prezentei metodologii vor studia cu taxă în valută, în cuantumul stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010.

(5) Bursa se retrage în cazul încălcării legislaţiei naţionale sau a normelor de conduită universitară.

(6) Studenţii-doctoranzi care nu pot finaliza studiile în limita programului care este, de regulă, de 3 ani, pot primi aprobare de prelungire a studiilor în regim cu taxă în lei, conform condiţiilor stabilite pentru cetăţenii români, la propunerea şi cu acordul senatului universităţii.

 

ART.15. (1) Mobilitatea academică internă definitivă se realizează cu acceptul instituţiilor de învăţământ superior de stat acreditate, de provenienţă, respectiv primitoare şi cu acordul MEC.

(2) Mobilitatea academică internă definitivă se poate realiza după primul an de studii, fără a lua în considerare anul pregătitor, şi până la sfârşitul penultimului an de studii, la aceeaşi specializare.

(3) Mobilitatea academică internă definitivă se realizează numai după sfârşitul anului de studiu, după satisfacerea cerinţei prevăzute la art. 14 alin. (2) şi în condiţiile stipulate de acesta. Înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar.

 

ART. 16. Orice modificare în statutul studentului bursier sau în programul său de studii (universitate, domeniu, subdomeniu de studiu, prelungire de doctorat etc.) se va realiza cu acordul MEC.


 

 

CAPITOLUL III

ADMITEREA LA STUDII  PE LOCURI DE STUDII CU PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE ÎN VALUTĂ

 

 

A.            Studii în limba română

 

ART.17.  La programele de studii în care procesul de învăţământ se desfăşoară în limba română, admiterea este condiţionată de dobândirea cunoştinţelor necesare de limba română.

 

ART.18. (1) Cetăţenii străini pot fi înscrişi în anul pregătitor de limba română în cadrul UAB, instituţie abilitată de către MEC să desfăşoare programul de pregătire pentru învăţarea limbii române.

(2) UAB organizează cursuri de învăţare a limbii române cu eliberare a certificatului  de competenţă lingvistică.

 

ART.19. Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta atestatul de absolvire a cursului de iniţiere, respectiv a anului pregătitor, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, următoarele categorii de persoane:

 a) care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii, situaţii şcolare atestând cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi, în limba română, într-o unitate şcolară din sistemul naţional din România;

 b) care, în vederea înscrierii în învăţământul universitar, prezintă certificate sau atestate de competenţă lingvistică de nivel minim B1, conform cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, eliberate de instituţiile de învăţământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate/Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român.

 

B.            Studii în limbi străine

 

ART.20. (1) La programele de studii în care procesul de învăţământ se desfăşoară în limbi străine, admiterea este condiţionată de promovarea unui test de cunoştinţe lingvistice organizat de UAB, conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii aferent cetăţenilor români.

 (2) Sunt exceptate de la acest test persoanele care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba în care se efectuează cursurile şi care dovedesc, cu documente şcolare, că au urmat cursurile în acea limbă.

 

Ciclul I - Admiterea la studii universitare de licenţă

 

ART.21. (1) Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de licenţă în învăţământul superior acreditat din România, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 a) au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene;

 b) sunt absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, conform listei prevăzute în Ordinul  MEC nr. 3.473 din 17 martie 2017.

(2) Numărul de locuri cu taxă în valută pentru admiterea la studii universitare de licenţă sunt prevăzute în ANEXA 1.

 

ART.22. Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini menţionaţi la art. 21 conţine următoarele documente:

 a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;

 b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

 c) copie de pe paşaport;

 d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în ANEXA 2, care face parte integrantă din prezentul regulament, completată la toate rubricile;

 e) copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;

 f) copie şi traducere legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru absolvenţii anului curent;

 g) foile matricole - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;

 h) atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz;

 j) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii este clinic sănătoasă si nu suferă de boli contagioase, ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie si totodată menţionate antecedentele personale legate de boli cronice si respectiv de SARS-COV2.

ART.23. Procedura de admitere se desfăşoară astfel:

 a) dosarele de candidatură întocmite conform art. 22 se transmit direct la adresa de email: relint@uab.ro , în perioada 01.07.2021 - 30.09.2021;

 b) Centrul de Relaţii Internaţionale al UAB evaluează dosarele, conform reglementărilor legale în vigoare, şi comunică ME- DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;

 c) lista candidaţilor va fi transmisă ME.

 d) lista va fi însoţită de o copie în format electronic a dosarului candidatului întocmit conform art. 22. Copia electronică a dosarului va fi pusă la dispoziţia ME prin platforme sau alte mijloace online gestionate de instituţiile de învăţământ superior sau printr-un mijloc de stocare portabil;

 e) după analiza dosarului, ME emite, scrisoarea de acceptare;

  f) ME transmite scrisorile de acceptare la UAB şi, după caz, misiunilor diplomatice, atât în format fizic, cât şi electronic;

g) în cazul în care numărul candidaţilor acceptaţi la studii în România este mai mare decât numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, conform reglementărilor în vigoare, vor fi înmatriculaţi la studii în cadrul UAB studenţii cu cele mai mari medii de admitere, în ordine descrescătoare care se prezintă la înmatriculare la sediul UAB, până la data de 1 noiembrie 2021. Procesul de înmatriculare poate continua până la data de 28 februarie 2022 dacă cifra de şcolarizare nu a fost depăşită, caz în care înmatricularea candidaţilor se face în ordinea cronologică prezentării la sediul UAB.

 h) dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, UAB va relua paşii descrişi în procedura de admitere, în vederea procesării acestora de către ME;

 i) dosarele în format fizic ale candidaţilor care renunţă la locul obţinut vor fi restituite de UAB, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare.

 

Ciclul II - Admiterea la studii universitare de master

 

ART.24. (1) Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de master, la programe de studii acreditate în cadrul UAB, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 a) au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene;

 b) sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia.

(2) Numărul de locuri cu taxă în valută pentru admiterea la studii universitare de licenţă sunt prevăzute în ANEXA 1.

 

ART.25. Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini menţionaţi la art. 24 conţine următoarele documente:

 a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;

 b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

 c) copie de pe paşaport;

 d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii prevăzută în ANEXA NR. 2, completată la toate rubricile;

 e) copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;

 f) copie şi traducere legalizată a diplomei de licenţă sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;

 g) foile matricole/suplimentele la diplomă - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;

 h) atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz, conform art. 18 şi 19

 i) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii este clinic sănătoasă si nu suferă de boli contagioase, ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie si totodată menţionate antecedentele personale legate de boli cronice si respectiv de SARS-COV2.

ART.26.  Procedura de admitere aplicată candidaţilor menţionaţi la art. 24 se desfăşoară astfel:

 a) dosarele de candidatură întocmite conform art. 22 se transmit direct la adresa de email: relint@uab.ro Centrul de Relaţii Internaţionale al UAB, în perioada 01.07.2021 - 30.09.2021.

 b) Centrul de Relaţii Internaţionale al UAB evaluează dosarele, conform reglementărilor legale în vigoare, şi comunică ME- DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;

 c) lista candidaţilor va fi transmisă ME,

d) lista va fi însoţită de o copie , în format electronic, a dosarului candidatului întocmit conform art. 25. Copia electronică a dosarului va fi pusă la dispoziţia ME prin platforme sau alte mijloace online gestionate de instituţiile de învăţământ superior sau printr-un mijloc de stocare portabil;

 e) după analiza dosarului, ME emite scrisoarea de acceptare la studii;

f) ME transmite scrisorile de acceptare la UAB şi, după caz, misiunilor diplomatice, atât în format fizic, cât şi electronic;

g) în cazul în care numărul candidaţilor acceptaţi la studii în România este mai mare decât numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, conform reglementărilor în vigoare, vor fi înmatriculaţi la studii în cadrul UAB studenţii cu cele mai mari medii de admitere, în ordine descrescătoare care se prezintă la înmatriculare la sediul UAB, până la data de 1 noiembrie 2021. Procesul de înmatriculare poate continua până la data de 28 februarie 2022 dacă cifra de şcolarizare nu a fost depăşită, caz în care înmatricularea candidaţilor se face în ordinea cronologică prezentării la sediul UAB.

 h) dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, UAB va relua paşii descrişi în procedura de admitere, în vederea procesării acestora de către ME;

 i) dosarele în format fizic ale candidaţilor care renunţă la locul obţinut vor fi restituite de UAB, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare.

 

Ciclul III - Admiterea la studii universitare de doctorat

 

ART.27. (1) Cetăţenii străini pot accede la studii universitare de doctorat în învăţământul superior din România, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 a) au documente care atestă cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene;

 b) sunt absolvenţi cu diplomă de master sau echivalentă acesteia.

(2) Numărul de locuri cu taxă în valută pentru admiterea la studii universitare de licenţă sunt prevăzute în ANEXA 1.

ART.28. Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini menţionaţi la art. 27 conţine următoarele documente:

 a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;

 b) copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

 c) copie de pe paşaport;

 d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în ANEXA 2, completată la toate rubricile;

 e) copie şi traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;

 f) copie şi traducere legalizată a diplomei de licenţă sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;

 g) copie şi traducere legalizată a diplomei de master sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;

 h) copie şi traducere legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de licenţă, pentru absolvenţii anului curent;

 i) foile matricole/suplimentele la diplomă - copii şi traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;

 j) atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz;

 k) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii este clinic sănătoasă si nu suferă de boli contagioase, ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie si totodată menţionate antecedentele personale legate de boli cronice si respectiv de SARS-COV2.

ART.29. Procedura de admitere aplicată candidaţilor menţionaţi la art. 27 se desfăşoară astfel:

 a) dosarele se transmit direct la UAB, la adresa de email: relint@uab.ro, Centrul de Relaţii Internaţionale al UAB în perioada 01.07.2021 - 30.09.2021.

 b) admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de doctorat aprobate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 c) UAB comunică ME- DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, potrivit calendarului UAB privind organizarea de studii universitare de doctorat (IOSUD),

d) lista va fi însoţită de o copie scanată, în format electronic, a dosarului candidatului, întocmit conform art. 27. Copia electronică a dosarului va fi pusă la dispoziţia MEC prin platforme sau alte mijloace online gestionate de instituţiile de învăţământ superior sau printr-un mijloc de stocare portabil;

 e) după analiza dosarului, ME emite scrisoarea de acceptare la studii;

 f) MEC transmite scrisorile de acceptare la UAB şi, după caz, misiunilor diplomatice, atât în format fizic, cât şi electronic, scanate;

 g) dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, UAB va relua paşii descrişi în procedura de admitere, în vederea procesării acestora de către ME;

 h) dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut vor fi restituite de UAB, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare.

 

ART.30. Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani şi se încheie cu susţinerea publică a tezei şi dobândirea titlului de doctor.

 

Taxe

 

ART. 31. (1) Pentru procesarea dosarelor în vederea admiterea la studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, inclusiv înmatricularea, candidaţii cetăţeni străini pe cont propriu valutar trebuie să achite o taxă de administrativă de 50 euro, care se achită la depunerea dosarelor.

(2) Taxele de şcolarizare, pentru studenţii şcolarizaţi cu plata taxelor în valută, sunt  stabilite anual de Senatul UAB. Taxele stabilite pentru anul universitar 2021-2022 se regăsesc în ANEXA 1.

 

Mobilitate academică internă definitivă

 

ART. 32. (1) Mobilitatea academică internă definitivă se realizează conform prevederilor legale în vigoare, cu acceptul instituţiilor de învăţământ superior acreditate de provenienţă, respectiv primitoare şi cu acordul ME, prin eliberarea unei noi scrisori de acceptare la studii.

              (2)  Mobilitatea academică internă definitivă se realizează numai după sfârşitul unui an de studii, după satisfacerea tuturor cerinţelor prevăzute în programul  de învăţământ. Înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar.

              (3) Mobilitatea academică internă definitivă se realizează cu condiţia respectării capacităţii de şcolarizare.

              (4) Mobilitatea academică internă definitivă se poate realiza după primul an şi până la sfârşitul penultimului an de studii, la aceeaşi specializare.

              (5) Mobilitatea academică internă definitivă este condiţionată de obţinerea scrisorii de acceptare la studii.

 

ART. 33. Dosarul de mobilitate academică internă definitivă trebuie să conţină următoarele:

a)      Copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

b)      Copie de pe paşaport;

c)      Copie de pe permisul de şedere;

d)      Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2, completată la toate rubricile;

e)      Foile matricole/situaţiile şcolare - copii conforme cu originalul;

f)        Atestatul de absolvire a anului de limba română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz, conform art. 6;

g)      Procesul-verbal al comisiei de echivalare, din care să rezulte anul de studii în care pot fi înscrişi candidaţii şi eventualele examene de diferenţă de susţinut, stabilite de fiecare universitate/facultate, prin compararea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice. Obligativitatea verificării autenticităţii documentelor prezentate revine instituţiei de învăţământ, prin corespondenţă directă cu instituţiile de învăţământ emitente ale actelor de studii.

 

ART. 34. Pentru studenţii din UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană se aplică prevederile în vigoare la

 momentul depunerii cererii de mobilitate.

 

 

CAPITOLUL IV

ÎNMATRICULAREA LA STUDII

 

ART.35. Înmatricularea la studii universitare este condiţionată de promovarea concursului de admitere şi se face în baza:

a)             Ordinului ME de acceptare la studii, pentru studenţii şcolarizaţi pe locurile fără plata taxelor de şcolarizare cu bursă şi locuri fără plata taxelor de şcolarizare dar fără bursă:

b)              Scrisorii de acceptare la studii eliberate de ME pentru studenţii şcolarizaţi în regim cu plata taxelor de şcolarizare în valută

 

ART.36. (1) Înmatricularea cetăţenilor străini se va realiza prin decizie a rectorului, până cel târziu la data de începere a vacanţei de iarnă a studenţilor prevăzută în structura anului universitar pentru care au fost emise scrisorile de acceptare.

(2) În cazuri excepţionale, înmatricularea prevăzută la alin. (1) poate fi făcută până la finalul primului semestru al anului universitar în curs

 

ART.37. (1) La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele de studii şi de identitate din dosarul de candidatură, în original, împreună cu scrisoarea de acceptare la studii şi paşaportul cu viză valabilă în scop "studii".

(2) Documentele de studii originale emise în state care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga trebuie să fie vizate de autorităţile competente din ţările emitente cu Apostila de la Haga.

(3) Documentele de studii originale emise în state care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă şi de ambasada/oficiul consular al României din ţara respectivă.

 

ART.38. La înmatriculare, în documentele şcolare (registre matricole, situaţii şcolare, etc.) numele cetăţenilor străini se vor înscrie conform datelor din paşaport. Acelaşi nume va fi înscris şi pe documentele eliberate la finalizarea studiilor (diplomă, supliment la diplomă).

 

ART.39. La înmatriculare, între UAB şi student se va încheia Contractul de studii. Modelul  contractului de studii va fi aprobat anual de Senatul universitar. 

 

ART.40. După înmatriculare, cetăţenii străini sunt înscrişi în registrul matricol cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/programul de studii la care au fost admişi.

 

CAPITOLUL V

DISPOZIŢII FINALE

 

ART.41. Cetăţenii străini care dobândesc cetăţenia română pot ocupa un loc de studii finanţat de la bugetul de stat sau în regim cu taxă, la cuantumul stabilit de senatul universităţii pentru cetăţenii români, cu condiţia promovării concursului de admitere organizat într-o sesiune legal stabilită, conform reglementărilor proprii UAB.

 

ART.42. Scrisoarea de acceptare este valabilă doar pentru instituţia de învăţământ superior pentru care a fost emisă, începând cu anul universitar pentru care a fost emisă şi pentru ciclul universitar respectiv. Orice schimbare în parcursul universitar, ce contravine înscrisurilor din scrisoarea de acceptare iniţială, va fi reglementată, la solicitarea instituţiei de învăţământ implicate, prin emiterea de către ME a unei noi scrisori de acceptare.

 

ART.43. Înmatricularea la studii, mobilitatea academică, temporară sau definitivă, schimbarea domeniului de studii şi reînmatricularea se realizează exclusiv cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

 

ART.44. Cetăţenii străini au următoarele obligaţii:

a) să respecte Constituţia României şi legile statului român;

b) să respecte regulamentul intern al instituţiei de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea, c) să respecte prevederile prezentei metodologii.

 

ART.45. ANEXELE  1 - 3 fac parte integrantă din prezentul regulament, respectiv:                                                                                    

 

Anexa 1 -   CERERE PENTRU ELIBERAREA SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII

 

Anexa 2 - LISTA  DIPLOMELOR DE STUDII LICEALE RECUNOSCUTE DE MEC PENTRU ÎNSCRIEREA CETĂŢENILOR STRĂINI LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ              

 

În desfăşurarea activităţilor care fac obiectul prezentului regulament se vor respecta reglementările  europene impuse de REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cele naţionale transpuse prin Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 şi reglementările interne elaborate în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (Regulamentul privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, aplicabil în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, politici de confidenţialitate).


Anexa 2 -   CERERE PENTRU ELIBERAREA SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII

 

Anexa 2LISTA  DIPLOMELOR DE STUDII LICEALE RECUNOSCUTE DE MEC PENTRU ÎNSCRIEREA CETĂŢENILOR STRĂINI LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ  

 


 

Dosarele se transmit direct la UAB în format electronic, la adresa de email: relint@uab.ro, Centrul de Relaţii Internaţionale al UAB în perioada în perioada 01.07.2021 - 30.09.2021

 

Dosarul de candidatură al cetăţenilor străini pe cont propriu valutar conţine următoarele documente:

 

 a) certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;

 

 b) actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

 

 c) paşaport;

 

 d) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în ANEXA 2, completată la toate rubricile;

 

 e) traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;

 

 f) traducere legalizată a adeverinţei care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru absolvenţii anului curent;

 

 g) foile matricole - traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;

 

 h) atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz;

 

J) certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii este clinic sanatoasa si nu suferă de boli contagioase, ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie si totodata mentionate antecedentele personale legate de boli cronice si respectiv de SARS-COV2.

 

 


 

Termen limită de primire a dosarelor: 30 Septembrie 2021!

 

Taxa administrativă de procesare a dosarelor este de 50 EURO. Taxa se va plăti înaintea trimiterii dosarului în vederea admiterii.

 

Date bancare:

 

BANK NAME:       BANCA TRANSILVANIA (BT) ALBA IULIA

SWIFT:                  BTRLRO22 ALBA IULIA

IBAN:                     RO 37 BTRLEURCRT 000 6338302

BENEFICIARY:      UNIVERSITATEA "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

FISCAL CODE:      5665935

 


 

 

Available places for 2021-2022 academic year! - se va actualiza curand!