Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Relaţii Internaţionale
 
Centrul de Relaţii Internaţionale
Metodologia de primire la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE

Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE

în instituţiile de învăţământ superior acreditate, în anul universitar 2016 – 2017

 


 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Dosarul de candidatură conţine următoarele documente:
a) Cererea de eliberare a Scrisorii de acceptare prevăzută în ANEXA 3, completată la toate rubricile, în două exemplare;


b) Actul de studii - copie şi traducere legalizată - care califică persoana în cauză pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia);


c) Foile matricole - copii şi traduceri legalizate - aferente studiilor efectuate şi programa analitică, în cazul candidaţilor care solicită recunoaşterea unor perioade de studii;


d) Diploma de absolvire a anului pregătitor sau Certificatul de competenţă lingvistică, după caz;


e) Certificatul de naştere - copie şi traducere legalizată;


f) Copie după paşaport;

 

g) Copie după actul care atestă domiciliul stabil in străinătate;


h) Certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

 

i) Două fotografii tip paşaport.

 

 


 

 

Application form

 

Termen limită de primire a dosarelor: 10 august 2016!

 

Informaţii cu privire la taxele de şcolarizare, găsiţi aici.

 

Taxa administrativă de procesare a dosarelor este de 50 EURO. Taxa se va plăti înaintea trimiterii dosarului în vederea admiterii.

 

Date bancare:

 

BANK NAME:       BANCA TRANSILVANIA (BT) ALBA IULIA

SWIFT:                  BTRLRO22 ALBA IULIA

IBAN:                     RO 37 BTRLEURCRT 000 6338302

BENEFICIARY:      UNIVERSITATEA "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

FISCAL CODE:      5665935

 


 

 

Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate, în anul universitar 2016 – 2017