Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Relaţii Internaţionale
 
Centrul de Relaţii Internaţionale
Erasmus mobilităţi cu ţări partenere

Programul Erasmus+ oferă, începând cu anul academic 2015-2016, posibilitatea cadrelor didactice şi nedicactice din învăţământul superior, precum şi studenţilor din toate cele 3 cicluri de studiu posibilitatea desfăşurării unei acţiuni de mobilitate în ţări partenere (din afara UE şi a ţărilor participante la Program non-UE: Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Norvegia şi Turcia), astfel:

• acţiuni de mobilitate pentru predare – cadre didactice;

• acţiuni de mobilitate pentru formare – cadre didactice şi nedidactice;

• acţiuni de mobilitate pentru studii – studenţi din toate ciclurile de învăţământ.


Ţările partenere sunt grupate de către Comisia Europeană pe regiuni, marea majoritate a ţărilor lumii fiind eligibile să participe la Program.


În vederea finanţării unui proiect de mobilitate în cadrul acţiunii KA107 – International Credit Mobility, Universităţile participante direct la Program depun o cerere de finanţare la Agenţiile Naţionale, cerere bazată pe acordurile inter-instituţionale cu instituţii de învăţământ superior din ţări partenere.


Fluxurile de mobilitate finanţate, în urma evaluării calitative a cererii de finanţare de către AN, pot fi:

• acţiuni de mobilitate pentru predare – cadre didactice outgoing şi incoming;

• acţiuni de mobilitate pentru formare – cadre didactice şi nedidactice cadre didactice outgoing şi incoming;

• acţiuni de mobilitate pentru studii – studenţi din toate ciclurile de învăţământ cadre didactice outgoing şi incoming.


Proiectele International Credit Mobility sunt implementate cu respectarea principiilor Cartei Erasmus+, a regulilor Programului, definite în Ghidul anual Erasmus+ al Comisiei Europene.

 

 

Erasmus+ICM pentru predare si formare

 

Regulamentul mobilităţilor Erasmus - aprobat Senat 21 iulie 2017

 


Extrase din Regulament:


Mobilitatea personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic – cu scop de formare sprijină dezvoltarea profesională a personalului didactic şi nedidactic din instituţiile de învăţămănt superior, sub forma unor evenimente de formare în străinătate (cu excepţia conferinţelor) şi a unor perioade de observare directă la locul de muncă/formare într-o instituţie de învăţămănt superior parteneră sau într-o altă organizaţie relevantă din străinătate.

Mobilitatea personalului didactic pentru perioade de predare permite cadrelor didactice din instituţiile de învăţămănt superior sau personalului din întreprinderi să predea la o instituţie de învăţămănt superior parteneră din străinătate. Mobilitatea personalului în scopul predării poate avea loc în orice domeniu/disciplină academică.


CRITERII DE ELIGIBILITATE:


La acţiunile de mobilitate a personalului pentru predare poate participa personalul angajat într-o instituţie de învăţământ superior sau în orice organizaţie publică sau privată pe piaţa forţei de muncă sau în domeniile educaţiei, formării şi tineretului (inclusiv doctoranzi angajaţi).

Se acordă prioritate cadrelor care pleacă pentru prima dată în cadrul acestui program în condiţiile îndeplinirii criteriilor de limbă conform Cadrului European de Referinţă, nivel minim B1 (în conformitate cu acordurile bilaterale Erasmus+ încheiate cu partenerii internaţionali) precum şi acelor mobilităţi care contribuie la consolidarea şi extinderea legăturilor între departamente, centre/birouri şi facultăţi şi vor pregăti noi proiecte de cooperare. Conform recomandărilor Ghidului Erasmus+ şi celor ale ANPCDEFP, un cadru didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic poate beneficia de maxim 2 stagii de mobilitate în fiecare an universitar.

Cel puţin unul dintre stagiile Erasmus + efectuate de către cadrele didactice trebuie să fie acţiuni de mobilitate pentru predare.

Candidaţii, studenţi sau personal angajat, care îşi retrag candidatura după ce au fost acceptaţi pentru o acţiune de mobilitate Erasmus + îşi pierd prioritatea la selecţia din următorii trei ani universitari.


SELECŢIA CANDIDAŢILOR


Selecţia studenţilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic se va desfăşura în mod centralizat la nivelul Universităţii, pentru acţiunile cheie KA103 (Erasmus+ cu ţările Programului) şi KA107 (Erasmus+ cu ţările Partenere). În cazul selecţiei candidaţilor pentru acţiuni de mobilitate a personalului în scopuri didactice, comisiile de selecţie sunt organizate la nivelul fiecărei Facultăţi, cu implicarea conducerii acestora (Decan, Prodecan, Director de Departament, Coordonator Erasmus pe Facultate sau reprezentanţii acestora).

La înscrierea în concurs, fiecare candidat la mobilitate va putea exprima maximum 3 opţiuni, pentru acelaşi spaţiu lingvistic, chiar dacă universităţile de destinaţie sunt partenere în cadrul unor acorduri iniţiate de facultăţi diferite. În acest sens el va depune un singur dosar, la prima opţiune. Opţiunile şi listele cu rezultatele parţiale vor fi centralizate la nivelul Biroului Erasmus+ şi Acorduri Internaţionale.

În cazul acţiunilor de mobilitate a personalului în scopuri didactice în cadrul acţiunii cheie KA103 (cu ţările programului), Biroul Erasmus+ prin intermediul Comisiei de Management Erasmus alocă un anumit număr de mobilităţi fiecărei Facultăţi, proporţional cu numărul de cadre didactice titulare angajate, alocarea mobilităţilor având în vedere şi criteriul past performance (numărul de mobilităţi efectuate cu succes în anul academic anterior), în limita fondurilor alocate acestei acţiuni de către ANPCDEFP.

În cazul acţiunilor de mobilitate a personalului în scopuri de formare, Biroul Erasmus+ prin intermediul Comisiei de Management Erasmus alocă granturile pentru acţiuni de mobilitate de formare între cadrele didactice interesate şi personalul administrativ direct proporţional cu numărul de candidaţi în cadrul fiecărui proces de selecţie realizat pe durata contractelor instituţionale Erasmus cu ANPCDEFP.

Prevederile alineatelor 1, 2 şi 3 se aplică corespunzător pentru procesul de selecţie a candidaţilor la obţinerea granturilor finanţate prin Mecanismul financiar SEE.


Comisia de selecţie este numită prin decizia Rectorului Universităţii şi este aprobată de către Consiliul de Administraţie.


Pentru selecţia personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic în scopuri de formare, la nivel central, Comisia de selecţie va fi formată din Prorector I - în calitate de preşedinte, Coordonatorul Instituţional Erasmus, Coordonator Erasmus pe Facultate, reprezentanţi din minimum trei Facultăţi diferite (dintre coordonatorii Erasmus departamentali), un reprezentant al Departamentului de Filologie, în calitate de membri. Un angajat al Biroului Erasmus+ şi Acorduri Internaţionale va îndeplini funcţia de secretar. Fiecare membru al Comisiei va semna o declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în situaţia de conflict de interese.

În cazul selecţiei candidaţilor pentru acţiuni de mobilitate a personalului în scopuri didactice, comisia va include obligatoriu reprezentanţii conducerii fiecărei facultăţi (Decan, Prodecan, Director de Departament, Coordonator Erasmus pe Facultate sau în caz de incompatibilitate, un reprezentant desemnat de Consiliul Facultăţii).

Prevederile alineatelor 1, 2 şi 3 se aplică corespunzător pentru procesul de selecţie a candidaţilor la obţinerea granturilor finanţate prin Mecanismul financiar SEE.


Comisiile au următoarele atribuţii:

- primesc, înregistrează şi verifică dosarele candidaţilor, prin intermediul unui secretar numit din partea Biroului Erasmus+ şi Acorduri Internaţionale;

- verifică eligibilitatea acestora;

- realizează selecţia, ierarhizează candidaţii;

- întocmesc listele cu admişi, rezerve şi respinşi;

- comunică rezultatele candidaţilor, primesc şi rezolvă contestaţiile.


Dosarul de candidatură al cadrelor didactice pentru mobilităţi ERASMUS+ sau SEE de predare conţine:


·         formular de candidatură în care să se precizeze maxim 3 opţiuni pentru acelaşi spaţiu lingvistic;

·         curriculum vitae format Europass, redactat în limba în care se va desfăşura stagiul, semnat şi datat;

·         o scrisoare de motivare redactată în limba în care se va desfăşura stagiul;

·         invitaţie pentru efectuarea mobilităţii în scop de predare de la instituţia gazdă (pentru cel puţin una dintre cele 3 opţiuni) - opţional;

·         atestat de cunoaştere a limbii străine eliberat de instituţii specializate autorizate (opţional);

·         copie document de identitate şi permis de şedere (dacă este cazul);

·         propunere program de predare la instituţia gazdă, în limbă străină, utilizând formularul oficial – Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement;

·         scorul anual privind activitatea de cercetare ştiinţifică extras din Baza de date a cercetării, cu descrierea sintetică a activităţii.

·        descrierea activităţilor efectuate în ultimele 12 luni pentru internaţionalizarea UAB, lista nominală cursurilor predate studenţilor incoming Erasmus pe parcursul ultimului an academic, activităţile de coordonare a studenţilor outgoing şi incoming efectuate pe parcursul ultimelor 12 luni;

·         plan de valorificare a stagiului de predare.


Dosarul de candidatură pentru mobilităţi de formare a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic pentru ERASMUS+ sau SEE, conţine:


·         formular de candidatură în care să se precizeze maxim 3 opţiuni pentru acelaşi spaţiu lingvistic;

·         Curriculum Vitae format Europass, redactat în limba în care se va desfăşura stagiul, semnat şi datat;

·         o scrisoare de motivare redactată în limba în care se va desfăşura stagiul;

·         copie document de identitate şi permis de şedere (dacă este cazul);

·         propunere program iniţial de formare, utilizând formularul oficial – Staff Mobility for Training Mobility Agreement;

·         plan de valorificare a stagiului de formare;

·         descrierea activităţilor efectuate în ultimele 12 luni pentru internaţionalizarea UAB, activităţile de coordonare a studenţilor outgoing şi incoming efectuate pe parcursul ultimelor 12 luni


Departajarea cadrelor didactice pentru mobilităţi de predare se va face pe baza unui punctaj, calculat astfel:


a. Depunerea unui plan prin care se vor valorifica rezultatele stagiului de predare – 10 puncte, având în vedere următoarele criterii: până la 2 puncte pentru dobândirea unor noi metode de predare/formare/bune practici şi implementarea lor în cadrul UAB; până la 2 puncte pentru consolidarea cooperării cu organizaţia parteneră; până la 2 puncte pentru crearea efectelor de multiplicare, cum ar fi dezvoltarea de curriculum, cursuri comune, reţele academice, proiecte de cercetare; până la 2 puncte pentru contribuţia la creşterea calitativă şi cantitativă a fluxurilor de mobilităţi pentru studenţi şi angajaţi către instituţia parteneră; până la 2 puncte pentru contribuţia la internaţionalizarea UAB.

b. Activitate de coordonare sau de tutoriat a studenţilor Erasmus incoming sau outgoing pe parcursul ultimului an academic -10 puncte, distribuite astfel: 4 puncte pentru coordonarea/activităţile de predare (tutoriat) pentru 1-2 studenţi incoming/outgoing; 5 puncte pentru coordonarea/ activităţile de predare (tutoriat) pentru 3 studenţi incoming/outgoing; 6 puncte pentru coordonarea/ activităţile de predare (tutoriat) pentru 4 studenţi incoming/outgoing; 7 puncte pentru coordonarea/ activităţile de predare (tutoriat) pentru 5 studenţi incoming/outgoing; 8 puncte pentru coordonarea/ activităţile de predare (tutoriat) pentru 6 studenţi incoming/outgoing; 9 puncte pentru coordonarea/ activităţile de predare (tutoriat) pentru 7-10 studenţi incoming/outgoing; 10 puncte pentru coordonarea/ activităţile de predare (tutoriat) pentru mai mult de 10 studenţi incoming/outgoing.

d. Punctajul privind activitatea de cercetare ştiinţifică extras din Baza de date a cercetării pentru anul anterior, cu descrierea sintetică a activităţii, astfel: pentru un scor al activităţii de cercetare ştiinţifică de 1-50 se acordă 4 puncte; 51-100 se acordă 5 puncte; 101-150 se acordă 6 puncte; 151-200 se acordă 7 puncte; 201-250 se acordă 8 puncte; 251-400 se acordă 9 puncte; peste 401 se acordă 10 puncte.

e. Descrierea activităţilor efectuate în ultimele 12 luni pentru internaţionalizarea UAB - 10 puncte, având în vedere următoarele criterii: până la 2 puncte pentru crearea de noi parteneriate în domeniul educaţiei şi cercetării, până la 2 puncte pentru impactul asupra activităţii de cercetare (organizarea de conferinţe, proiecte de cercetare comune, etc.), până la 2 puncte pentru promovarea vizibilităţii internaţionale a UAB; până la 2 puncte pentru crearea de parteneriate strategice internaţionale; până la 2 puncte pentru dezvoltarea unor proiecte comune cu finanţare internaţională în domeniul educaţional şi de cercetare.

f. Aprecierea competenţelor lingvistice ale candidatului în cadrul interviului care va urmări evaluarea capacităţii de înţelegere şi exprimare orală în limba străină, motivarea, interesul profesional dar şi cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii (cunoaşterea unor informaţii de bază despre instituţia gazdă, a activităţilor de cooperare dintre cele două instituţii partenere, etc.). Pentru nota de la interviul de selecţie se va face media aritmetică dintre punctajele obţinute pentru următoarele criterii: se pot obţine maxim 10 puncte pentru aprecierea competenţelor lingvistice, maxim 10 puncte pentru motivarea şi interesul profesional în desfăşurarea acţiunii de mobilitate, maxim 10 puncte pentru cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii.


Departajarea candidaţilor – personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic - pentru mobilităţi de formare se va face pe baza unui punctaj, calculat astfel:


1. Proiect de valorificare a stagiului – 10 puncte, până la 2 puncte pentru dobândirea unor noi metode desfăşurare a activităţilor manageriale şi/sau administrative, bune practici şi implementarea lor în cadrul UAB; până la 2 puncte pentru consolidarea cooperării cu organizaţia parteneră; până la 2 puncte pentru crearea efectelor de multiplicare, reţele academice, contribuţia la proiecte de cercetare; până la 2 puncte pentru contribuţia la creşterea calitativă şi cantitativă a fluxurilor de mobilităţi pentru studenţi şi angajaţi către instituţia parteneră; până la 2 puncte pentru contribuţia la internaţionalizarea UAB.

2. Descrierea activităţilor efectuate în ultimele 12 luni pentru internaţionalizarea UAB - 10 puncte, având în vedere următoarele criterii: până la 2 puncte pentru implicarea în parteneriate din domeniul educaţiei şi cercetării (acorduri de parteneriat în domeniul schimbului inter bibliotecar, acorduri bilaterale Erasmus în vederea promovării mobilităţilor incoming şi outgoing etc.), până la 4 puncte pentru impactul asupra activităţii administrative şi de management la nivelul UAB, până la 2 puncte pentru promovarea vizibilităţii internaţionale a UAB; până la 2 puncte pentru dezvoltarea unor proiecte comune cu finanţare internaţională în domeniul educaţional şi de cercetare (aplicaţii în cadrul acţiunilor KA103, KA107, KA2, etc.).

3. Aprecierea competenţelor lingvistice ale candidatului în cadrul interviului care va urmări evaluarea capacităţii de înţelegere şi exprimare orală în limba străină, motivarea, interesul profesional dar şi cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii (cunoaşterea unor informaţii de bază despre instituţia gazdă, a activităţilor de cooperare dintre cele două instituţii partenere, etc.). Pentru nota de la interviul de selecţie se va face media aritmetică dintre punctajele obţinute pentru următoarele criterii: se pot obţine maxim 10 puncte pentru aprecierea competenţelor lingvistice, maxim 10 puncte pentru motivarea şi interesul profesional în desfăşurarea acţiunii de mobilitate, maxim 10 puncte pentru cunoştinţele elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii.

Comisia de selecţie va proceda la ierarhizarea candidaţilor în funcţie de îndeplinirea criteriilor anunţate. Listele afişate vor cuprinde candidaţii admişi (în funcţie de rezultatele obţinute şi de ordinea preferinţelor exprimate în scrisoarea de motivare), candidaţii aflaţi pe lista de rezerve, candidaţii respinşi, având termen pentru contestaţie de 24 de ore. Contestaţia se soluţionează în termen de 48 de ore de către o comisie desemnată de către Rectorul Universităţii şi formată dintr-un coordonator Erasmus şi un reprezentant al Centrului de Relaţii Internaţionale, altul decât cel care a avut calitatea de secretar. Comisia de selecţie va întocmi un proces-verbal al concursului de selecţie, la care vor fi anexate cele trei liste (admişi, rezerve, respinşi). În cazul în care unul dintre titulari renunţă la locul ocupat prin concurs, acesta va depune o cerere scrisă în acest sens. Locul său poate fi ocupat doar de către un candidat aflat pe lista de rezervă.  În cazul în care nu au fost ocupate toate locurile scoase la concurs, se va organiza o altă selecţie.

Priorităţile în selectarea candidaţilor pot fi stabilite anual prin hotărâre a Consiliului de Administraţie, în funcţie de recomandările ANPCDEFP, precum şi de către Consiliile Facultăţilor în baza criteriilor proprii.

 

Rezultate selecţie Erasmus+ ICM  mobilităţi de predare şi formare - din data de 24 aprilie 2018

- rezultate mobilităţi de predare şi formare cadre didactice

- rezultate mobilităţi de formare cadre didactice auxiliare şi personal administrativ


Anunt selectie Erasmus + ICM - mobilitati de predare si formare

În baza acordurilor bilaterale ERASMUS+/International Credit Mobility încheiate de către Universitatea noastră cu instituţii partenere din afara UE, vă informăm că am deschis competiţia pentru granturile de predare a cadrelor didactice şi formare pentru cadrele didactice, cadrele didactice auxiliare şi personalul administrativ.

 

           Mobilităţile disponibile din contractul financiar 2016 (mobilităţile se vor efectua până la 31 iulie 2018) sunt:

-          Bosnia şi Herzegovina (5 zile/mobilitate): 6 mobilităţi STA şi 7 mobilităţi STT

-          Serbia (8 zile/mobilitate): 1 mobilitate STA

-          Muntenegru (5 zile/mobilitate): 1 mobilitate STA şi 2 mobilităţi STT

-          China (6 zile/mobilitate): 1 mobilitate STT

-          Rusia (6 zile/mobilitate): 2 mobilităţi STA şi 2 mobilităţi STT

     Mobilităţile disponibile din contractul financiar 2017 (mobilităţile se vor efectua

până la 31 iulie 2019) sunt:

-          Rusia – 2 mobilităţi STA

 

 

Dosarele pot fi depuse în perioada 10-23 aprilie 2018, interviul pentru selecţie urmând a avea loc în data de 24 aprilie 2018.

 

 

 


Componenţa comisiilor de selecţie

 

Formular de candidatură pentru mobilităţi de predare

 

Formular de candidatură pentru mobilităţi de formare

 

Program predare

 

Program formare

 

Mobilităţi studenţi ICM


Lista acorduri bilaterale studiu Erasmus+ International Credit Mobility

 

Rezultate selecţie martie 2017 pentru mobilităţi de studiu ICM 2017-2018

 

Rezultate selecţie 31 mai 2017 pentru mobilităţi de studiu ICM 2017-2018