Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Relaţii Internaţionale
 
Centrul de Relaţii Internaţionale

Dragi Studenţi,
 
În cadrul Mecanismului Financiar SEE studenţii UAB pot efectua mobilităţi de studiu la Norwegian University of Science and Technology din Trondheim, Norvegia. Eşti student la ştiinţele educaţiei, limbi moderne sau ştiinţe sociale? Vrei să studiezi la una dintre cele mai bune Universităţi din lume? EEA&Norway Grants te finanţează!
Dosarele pot fi depuse de către studenţi în perioada 15 iulie 2020 – 13 august 2020, urmând ca selecţia să aibă loc în data de 14 august 2020. Contactează-ne la adresa relint@uab.ro!

 

 

Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014 - 2021, prin acţiunea Proiecte de mobilitate pentru studenţi şi personal din universităţi finanţează mobilităţi ale studenţilor şi ale personalului didactic şi nedidactic din universităţile din Romania, posesoare a Cartei Erasmus aprobată de Comisia Europeană.

 

Conform instrucţiunilor Programului SEE, studenţii depun cererea de participare la propriile instituţii de învăţământ superior care efectuează selecţia participanţilor la acţiunea de mobilitate. În cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" Alba Iulia, selecţia studenţilor pentru o acţiune de mobilitate pentru studii şi/sau stagii se realizează ţinând cont de următoarele criterii de eligibilitate:

a)      -Mobilitatea studenţilor pentru studii şi a personalului pentru predare se bazează pe acordurile bilaterale (interinstituţionale) dintre instituţiile de învăţământ superior participante, ambele trebuind să deţină o Cartă Erasmus.

b)      - Pentru studenti, instituţia de origine trebuie sa asigure recunoaşterea totală a perioadei de mobilitate,  folosind creditele ECTS. Recunoaşterea se va face pe baza Contractului de studiu/de formare care trebuie aprobat de toate părţile înaintea începerii perioadei de mobilitate. În cazul special al unei perioade de plasament care nu este inclusă în curriculum-ul studentului, instituţia care îl trimite trebuie să recunoască acest plasament cel puţin prin intermediul Suplimentului la diplomă. Se încurajează folosirea documentelor Europass pentru mobilitate.

c)      - Studentul trebuie să fie înscris într-o instituţie de învăţământ superior care deţine o Cartă Erasmus (extinsă, pentru plasamente) şi să fie înscris la studii universitare care se încheie cu o diplomă recunoscută sau cu o altă calificare recunoscută de nivel  superior (ciclurile de licenţă, masterat şi doctorat).

d)     - Studentul trebuie să fie înscris cel puţin în al doilea an de studii - ciclul I. Pentru plasamente, aceasta condiţie nu se aplică.

e)     - Studenţii beneficiari ai unui grant de mobilitate în cadrul Apelului curent al ANPCDEFP, nu sunt eligibili pentru obţinerea unui nou grant finanţat prin Mecanismul financiar SEE şi Mecanismul financiar Norvegian.;


 

INFORMARE!

Posibilitatea de a câştiga un grant SEE pentru mobilităţi de studiu în Norvegia, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), TRONDHEIM.

 

 

În baza acordurilor bilaterale ERASMUS+/SEE încheiate de către Universitatea noastră cu instituţii partenere din Norvegia, am deschis a doua etapă a competiţiei pentru granturile SEE mobilităţi de studiu, pentru semestrul I al anului universitar 2020/2021.

Pentru studenţii Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia există granturi disponibile pentru domeniul ştiinţe sociale. 

Dosarele pot fi depuse de către studenţi în perioada 9 – 23 martie 2020, ora 12.00, selecţia urmând a avea loc în data de 24 martie 2020, la ora 14.00.


În baza acordurilor bilaterale ERASMUS+/SEE încheiate de către Universitatea noastră cu instituţii partenere din Norvegia, am deschis prima etapă a competiţiei pentru granturile SEE mobilităţi de studiu, pentru semestrul II al anului universitar 2019/2020.

Pentru studenţii Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia există granturi disponibile pentru domeniul ştiinţe sociale. 

Dosarele pot fi depuse de către studenţi în perioada 10 – 13 septembrie 2019, ora 12.00, selecţia urmând a avea loc în data de 13 septembrie 2019, la ora 14.00. 

 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ  

 

a. formular de candidatură;

b. Curriculum Vitae format Europass, redactat în limba în care se va desfăşura stagiul, semnat şi datat;

c. scrisoare de intenţie, în limba în care se va desfăşura stagiul, care să precizeze obiectivele concrete urmărite de candidat şi rezultatele aşteptate (1-2 pagini);

d. recomandare din partea unui cadru didactic, în care să fie evaluate competenţele candidatului;

e.  copie document de identitate şi permis de şedere (dacă este cazul);

f.  adeverinţă de la secretariatul Facultăţii cu media anului universitar precedent (media de admitere sau a semestrului încheiat pentru studenţii din anul I, după caz);

g. adeverinţă medicală cu menţiunea - „Clinic sănătos. Apt pentru studii/practică în străinătate."

h. copii ale diplomelor şi certificatelor obţinute de candidat în învăţământul superior, considerate utile în susţinerea candidaturii (documente opţionale, de ex. diplome de participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice, la concursuri şi competiţii, certificate care sa ateste participarea la activităţi de cercetare sau servicii sociale/voluntariat etc.);

i. declaraţie pe propria răspundere cu privire la stagiile de mobilitate efectuate în ciclul de studii corespunzător opţiunii prezente/ de participare în cadrul Programului Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European;

j. un dosar cu şină.

 

 


 (1) Pentru selecţia studenţilor, Comisia de selecţie va fi formată la nivelul fiecărei Facultăţi din Decan sau persoana desemnată de către acesta - în calitate de preşedinte - Coordonatorul Erasmus pe Facultate, Coordonatori Erasmus pe Departamente sau specializări, un reprezentant al studenţilor Facultăţii, membru în Consiliul Facultăţii - în calitate de membri. Un angajat al Biroului Erasmus+ şi Acorduri Internaţionale va îndeplini funcţia de secretar. Fiecare membru al Comisiei va semna o declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în situaţia de conflict de interese.

 

Pentru studenţii doctoranzi cu frecvenţă, studenţii masteranzi din anul I, şi studenţii din anii I-IV, selecţia se face, de regulă, conform calendarului următor (calendar orientativ, având în vedere constrângerile impuse de acordurile bilaterale încheiate cu partenerii internaţionali cu privire la termenele de nominalizare şi aplicaţie pentru participanţii la acţiuni de mobilitate):

Începând cu 1 martie: se afişează locurile disponibile la avizierele facultăţilor şi pe site-ul Universităţii, în vederea consultării acestora de către studenţii interesaţi;

15 martie - 30 martie: înscrierea la concursul de selecţie prin utilizarea platformei online a Biroului Erasmus+ şi Acorduri Internaţionale;

01 aprilie - 15 aprilie: desfăşurarea concursului de selecţie, depunere şi rezolvare contestaţii;

15 aprilie - afişarea rezultatelor finale

15 - 30 aprilie: redactarea şi predarea documentelor specifice SEE la Biroului Erasmus+ şi Acorduri Internaţionale (formularul de aplicaţie tip solicitat de universitatea parteneră, acordul de studiu - Learning Agreement - şi acordul de recunoaştere a perioadei de studiu finanţată prin Mecanismul financiar SEE şi Mecanismul financiar norvegian şi foaia matricolă- dacă este cazul-) pentru studenţii selectaţi pentru semestrul I al anului universitar următor.

1 mai - 15 iunie: trimiterea documentelor către universităţile partenere.

 

(2) Pentru studenţii masteranzi şi studenţii doctoranzi admişi în anul I şi pentru locurile rămase neocupate în prima rundă, selecţia se face conform calendarului următor:

1 octombrie - 15 octombrie: înscrierea la concursul de selecţie (locurile disponibile pentru aceşti studenţi sunt cele afişate cu locurile pentru studenţii din anii I-IV);

15 octombrie - 25 octombrie: desfăşurarea concursului de selecţie;

25 - 31 octombrie: redactarea documentelor specifice granturilor finanţate prin Mecanismul financiar SEE şi Mecanismul financiar norvegian (formularul de aplicaţie tip solicitat de universitatea parteneră, acordul de studiu - Learning Agreement - şi acordul de recunoaştere a perioadei de studiu Erasmus şi foaia matricolă - dacă este cazul) pentru studenţii selectaţi pentru semestrul II.

01 noiembrie - 15 decembrie: trimiterea documentelor către universităţile partenere.

În măsura în care nu se ocupă toate locurile disponibile nici la această selecţie, se vor putea organiza şi alte sesiuni, în funcţie de necesităţi.

 

 


Recunoaşterea studiilor şi a plasamentului  

 

(1) Recunoaşterea studiilor şi a plasamentului se face in integrum şi automat de către conducerea facultăţii la care studentul este înmatriculat. Biroul Erasmus+, sub coordonarea coordonatorului departamental Erasmus, întocmeşte un Proces-verbal de recunoaştere a programului de studiu/de formare profesională a studentului în care face echivalarea disciplinelor şi a notelor sau calificativelor obţinute de student folosind sistemul de credite transferabile ECTS, aplicat în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi, ca reper, grila de echivalare din anexă.

(2) Disciplinele studiate în cadrul stagiului Erasmus sunt echivalate cu discipline din planurile de învăţământ din anul în curs sau anii următori, prin reguli de conversie clare, transparente şi focalizate pe competenţe, şi nu pe denumirile disciplinelor, pe baza unei corespondenţe între sistemele de notare din cele două ţări. Studenţii vor susţine examenele sau colocviile la disciplinele care nu au făcut obiectul echivalării, din planul de învăţământ aferent semestrului în care s-a desfăşurat mobilitatea, în aceleaşi condiţii ca şi colegii lor care nu au fost în mobilitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor (în conformitate cu art. 28: "În situaţii justificate dovedite prin documente avizate de Centrul de Relaţii Internaţionale, studenţii beneficiari ai mobilităţilor de tip SEE pot susţine examene în cadrul unor sesiuni speciale de examinare, aprobate la cererea studentului de către decanul facultăţii, cu acceptul cadrelor didactice examinatoare. Aceste examene pot fi susţinute doar după finalizarea perioadelor prevăzute în planurile de învăţământ pentru activităţi didactice" şi art. 30: „Pentru a promova o disciplină de învăţământ studentul are dreptul, în cadrul parcursului de studiu al disciplinei respective, la două examinări gratuite"). Susţinerea examenelor se poate realiza în cadrul unor sesiuni speciale de examinare, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al UAB.

(3) Pentru situaţiile în care universitatea a semnat acorduri bilaterale de mobilităţi, disciplinele care nu pot fi echivalate pot fi considerate discipline facultative şi cuprinse în planurile de învăţământ. Aceste modificări vor fi vizate de Rectorul UAB .

(4) Examenele la disciplinele care nu fac obiectul acordului de studii/formare profesională aferent mobilităţii finanţate prin intermediul Mecanismului Financiar SEE şi Mecanismului Financiar Norvegian, precum şi examenele nepromovate în cadrul perioadei de stagiu finanţată prin intermediul Mecanismului Financiar SEE şi Mecanismului Financiar Norvegian se susţin la universitatea de origine, în timpul sesiunilor de examene aprobate la nivelul universităţii;

(5) Suplimentele la Diplomă vor conţine informaţii despre stagiile de studiu sau de practică efectuate de către studenţi prin acest program.