Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Relaţii Internaţionale
 
Centrul de Relaţii Internaţionale

Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009 - 2014, prin acţiunea Proiecte de mobilitate pentru studenţi şi personal din universităţi finanţează mobilităţi ale studenţilor şi ale personalului didactic şi nedidactic din universităţile din Romania, posesoare a Cartei Erasmus aprobată de Comisia Europeană.

Conform instrucţiunilor Programului SEE, studenţii depun cererea de participare la propriile instituţii de învăţământ superior care efectuează selecţia participanţilor la acţiunea de mobilitate. În cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" Alba Iulia, selecţia studenţilor pentru o acţiune de mobilitate pentru studii şi/sau stagii se realizează ţinând cont de următoarele criterii de eligibilitate:

a)      -Mobilitatea studenţilor pentru studii şi a personalului pentru predare se bazează pe acordurile bilaterale (interinstituţionale) dintre instituţiile de învăţământ superior participante, ambele trebuind să deţină o ECHE.

b)      - Pentru studenti, instituţia de origine trebuie sa asigure recunoaşterea totală a perioadei de mobilitate,  folosind creditele ECTS. Recunoaşterea se va face pe baza Contractului de studiu/de formare care trebuie aprobat de toate pârţile înaintea începerii perioadei de mobilitate. În cazul special al unei perioade de plasament care nu este inclusă în curriculum-ul studentului, instituţia care îl trimite trebuie să recunoască acest plasament cel puţin prin intermediul Suplimentului la diplomă. Se încurajează folosirea documentelor Europass pentru mobilitate.

c)      - Studentul trebuie să fie înscris într-o instituţie de învăţământ superior care deţine o ECHE (extinsă, pentru plasamente) şi să fie înscris la studii care se încheie cu o diplomă recunoscută sau cu o altă calificare recunoscută de nivel terţiar până la şi incluzând nivelul studiilor doctorale (respectiv postdoctorale in cazul mobilităţii pentru cercetare).

d)     - Studentul trebuie să fie înscris cel puţin în al doilea an de studii - ciclul I. Pentru plasamente, aceasta condiţie nu se aplică.

e)      -  Studenţii beneficiari ai unui grant de mobilitate în cadrul Apelului 2013, nu sunt eligibili pentru obţinerea unui nou grant finanţat prin Mecanismul financiar SEE;

f)       - Mobilităţile finanţate prin Mecanismul financiar SEE pentru cadrele didactice, didactice auxiliare sau personal nedidactic pot fi efectuate doar o singură dată pe perioada de implementare a programului în România (2013-2016), astfel o persoană care a primit un grant în cadrul Apelului 2013 nu mai poate beneficia de un alt grant SEE în 2014, 2015 şi 2016.

 

 (1) Selecţia studenţilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare şi a personalului nedidactic se va desfăşura în mod centralizat la nivelul Universităţii, cu implicarea reprezentanţilor conducerii fiecărei Facultăţi (Decan, Director de Departament), în cazul selecţiei candidaţilor pentru acţiuni de mobilitate a personalului în scopuri didactice.

(2) La înscrierea în concurs, fiecare candidat la mobilitate va putea exprima maximum 3 opţiuni, pentru acelaşi spaţiu lingvistic, chiar dacă universităţile de destinaţie sunt partenere în cadrul unor acorduri iniţiate de facultăţi diferite. În acest sens el va depune un singur dosar, la prima opţiune. Opţiunile şi listele cu rezultatele parţiale vor fi centralizate la nivelul Biroului de Programe Comunitare şi Acorduri Internaţionale.

(3) În cazul acţiunilor de mobilitate a personalului în scopuri didactice, Biroul de Programe Comunitare alocă un anumit număr de mobilităţi fiecărei Facultăţi, proporţional cu numărul de cadre didactice titulare angajate pentru anul academic 2015-2016, iar începând cu anul universitar 2016, alocarea mobilităţilor ser va face şi în funcţie de past performance (numărul de mobilităţi efectuate cu succes în anul academic anterior), în limita fondurilor alocate acestei acţiuni de către ANPCDEFP.

 

 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ  

a. formular de candidatură, în care să se precizeze maxim 3 opţiuni pentru acelaşi spaţiu lingvistic;

b. Curriculum Vitae format Europass, redactat în limba în care se va desfăşura stagiul, semnat şi datat;

c. scrisoare de intenţie, în limba în care se va desfăşura stagiul, care să precizeze obiectivele concrete urmărite de candidat şi rezultatele aşteptate (1-2 pagini);

d. recomandare din partea unui cadru didactic, în care să fie evaluate competenţele candidatului;

e. 2 fotografii color tip buletin;

f. copie document de identitate şi permis de şedere (dacă este cazul);

g. adeverinţă de la secretariatul Facultăţii cu media anului universitar precedent (media de admitere sau a semestrului încheiat pentru studenţii din anul I, după caz) cu menţiunea „integralist";

h. adeverinţă de la secretariatul facultăţii care demonstrează că studentul este beneficiar al unei burse sociale (dacă este cazul);

i. adeverinţă medicală cu menţiunea - „Clinic sănătos. Apt pentru studii/practică în străinătate."

j. în mod opţional, un atestat de cunoaştere a limbii străine eliberat de instituţii specializate autorizate - tip Cambridge, TOEFL, GMAT, IELTS - pentru limba engleză, DALF - pentru limba franceză, Deutschessprachdiplom pentru limba germană, diplomele de absolvire a unei specializări de licenţă/masterat în limbi străine şi certificatele de competentă lingvistică eliberate cel mult în urmă cu doi ani de Universitatea noastră sau de o Universitate din România, pentru limba de studiu în Universitatea gazdă;

k. copii ale diplomelor şi certificatelor obţinute de candidat în învăţământul superior, considerate utile în susţinerea candidaturii (documente opţionale, de ex. diplome de participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice, la concursuri şi competiţii, certificate care sa ateste participarea la activităţi de cercetare sau servicii sociale/voluntariat etc.);

l. declaraţie pe propria răspundere cu privire la stagiile Erasmus efectuate în ciclul de studii corespunzător opţiunii prezente;

k. un dosar cu şină.

 

 

Cuantumul sprijinului financiar SEE va fi definitivat în momentul semnării contractului financiar, candidaţii trebuind să fie informaţi cu privire la necesitatea de a cofinanţa o parte din cheltuielile de mobilitate. Grantul SEE destinat mobilităţilor Erasmus nu este menit să acopere toate costurile mobilităţii, ci reprezintă doar o contribuţie la costul călătoriei şi al subzistenţei. Fiecare student selectat pentru o mobilitate pentru studiu sau plasament va beneficia de un grant minim de 1200 EURO/lună, asigurat din fondurile SEE, precum şi de un grant acordat o singură dată pentru transport, în sumă forfetară de 500 EURO.

 

 

 

Echivalarea pentru perioadele de studiu/plasament SEE, în urma recunoaşterii calificativelor/notelor obţinute la disciplinele parcurse pe perioada stagiului, se va realiza prin reguli de conversie clare, transparente şi focalizate pe competente şi nu pe denumirea disciplinelor, pe baza unei corespondenţe între sistemele de notare din cele două tari, conform grilei de echivalare a notelor, anexă a Ordinului nr. 3223 din 8 februarie 2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate, anexată aici. Această echivalare nu prejudiciază poziţia studentului în clasamentul facultăţii de origine pentru anul universitar ulterior celui în care studentul a participat la stagiul SEE, cu condiţia ca studentul să acumuleze numărul minim de 30 de credite pe semestru la universitatea de origine. Diferenţa până la 30 de credite va fi complinită prin susţinerea examenelor de diferenţă la universitatea de origine, după întoarcerea din mobilitate şi până la sfârşitul anului universitar în curs.