Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Relaţii Internaţionale
 
Centrul de Relaţii Internaţionale
Condiţii candidatură

 

Candidaţii de etnie rromă

 

     V. Conţinutul dosarului candidatului la admitere în anul universitar 2018 - 2019

 

Art. 8 - (1) Un candidat dobândeşte dreptul de înscriere la concursul de admitere după achitarea, la casieria Universităţii, a taxei de înscriere la admitere (sau documentele necesare atestării condiţiilor de scutire de la taxa de înscriere). Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa o CERERE DE ÎNSCRIERE - licenţă / master, în care vor înscrie, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv pe baza actelor de studii. Orice eroare sau omisiune în completarea cererii de înscriere, intenţionată sau neintenţionată, intră în răspunderea candidatului, acesta suportând consecinţele ce rezultă din erorile sau omisiunile comise.

     

(2) La cererea de înmatriculare, candidaţii vor anexa un dosar care va cuprinde următoarele documente:

- diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original;

- foaia matricolă care însoţeşte diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, în original;

- cartea de identitate în copie xerox;

- certificatul de naştere în copie legalizată;

- adeverinţă medicală tip, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

- pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele documente: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh;

- foaia matricolă corespunzătoare anilor de studiu efectuaţi, pentru candidaţii studenţi ai altor instituţii de învăţământ de stat sau particulare, care se înscriu pentru continuarea studiilor în Universitate;

- 2 fotografii tip buletin de identitate;

- dosar tip plic.

     

Pentru candidaţii de etnie romă, dosarul de înmatriculare al candidatului va cuprinde şi o Recomandare, eliberată de o organizaţie legal constituită a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză. Nu se vor accepta declaraţii pe propria răspundere privind apartenenţa la etnia romilor înregistrate la notariat ori adeverinţe eliberate de alte instituţii/structuri etc. Candidaţii romi vor depune, în perioada de înscriere stabilită de universităţi, o Cerere de intenţie la Rectoratul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (la secretarul şef al universităţii şi nu al facultăţii vizate) şi, în aceeaşi zi, un dosar de concurs, însoţit de adresa emisă în acest scop de către secretarul şef al instituţiei pentru facultatea la care candidaţii doresc să se înscrie, la Comisia de admitere a acesteia.  

 

 


 

 

Numărul de locuri pentru admiterea la studiile universitare de LICENŢĂ, în anul universitar 2018 - 2019, poate fi consultat aici. 

 

Numărul de locuri pentru admiterea la studiile universitare de MASTER, în anul universitar 2018 - 2019, poate fi consultat aici.

 


 

CEREREA DE INTENTIE, în anul universitar 2018 - 2019, poate fi descarcata aici.