Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Relaţii Internaţionale
 
Centrul de Relaţii Internaţionale
Educational offer

Universitatea "1 Decembrie 1918"  din Alba Iulia este o instituţie publică de învăţământ superior care a dovedit la nivel naţional şi internaţional că are capacitatea de a face performanţă atât din punct de vedere didactic, cât şi din punct de vedere al activităţii de cercetare, precum şi în ceea ce priveşte calitatea vieţii studenţeşti.

 

 

 

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

 

NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019, A CETĂŢENILOR STRĂINI EXTRACOMUNITARI (DIN ALTE STATE DECÂT CELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, CELE ALE SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN ŞI AI CONFEDERAŢIEI ELVEŢIENE) PE CONT PROPRIU VALUTAR

 

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – limba de predare română (programele cu predare în limba engleză sunt menţionate distinct)

 

DOMENIUL DE LICENŢĂ

Specializări LICENŢĂ

Nr. de credite

TOTAL LOCURI  cu frecvenţă

Taxă

EURO/ AN

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

ISTORIE

Istorie

180

10

1980

Arheologie (în limba engleză)

180

50

1980

LIMBĂ ŞI LITERATURĂ

Limba şi literatura română – Limba şi literatura  engleză

180

10

1980

LIMBI MODERNE APLICATE

Traducere şi interpretare

180

10

1980

 

TOTAL FACULTATE

 

80

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

ADMINISTRAREA AFACERILOR

Administrarea afacerilor

180

5

2700

Economia turismului şi serviciilor

180

5

2700

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

180

50

2700

FINANŢE

Finanţe şi bănci

180

5

2700

CONTABILITATE

Contabilitate şi informatică de gestiune

180

5

2700

MARKETING

Marketing

180

5

2700

 

TOTAL FACULTATE

 

75

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

INFORMATICĂ

Informatică

180

5

2700

Informatică ( în limba engleză)

180

50

2700

INGINERIE ELECTRONICĂ,

TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE

Electronică aplicată

240

5

2700

INGINERIA MADIULUI

Ingineria mediului

240

5

2700

INGINERIE GEODEZICĂ

Măsurători terestre şi cadastru

240

5

2700

 

TOTAL FACULTATE

 

70

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

SOCIOLOGIE

Sociologie

180

5

1980

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Asistenţă socială

180

5

1980

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

Administraţie publică

180

5

1980

PSIHOLOGIE

Terapie ocupaţională

180

5

1980

 

TOTAL FACULTATE

 

20

 

 

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

TEOLOGIE

Teologie ortodoxă pastorală

240

10

1980

 

TOTAL FACULTATE

 

10

 

TOTAL UNIVERSITATE

255

 

 

 

 STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – limba de predare română (programele cu predare în limba engleză sunt menţionate distinct)

 

 

DINMENIUL DE MASTER

Programul de MASTER

Nr. credite

NUMĂR LOCURI

Taxa

EURO/an

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

ISTORIE

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană / Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

120

5

1980

FILOLOGIE

Literatură şi cultură românească în context european /Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

120

5

 

TOTAL FACULTATE

10

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

CONTABILITATE

Auditul şi controlul agenţilor economici /Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale

120

5

2700

ADMINSITRAREA AFACERILOR

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii / Administrarea dezvoltării regionale durabile

120

5

ADMINSITRAREA AFACERILOR

Business Administration (în limba engleză)

120

10

FINANŢE

Bănci, asigurări şi pieţe financiare/ Fiscalitate şi management financiar

120

5

MARKETING

Marketing şi promovarea vânzărilor

120

5

 

TOTAL FACULTATE

30

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

INGINERIE GEODEZICĂ

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar

120

5

2700

INFORMATICĂ

Programare avansată şi baze de date

120

5

INGINERIA MEDIULUI

Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului

120

5

INGINERIE ELECTRONICĂ,

TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE

Sisteme electronice inteligente avansate

120

5

 

TOTAL FACULTATE

20

 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

DREPT

Instituţii de drept privat / Ştiinţe penale şi criminalistică

60

5

1980

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

120

5

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Management educaţional / Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

120

5

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate

120

5

SOCIOLOGIE

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane

120

5

 

TOTAL FACULTATE

25

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

TEOLOGIE

Teologie comparată / Mediere interculturală şi interreligioasă

120

5

1980

 

TOTAL FACULTATE

5

 

TOTAL UNIVERSITATE

80

 

NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019, A CETĂŢENILOR STRĂINI EXTRACOMUNITARI (DIN ALTE STATE DECÂT CELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, CELE ALE SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN ŞI AI CONFEDERAŢIEI ELVEŢIENE) PE CONT PROPRIU VALUTAR

 

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT – limba de predare română

 

ŞCOALA DOCTORALĂ

DOMENIUL DE DOCTORAT

DURATA STUDIILOR

NUMĂRUL

DE LOCURI

TAXA

EURO/

AN

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ISTORIE

ISTORIE

3 ANI

1

2400

ŞCOALA DOCTORALĂ DE FILOLOGIE

FILOLOGIE

3 ANI

1

2400

ŞCOALA DOCTORALĂ DE CONTABILITATE

CONTABILITATE

3 ANI

1

2700

ŞCOALA DOCTORALĂ DE TEOLOGIE

TEOLOGIE

3 ANI

1

2400

 

 

ANUL PREGĂTITOR DE ÎNVĂŢARE A LIMBII ROMÂNE

 

FACULTATEA

DURATA STUDIILOR

NUMĂRUL

DE LOCURI

TAXA

EURO/AN

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

1 AN

50

1980